Artikel

Skatterättsnämnden anser att tillhandahållanden av tjänster inte omfattas av undantaget från moms för fristående grupper

Skatterättsnämnden har i ett förhandsbesked ansett att omsättning av vissa tjänster från en intressegruppering i ett annat EU-land till en momsgrupp i Sverige inte omfattas av undantaget från moms.

Bakgrund

A och B, som ingår i en momsgrupp i Sverige, avser att ingå som medlemmar i en registrerad europeisk ekonomisk intressegruppering som är registrerad i ett annat EU-land (EEIG). EEIG anses i det andra EU-land som en sådan fristående grupp vars interna tillhandahållanden omfattas av undantaget från moms i artikel 132.1 f i momsdirektivet. A och B tillhandahåller inte några externa tjänster och B bedriver en momsfri verksamhet. 

Frågan som ställts till Skatterättsnämnden är huruvida de tjänster som den fristående gruppen EEIG tillhandahåller A och B är undantagna från moms enligt 3 kap. 23 a § ML. De tjänster som ska tillhandahållas är IT-tjänster, operationstjänster och tjänster avseende Trade Support, Middle Office och Fund Administration m.m. 

Skatterättsnämndens bedömning

Skatterättsnämnden konstaterar att det krävs att tjänsterna som tillhandahålls inom den fristående gruppen är direkt nödvändiga för utövandet av verksamheten för att undantaget i 3 kap. 23 a § ML ska vara tillämpligt. Enligt EU-domstolens praxis krävs det däremot inte att tjänsterna tillhandahålls samtliga medlemmar i gruppen för att undantaget ska bli tillämpligt. Skatterättsnämnden bedömer i aktuellt fall att tjänsterna är direkt nödvändiga för den momsfria verksamheten. Vidare anger nämnden att man utgår från att undantaget är tillämpligt även på tillhandahållanden som är gränsöverskridande.

Skatterättsnämnden anser att de aktuella tjänsterna typiskt sett är sådana tjänster som kan tillhandahållas av aktörer på den öppna marknaden men att konkurrensbestämmelsen i 3 kap. 23 a § ML dock ska tolkas i ljuset av EU-rätten. Konkurrensvillkoret har i artikel 132.1 f momsdirektivet formulerats så att förutsättningen för att tillämpa undantaget inte får befaras vålla snedvridning av konkurrensen. Skatterättsnämnden menar att gruppen inte kan sägas vara garanterad att behålla sina medlemmar som kunder oberoende av om tjänsterna är momsfria eller inte. Mot den bakgrunden menar Skatterättsnämnden att det kan anses föreligga en verklig risk, idag eller i framtiden, för att en tillämpning av undantaget på de aktuella tillhandahållandena, skulle vålla en snedvridning av konkurrensen. EEIG:s omsättning av de aktuella tjänsterna omfattas därför inte av undantag från moms för fristående grupper. 

Deloittes kommentar

I detta förhandsbesked öppnar Skatterättsnämnden för en vidare tolkning av undantaget från moms för fristående grupper då man tolkar konkurrensrekvisitet i 3 kap 23 a § ML i ljuset av momsdirektivet. Detta även om tjänsterna i aktuellt mål, enligt Skatterättsnämnden, inte omfattades av undantaget. Förhandsbeskedet har överklagats och kommer därför att prövas av Högsta förvaltningsdomstolen.

Hade du nytta av den här informationen?