Artikel

Skatteverket ska utfärda hemvistintyg för svenska fonder enligt Kammarrätten i Sundsvall

Deloitte Tax Alert / Tax News FSI Q1 2015

Publicerad: 2015-03-30

Hemvistintyg för värdepappers- och specialfonder

Fredagen den 27 mars 2015 meddelade Kammarrätten i Sundsvall dom i mål nr 2070-14. Domen rör möjligheten för en svensk värdepappersfond att få ett hemvistintyg utfärdat av Skatteverket enligt dubbelbeskattningsavtalet med Spanien. Hemvistintyg hade nekats av både Skatteverket och förvaltningsrätten mot bakgrund av att skattskyldigheten för värdepappers- och specialfonder upphörde från och med inkomståret 2012. 

Värdepappersfonden i det aktuella målet ansåg att den, trots att den sedan 2012 inte erlägger någon skatt eller deklarerar några skattepliktiga inkomster, ska anses vara skattskyldig enligt inkomstskattelagen. Därmed menade värdepappersfonden att den ska anses ha hemvist i Sverige enligt bestämmelserna i det tillämpliga dubbelbeskattningsavtalet. 

Skatteverket menade att värdepappersfonder sedan 1 januari 2012 inte kan anses vara personer med hemvist i Sverige enligt tillämpliga dubbelbeskattningsavtal eftersom de sedan det datumet inte under några omständigheter kan vara skattskyldiga för inkomster i Sverige. 

Kammarrätten gör i domen en lång och grundlig tolkning av begreppet hemvist med tillämpning av de metoder för tolkning av skatteavtal som Högsta förvaltningsdomstolen etablerat i tidigare praxis. Kammarrätten uttalar också efter sin genomgång att det är möjligt att göra olika bedömningar i tolkningsfrågan. Majoriteten i kammarrätten kommer dock fram till att värdepappersfonder bör anses ha hemvist i Sverige trots att de i praktiken inte kan ha någon beskattningsbar inkomst här. Därmed konstaterar kammarrätten att Skatteverket ska utfärda hemvistintyg. Domen kan överklagas inom tre veckor.

Deloittes kommentar

Om domen står sig innebär det att svenska värdepappers- och specialfonder normalt ska anses ha hemvist i Sverige enligt dubbelbeskattningsavtal med andra länder. Hemvistintyg ger stöd för fonderna att medges nedsättning av källskatt på investeringar i utlandet genom tillämpning av skatteavtal. Även om det andra landet kan ha en annan tolkning av en fonds tillgång till förmåner enligt tillämpligt dubbelbeskattningsavtal har den svenska bedömningen och innehav av hemvistintyg stor betydelse. 

Hade du nytta av den här informationen?