Artikel

Skatteverket ska få information om utländska pensions- och kapitalförsäkringar

Tax alert

Från och med i höst kommer Skatteverket automatiskt att få information om kapitalförsäkringar, värdedepåer och livförsäkringar som svenskar har utomlands.

Publicerad 2017-09-07

En person som är obegränsat skattskyldig i Sverige är, som utgångspunkt, skyldig att erlägga avkastningsskatt på utländska pensions- och kapitalförsäkringar. Från och med i höst kommer Skatteverket automatiskt att få information om kapitalförsäkringar, värdedepåer och livförsäkringar som svenskar har utomlands. Förändringen föranleds av ett EU-direktiv kring automatiska informationsutbyten i skattehänseende mellan EU:s medlemsstater. Reglerna överensstämmer i stort sett med OECD:s globala standard för rapportering och informationsutbyte avseende finansiella konton, Common Reporting Standard (CRS).

Totalt sett deltar 61 jurisdiktioner i samarbetet, däribland Sverige. De nya reglerna trädde i kraft den 1 januari 2016. Det automatiska utbytet av information hänförlig till 2016 kommer att ske med start i september 2017.

Skatteverket har sedan tidigare haft möjlighet att inhämta denna typ av uppgifter. Det har dock krävts att det sker på begäran och närvaro av skatteutredning i annat land. Framöver kommer informationen istället automatiskt att finnas tillgänglig hos Skatteverket. Syftet med införandet av automatiska informationsutbyten är att förhindra gränsöverskridande skattebedrägeri och skatteundandragande.

Deloittes kommentar

De nya informationsutbytesreglerna innebär att EU:s medlemsländer och övriga länder som är med i informationsutbytet har åtagit sig att rapportera underlag till respektive lands behöriga myndighet. För Sveriges del kommer det faktiska utbytet av information hänförligt till inkomstår 2016 att inledas under hösten 2017. Rapporteringen kommer därefter att ske på årlig basis. Informationsutbytesreglerna kommer även att innehålla ett förfarande för att identifiera skattebetalaren och dennes hemvist samt en beskrivning av de finansiella institut som omfattas av rapporteringskravet.


Det antal länder som åtagit sig att följa den nya standarden för informationsutbyte är stort. Initiativet förväntas därmed leda till en ökad transparens mellan skattemyndigheterna i de berörda länderna. För svensk del innebär informationsutbytet att, på samma sätt som utländska konton, depåer och försäkringar kommer att rapporteras till Skatteverket i Sverige kommer även svenska konton och depåer att rapporteras till berörda myndigheter i utlandet. För personer som är osäkra på om de innehar oredovisade tillgångar eller försäkringar utomlands är Deloittes rekommendation att ta kontakt med oss för vidare rådgivning. Deloitte kan bland annat assistera med skattemässig analys av utländska försäkringar samt vid behov assistera med så kallad frivillig rättelse av tidigare ingivna deklarationer.

Hade du nytta av den här informationen?