Nyheter

Skatteverket redogör för förutsättningarna för momspliktig rumsuthyrning i hotellrörelse

Publicerad: 2016-03-08

Skatteverket publicerade den 18 december 2015 ett nytt ställningstagande rörande frågan om uthyrning av möblerade rum ska utgöra en momsfri fastighetsupplåtelse eller momspliktig hotellrörelse. Frågeställningen har aktualiserats inte minst mot bakgrund av den utökade uthyrningen av boendeplatser till Migrationsverket. Ställningstagandet som sådant berör dock rumsuthyrning i vid bemärkelse och inte enbart uthyrning av flyktingbostäder.

I ställningstagandet redogör Skatteverket för sin syn på när uthyrning av möblerade rum ska anses utgöra momspliktig rumsuthyrning i hotellrörelse. Skatteverket anser att två kriterier ska vara uppfyllda för att uthyrningen ska vara momspliktig:

  1. Uthyrningen avser tillhandahållande av tillfällig logi, det vill säga gäller en kortare tid. Bedömningen ska ta avstamp i avtalstiden och inte i de boendes vistelsetid. Det senare innebär en nyhet jämfört med tidigare. Skatteverket anser att rumsuthyrningen, för att omfattas av momsplikt, inte ska överstiga fyra månader. 
  2. Uthyrningen ska ske inom ramen för en hotellrörelse eller liknande verksamhet. Skatteverket anser att hotellrörelse är för handen om uthyraren marknadsför tillhandahållandet till dygns- eller veckopris alternativt att det finns en reception och uthyraren erbjuder typiska hotelltjänster såsom städning av boenderummen, byte av sänglinnen eller annan gästservice. Vidare får verksamheten inte vara av obetydlig omfattning. Skatteverket anser att en hotellrörelse bedrivs när uthyrningstiden överstiger sammanlagt 16 veckor samt omsättningen överstiger 50 000 kronor. 

En särskild fråga är vad som gäller för företag som sedan tidigare bedriver momspliktig rumsuthyrning. Under lågsäsong kan ett hotell till exempel hyra ut boendeplatser till Migrationsverket under längre tid än fyra månader. Innebär det att hotellet ska anses bedriva momsfri verksamhet när det hyr ut boendeplatserna till Migrationsverket för att sedan återigen påbörja momspliktig verksamhet när turistsäsongen inleds med sedvanlig rumsuthyrning? Enligt Skatteverkets ställningstagande kan hotellet i dessa fall åberopa sig av en särskild tröghetsregel – om avtalet om rumsuthyrning löper på maximalt 11 månader medför detta inte att momsplikten upphör. Vid återupprepade avtal om uthyrning av möblerade rum med samma avtalspart ska det prövas om den verkliga avsikten är uthyrning för lång tid. I de fall som uthyrning sker direkt eller indirekt till samma avtalspart under mer än 11 månader sammanlagt under en tolvmånadersperiod är det en presumtion för att fortsatt uthyrning till samma part är momsfri uthyrning av fastighet. Ett hotell som sluter ett sexmånadersavtal som automatiskt förlängs med ytterligare sex månader om det inte sägs upp kan enligt Skatteverket inte åberopa tröghetsregeln och hotellet ska därför anses ha börjat bedriva momsfri långtidsuthyrning av fastighet redan när det initiala avtalet sluts.

Deloittes kommentar

Ett klargörande kring momssituationen för hotell med flera som hyr ut boendeplatser till Migrationsverket har varit efterfrågat under en längre tid. Det nu publicerade ställningstagandet ger visst besked men väcker också många frågor. Det finns gammal praxis från Regeringsrätten (RÅ 1988 not. 642 samt RÅ 1991 not. 82) enligt vilken uthyrning av hotellanläggning till dåvarande Invandrarverket ansågs utgöra momspliktig hotellverksamhet trots att de boendes vistelsetid uppgick till fyra-nio månader med en genomsnittstid på cirka sex månader. Någon förklaring till varför uthyrningstiden nu får maximalt uppgå till fyra månader lämnas inte. Möjligheterna för ett hotell som inte anses bedriva momspliktig rumsuthyrning i hotellrörelse att i stället bli frivilligt skattskyldigt för sin upplåtelse till Migrationsverket eller att ta ut moms på tillhandahållandet av till exempel kost och tillsynspersonal berörs inte heller i ställningstagandet. 

Hade du nytta av den här informationen?