Artikel

Skatteverkets kommentar till rättsfall om beskattning vid aktielån

Tax News FSI

Skatteverket har den 3 juli 2015 publicerat en rättsfallkommentar angående Högsta förvaltningsdomstolens (”HFD”) dom i mål nr 3773-14 från den 19 maj 2105. Målet rör bestämmelsen i 44 kap. 19 § inkomstskattelagen (”IL”) som stadgar att det inte anses som en avyttring om delägarrätter och fordringsrätter lånas ut för blankning, det vill säga för syftet att låntagaren ska avyttra aktierna.

Publicerat 2015-10-20

Målet vid Skatterättsnämnden och HFD

Förutsättningarna i målet var att A ägde aktier i X AB (”X”) och övervägde att ansluta sig till ett avtal mellan X och Y AB (”Y”) under vilket A skulle låna ut aktier i X till Y på vissa villkor som en del i en emissionsprocess. Några regler om vad Y skulle göra med de lånade aktierna fanns inte i avtalet och skälet till att Y skulle låna aktier var att Y önskade finansiell handlingsfrihet under emissionsprocessen. A ansökte om förhandsbesked från Skatterättsnämnden för att få svar om bestämmelsen i 44 kap. 19 § IL skulle vara tillämplig på den aktuella utlåningen.
Vid utlåning av aktier är huvudregeln att utlåningen ses som en avyttring. Bestämmelsen i 44 kap. 19 § IL är ett undantag från denna huvudregel och stadgar alltså att det inte ska ses som en avyttring om aktier utlånas för blankning. Skatterättsnämnden och HFD ansåg att 44 kap. 19 § IL endast kan tillämpas vid transaktioner då syftet är just blankning, även om en blankningsaffär faktiskt inte måste genomföras. Skatterättsnämnden och HFD ansåg inte att syftet med utlåningen under det aktuella avtalet var blankning, även om det fanns en möjlighet att sälja aktierna under lånetiden, och utlåningen skulle därför ses som en avyttring.

Skatteverkets kommentar

Skatteverket kommenterar rättsfallet och uttrycker att bestämmelsen kan tillämpas då syftet med lånet är att låntagaren ska avyttra aktierna innan motsvarande aktier återlämnas. Skatteverket uttrycker vidare att det inte räcker att låntagaren har möjlighet att avyttra aktierna, men också att det å andra sidan inte krävs att aktierna faktiskt avyttras. Exempelvis kan det, enligt Skatteverket, vara så att aktier som bevisligen lånats ut i syfte att låntagaren ska sälja dem av någon anledning sedan inte säljs vidare. Även i sådana situationer ska bestämmelsen i 44 kap. 9 § IL vara tillämplig.

Skatteverket avslutar vidare sin kommentar med att det anser att utlånaren vid ett standardiserat avtal om aktielån kan förutsätta att lånet har skett i syfte att genomföra en blankningsaffär. En sådan utlåning ska alltså inte medföra att utlånaren anses ha avyttrat sina aktier. När lånet sker genom ett individuellt upprättat avtal behöver man däremot göra en individuell bedömning av villkoren i aktielånsavtalet.

Hade du nytta av den här informationen?