Nyheter

Skattereduktion vid förvärv av maskiner och inventarier – praktiska frågor och bokslut

Tax Alert

Published: 2021-12-02

Tillfällig lag om skattereduktion

Den 13 oktober 2021 fattade riksdagen beslut om att anta en tillfällig lag om skattereduktion vid förvärv av maskiner och inventarier.

De nya bestämmelserna innebär att skattereduktion medges för investeringar i inventarier som anskaffas under år 2021, om vissa förutsättningar är uppfyllda. Skattereduktionen uppgår till 3,9 procent av underlaget, som utgörs av anskaffningsvärdet för inventarier som anskaffas mellan den 1 januari och 31 december 2021. Utgifterna för anskaffningen ska dras av genom årliga värdeminskningsavdrag. Rätt till skattereduktionen har fysiska och juridiska personer med inkomst av näringsverksamhet.

Ett krav för att beviljas reduktionen är att inventarierna finns kvar i samma näringsverksamhet vid utgången av beskattningsåret 2022 (eller vid utgången av det första beskattningsår som avslutas efter detta datum om företaget har brutet räkenskapsår). Skattereduktionen ska i första hand räknas av mot kommunal och statlig inkomstskatt, därefter mot kommunal fastighetsavgift och statlig fastighetsskatt, i den mån den kommunala och statliga inkomstskatten inte förslår.

Skattereduktion ska tillgodoräknas det beskattningsår som avslutas den 31 december 2022 eller, om beskattningsåret inte avslutas den 31 december 2022, det första beskattningsåret som avslutas efter detta datum. Eventuell skattereduktion för återstående underlag får tillgodoräknas det efterföljande beskattningsåret (men bara då – resterande reduktionsbelopp bortfaller för alltid).

Lagändringarna träder i kraft den 1 januari 2022. Den nya lagen upphör att gälla vid utgången av 2024.

Skattemässiga aspekter

Den tillfälliga lagen har väckt ett antal frågeställningar angående den praktiska hanteringen och vi redogör nedan för några av de frågeställningar som vi stött på:

Vad innebär det att utgifterna för anskaffningen ska dras av genom årliga värdeminskningsavdrag?

Underlaget för skattereduktionen ska vara anskaffningsvärdet för materiella inventarier om detta dras av genom årliga värdeminskningsavdrag (enligt 18 kapitlet Inkomstskattelagen, ”IL”) och inventarierna har förvärvats genom köp, byte, egen tillverkning eller på liknande sätt för stadigvarande bruk. Det framgår vidare av lagtexten att det i underlaget inte ska ingå utgifter för att anskaffa korttidsinventarier eller andra utgifter för anskaffning av inventarier som får dras av omedelbart.

Vad krävs för att tillgången ska anses ha ”anskaffats” under 2021?

Begreppet ”anskaffning” ska enligt lagtexten ges samma betydelse som i IL. Inte heller i IL definieras anskaffning eller anskaffningstidpunkt närmare, av tidigare rättspraxis framgår dock att leveranstidpunkten typiskt sett är av avgörande betydelse. I de situationer som leverans har skett under 2021 bör den skattskyldige som utgångspunkt kunna utgå ifrån att inventarien också har anskaffats under 2021. Den skattemässiga tidpunkten för anskaffning av inventarium följer därmed inte nödvändigtvis anskaffningstidpunkten enligt god redovisningssed. Det förekommer exempelvis att tillgången över årsskiftet har bokförts som ”pågående projekt” och aktivering av investeringen kommer att ske först när projektet är färdigställt. Vi rekommenderar god dokumentation som styrker att tillgången har levererats under 2021 om skattereduktionen ska yrkas.

Hur ska innehavskravet tolkas vid t ex fusion eller verksamhetsavyttring?

Det framgår att inventarier fortfarande ska anses tillhöra näringsverksamheten vid utgången av det första beskattningsåret som skattereduktionen kan tillgodoräknas, även om bolaget varit föremål för kvalificerad fusion eller fission och ett övertagande företag övertagit inventarierna. Vidare ska inventarier fortfarande anses tillhöra näringsverksamheten vid utgången av det första beskattningsåret som skattereduktionen kan tillgodoräknas, även om inventarierna ingår bland de avyttrade tillgångarna vid en verksamhetsavyttring som är undantagen från omedelbar beskattning.

När får ett bolag som har brutet räkenskapsår yrka reduktionen?

För att ha rätt till skattereduktionen ska inventarierna ha anskaffats under 2021, vilket gäller oavsett om företaget har kalenderår som räkenskapsår eller brutet räkenskapsår. Om ett bolag tillämpar brutet räkenskapsår, exempelvis 30 augusti, kommer reduktionen att kunna yrkas först i inkomstdeklarationen som lämnas för räkenskapsår 2022-09-01—2023-08-30.

Har delägare i handelsbolag rätt till skattereduktion och hur ska reduktionen i så fall proportioneras?

Om ett svenskt handelsbolag och, i vissa fall, en delägarbeskattad utländsk juridisk person har ett underlag för skattereduktion, har delägarna rätt till skattereduktion för detta underlag. Om delägare har rätt till skattereduktion ska underlaget enligt förslaget fördelas till varje delägare med belopp som motsvarar delägarens andel av handelsbolagets eller den utländska juridiska personens inkomst.

Kan ett bolag köpa inventarier från ett koncernbolag och få reduktionen?

Särskilda regler gäller vid förvärv av inventarier från intressebolag. Om ett företag förvärvar inventarier från en person som ingår i samma intressegemenskap får utgiften inte ingå i underlaget för skattereduktionen om inventarierna har använts för stadigvarande bruk hos säljaren eller hos någon annan person inom intressegemenskapen. Köper ett företag inventarier som inte tidigare har använts inom intressegemenskapen kan utgiften ingå i underlaget för skattereduktion under vissa förutsättningar.

Redovisningsmässiga aspekter

FARs operativa grupp har publicerat vägledning över hur FAR anser att skattereduktionen ska redovisas enligt IFRS, K3 och K2. Gruppen anser att det bästa är en analogitolkning av IAS 12:5 (och kapitel 29 i K3) om framtida skattefördelar, vilket innebär att reduktionen har karaktären av ett skattemässigt avdrag som innebär framtida fördelar. Vägledningen innebär att företagen ska redovisa en uppskjuten skattefordran och intäkt per 31 december 2021 och sedan en aktuell skatt 2022 (och eventuellt 2023) för de som tillämpar IFRS eller K3. Den uppskjutna skattefordran/intäkten som redovisades per 31 december 2021 återläggs under 2022 (och eventuellt 2023), som en kostnad, och möter då den reduktion som erhålles.

Detta medför att företaget i bokslutet 31 december 2021 måste dokumentera sina bedömningar kring nedanstående omständigheter:

  • I vilken utsträckning tillgångarna ifråga kommer att vara kvar under perioden som krävs.
  • I vilken utsträckning det kommer att finnas skatter att avräkna reduktionen emot under 2022 (och eventuellt 2023).

Det bör här noteras att det alltså inte är fråga om ”allt eller inget” avseende redovisning och värdering av den uppskjutna skatten; ett företag kan t.ex. finna att 60% (eller någon annan andel) av anskaffningsutgiften kommer att kunna utnyttjas som underlag för skattereduktionen om 3,9%, baserat på att företaget inte förväntar sig att ha kvar alla tillgångar under perioden i fråga, eller att man inte kommer ha skatteutgifter att utnyttja reduktionen till fullo emot.

Vad gäller för dem som tillämpar K2?

Till skillnad från enligt IFRS och K3 får ingen uppskjuten skatt redovisas enligt K2, vilket innebär att någon uppskjuten skatt inte redovisas per 31 december 2021, skattereduktionen redovisas därvid först som en minskning av den aktuella skatten 2022.

En artikel har publicerats i Balans om detta: tillfallig-skattereduktion-for-inventarier-sa-ska-den-redovisas.pdf (tidningenbalans.se)

 

Har du ytterligare frågor?

Hade du nytta av den här informationen?