Nyheter

Skatteverket förtydligar angående rapporteringen av förmåner i arbetsgivardeklarationen

Tax Alert

Publicerad: 2019-01-17

Reglerna kring arbetsgivardeklaration på individnivå började, för de allra flesta arbetsgivare, att gälla från den 1 januari 2019. Regeländringen innebär en stor omställning då arbetsgivare nu ska lämna uppgifter till Skatteverket varje månad om utbetalda ersättningar för arbete och gjorda skatteavdrag på individnivå. Skatteverkets ställningstagande från 13 december 2018 ämnar att underlätta för arbetsgivare i rapporteringen av förmåner i arbetsgivardeklaration på individnivå.

Skatteverkets ställningstagande

Huvudregeln är även fortsatt att en skattepliktig ersättning eller förmån ska redovisas i en arbetsgivardeklaration för den kalendermånad då ersättningen eller förmånen har getts ut till individen, såvida inte ett lagstadgat undantag gäller, exempelvis fritt drivmedel och trängselskatt.

Reglerna om arbetsgivardeklaration på individnivå gav upphov till flera frågeställningar kring hur förmåner i praktiken ska kunna rapporteras på korrekt period, då arbetsgivare kan sakna möjlighet att rapportera vissa förmåner per den fastslagna beskattningstidpunkten. Detta är exempelvis fallet om den anställde till arbetsgivaren levererar underlag, exempelvis i form av reseräkningar, efter månadens slut. Ett annat exempel som Skatteverket nämner i ställningstagandet gäller då anställda får förmån av fri lunch, där antalet måltider och därmed förmånsvärdet först är känt vid månadens utgång.

Om det finns situationer, såsom ovan nämnda exempel, där arbetsgivaren inte kan redovisa den aktuella förmånen i rätt period i arbetsgivardeklarationen, är det Skatteverkets uppfattning att förmånen istället kan redovisas i en senare arbetsgivardeklaration. Enligt ställningstagandet kan Skatteverket i vissa fall godkänna att redovisning av skattepliktig förmån förskjuts upp till max två månader, givet att det är motiverat av omständigheterna.

Deloittes kommentar

Skatteverkets ställningstagande har nu förtydligat att arbetsgivaren kan senarelägga rapportering av vissa typer av skattepliktiga förmåner. Det får dock bara ske om det finns en tydlig motivering till varför redovisningen av förmånen måste skjutas upp. Det är med andra ord arbetsgivarens ansvar att ha tydliga rutiner och processer som inte orsakar omotiverade försenade redovisningar.

Ställningstagandet är ett välkommet förtydligande från Skatteverkets sida, och pekar på att myndigheten är medveten om de praktiska svårigheter som reglerna kring månatlig rapportering annars kan medföra. Ställningstagandet tyder också på en välkommen pragmatik från Skatteverkets håll, vilket ger arbetsgivaren en viss frihet under ansvar. Det finns dock även fortsättningsvis många praktiska utmaningar med de nya reglerna, exempelvis hanteringen av återkrav av för mycket utbetald lön.

Tveka inte att kontakta oss för en förutsättningslös diskussion om hur vi kan hjälpa er med rapporteringen enligt de nya reglerna. Deloitte följer med spänning den fortsatta rättsutvecklingen.

Hade du nytta av den här informationen?