Artikel

Skatterättsnämnden bedömer att andelar i en bostadsrättsförening är näringsbetingade

Skatterättsnämnden har i ett förhandsbesked 2014-06-27 (dnr 95-13/D) kommit fram till att sökandebolagets andelar i en bostadsrättsförening är näringsbetingade varför vinsten vid avyttringen av andelarna är skattefri. Förhandsbeskedet har överklagats av Skatteverket.

Publicerad 2015-01-12

Skatterättsnämnden har i ett förhandsbesked 2014-06-27 (dnr 95-13/D) kommit fram till att sökandebolagets andelar i en bostadsrättsförening är näringsbetingade varför vinsten vid avyttringen av andelarna är skattefri. Förhandsbeskedet har överklagats av Skatteverket. 

Ett bolag i en fastighetsförvaltande koncern avsåg att avyttra en fastighet till en nybildad bostadsrättsförening inom koncernen. Byggnaden skulle därefter renoveras och inrymma 22 lägenheter. Sökandebolaget (aktiebolag) var ensam andelsägare i bostadsrättföreningen och skulle efter att byggnaden renoverats avyttra 22 andelar genom en fastighetsmäklare. Sökandebolaget har enligt förutsättningarna inte bedrivit handel med fastigheter eller byggnadsrörelse. 

Sökandebolaget ville veta om andelarna i bostadsrättsföreningen kommer att utgöra näringsbetingade andelar enligt 24 kap. 13 och 14 §§ inkomstskattelagen (1999:1229), IL, med effekten att andelarna kan avyttras skattefritt. 

Skatterättsnämnden kom fram till att en andel i bostadsrättsförening, som är en ekonomisk förening, och som ägs av ett aktiebolag utgör en näringsbetingad andel om tillgången är en kapitaltillgång. Skatterättsnämnden konstaterade därefter att om andelen är en lagertillgång så kan den inte utgöra en kapitaltillgång. Den avgörande frågan var därför om andelarna i bostadsrättsföreningen kommer att ha karaktären av lagertillgångar hos sökandebolaget. Nämnden fann därefter att andelarna inte anses utgöra lagertillgångar genom en tillämpning av 27 kap. 6 § IL eftersom sökandebolaget inte bedriver byggnadsrörelse eller handel med fastigheter och hänvisade till praxis (HFD 2012 not. 34). Skatterättsnämnden kom också fram till att det i ärendet inte heller framkommit stöd för att andelarna i bostadsrättsföreningen ska anses utgöra lagertillgångar på annan grund.

Förhandsbeskedet är intressant ur den synvinkeln att i tidigare praxis (domar från kammarrätterna) har andelar i bostadsrättsföreningar bedömts utgöra lagertillgångar. Förutsättningarna har visserligen inte varit identiska men för ett bolag/koncern som kan komma att avyttra andelar i bostadsrättsföreningar kan det vara intressant att avvakta utgången i Högsta Förvaltningsdomstolen. Detta för att eventuellt kunna strukturera kommande affärer på ett sådant sätt att förutsättningar skapas för skattefria avyttringar av bostadsrättsandelar.  

Deloitte har en lång erfarenhet av bl.a. fastighetstransaktioner, struktureringar och due diligence vid både köp och försäljning av fastighet. Vi bevakar och följer noggrant utvecklingen på fastighetsområdet och vad eventuella regelförändringar innebär för dig som köpare eller säljare av fastighet. Kontakta gärna oss för en närmare diskussion för att vi ska kunna hjälpa dig med riskanalys för att uppnå lönsam fastighetsaffär.

 

Hade du nytta av den här informationen?