Artikel

Skatteregler för incitamentsprogram

Tax alert

Den 15 mars 2016 publicerades regeringens länge emotsedda utredning om skatteregler för incitamentsprogram (SOU 2016:23) som nu sannolikt kommer att skickas ut på remiss. Utredningen presenterar ett antal förslag för att svensk beskattning av incitamentsprogram ska bli mer förutsebar samt mer konkurrenskraftig internationellt än nuvarande regler

Publicerad 2016-03-16

Förslagen syftar till att öka möjligheterna att attrahera och behålla nyckelkompetens samt främja ekonomisk tillväxt. Förändringarna föreslås träda i kraft först den 1 januari 2018. Utredningen innehåller tre större förslag till förändringar vilka i korthet presenteras nedan. 

Generella förslag om beskattning av incitamentsprogram

För att skapa en enklare och mer förutsebar lagstiftning föreslås en hjälpregel till den så kallade värdepappersregeln som innebär att förfoganderättsinskränkningar som avser kortare tid än två år inte medför en framskjuten beskattning.I praktiken innebär detta att beskattning istället sker vid tilldelning i dessa situationer samtatt inskränkningar som gäller under mer än två år kan innebära framskjuten beskattning.

Förslag om kvalificerade personaloptioner

Utredningen föreslår att något som benämns kvalificerade personaloptioner införs. Förvärv av andelar genom att utnyttja kvalificerade personaloptioner beskattas endast som kapitalvinst i samband med att andelarna säljs. Detta innebär ett avsteg från nu gällande princip att beskattning sker i inkomstslaget tjänst vid utnyttjande och att värdeökning som uppstår därefter beskattas som kapitalvinst i samband med försäljning. Nu gällande principer fortsätter att gälla för personaloptioner som inte är kvalificerade. 

För att uppfylla villkoren för kvalificerade personaloptioner föreslås ett antal krav, bland annat att företaget ska ha färre än 50 anställda,en nettoomsättning eller en balansomslutning som uppgår till högst 80 miljoner kronor och inte bedrivit verksamhet i mer än sju år. Företaget får vidare inte bedriva vissa typer av verksamhet.

Värdering och skatteförfarandefrågor

Utredningen föreslår att hänsyn inte ska tas till så kallad förfoganderättsinskränkningar vid värdering av värdepapper. Skatteverket föreslås få större möjligheter att granska företagens värdering. Slutligen föreslås att utökade rapporteringsskyldigheter för arbetsgivare införs. 

Hade du nytta av den här informationen?