Artikel

Skatteverket ersätter tidigare ställningstagande om omräkning av utländska filialer

Tax News FSI Q3 2015

Skatteverkets ställningstagande från den 28 oktober 2014 ”Omräkning av utländska filialer” (dnr 131 352544-14/111) har upphävts och ersatts den 1 juli 2015 med ett nytt ställningstagande med samma namn (dnr 131 342951-15/111). Skatteverket har i det nya ställningstagandet ändrat ståndpunkt vad gäller valutakursdifferenser på monetära företagsinterna poster och anser nu att dessa inte ska ingå i beskattningsunderlaget.

Publicerat 2015-10-20

Bakgrunden till ställningstagandet är den osäkerhet som råder vad gäller den skattemässiga hanteringen av omräkningsdifferenser som uppkommer när en filials tillgångar och skulder ska räknas om till balansdagens kurs samt intäkter och kostnader ska räknas om till transaktionsdagens kurs. Ska omräkningsdifferenser få skattemässig effekt och, om så är fallet, gäller detta samtliga omräkningsdifferenser? Skatteverket börjar i ställningstagandet med att sammanfatta aktuella redovisningsregler och skattemässiga regler. Bland annat nämns 14 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, där det framgår att det skattemässiga resultatet ska beräknas enligt bokföringsmässiga grunder. För poster som ryms inom det kopplade området påverkar en omräkning till balansdagens valutakurs det skattemässiga värdet enligt Skatteverket. Även poster som omfattas av 14 kap. 8 § IL, till exempel fordringar och skulder, ska räknas om till balansdagskurs och får på så sätt genomslag i beskattningen.

Enligt det nya ställningstagandet ska omräkningsdifferenser på ett huvudkontors fordran på en utländsk filial (alternativt skuld) inte beaktas vid beskattningen. Skatteverket motiverar denna hantering med att ett företag inte kan ha ett fordrings- och skuldförhållande till sig själv och att dessa företagsinterna poster följaktligen varken i redovisningen eller i beskattningen klassificeras som fordringar eller skulder. 14 kap. 2 § IL eller 14 kap. 8 § IL är inte tillämpliga på dessa poster.

I det tidigare ställningstagandet ansåg Skatteverket att ett sådant skuld- och fordringsförhållande representerar ett företagsinternt åtagande att växla från en valuta till en annan och att detta tillhörde det kopplade området enligt 14 kap. 2 § IL. Valutakursförändringar hänförliga till företagsinterna monetära poster skulle därför ingå i det skattemässiga resultatet även om redovisning sker mot eget kapital.

Kommentar

Lagreglerna är inte helt tydliga vad gäller den skattemässiga hanteringen av omräkningsdifferenser hänförliga till utländska filialer och leder i många fall till tolkningsfrågor samt tillämpningsproblem. Vår rekommendation är att gentemot Skatteverket uttryckligen redovisa hur omräkningsdifferenser har hanterats skattemässigt i sidoupplysning till deklarationen.

Hade du nytta av den här informationen?