Artikel

Skatteverkets ställningstagande om momsplikt vid factoring och fakturabelåning

Tax News FSI februari 2016

12 februari 2016

Den 1 februari 2016 publicerade Skatteverket ett ställningstagande som behandlar momsplikt vid tillhandahållande factoring och fakturabelåning. Enligt ställningstagandet ska både ”oäkta factoring” och ”äkta factoring” hanteras som momspliktiga indrivningstjänster. Vidare menar Skatteverket att även fakturabelåning utgör en momspliktig tjänst, när finansbolaget även ansvarar för indrivningen av de belånade fakturorna.

Enligt den svenska momslagen ska bank- och finansieringstjänster undantas från moms. Undantaget gäller dock inte tjänster som avser indrivning av fordringar. Frågan om en transaktion ska undantas från moms som en finanseringstjänst eller beskattas som en indrivningstjänst har varit omdiskuterad. EU-domstolen har meddelat en rad domar på området och olika typer av indrivningstjänster och finansieringslösningar kopplade till fakturafordringar har även behandlats av svenska domstolar. I det rubricerade ställningstagandet har Skatteverket redogjort för sin tolkning av senare års praxis.

Enligt Skatteverket ska samtliga tjänster som innebär att man driver in fakturafordringar åt annan vara momspliktiga. Detta gäller även om det finns ett annat syfte med transaktionen, såsom att tillhandahålla finansiering. Vidare menar Skatteverket att en indrivningstjänst i normalfallet utgör ett enda tillhandahållande, varför all ersättning för tjänsten ska beskattas oavsett om ersättningen delas upp i olika poster som till exempel ränta, provision, administrativ avgift etc.

Oäkta factoring innebär att ett factoringbolag köper fakturafordringar med regressrätt till fakturans nominella värde minskat med en viss procent. Äkta factoring innebär att ett factoringbolag köper fakturafordringar utan regressrätt till fakturans nominella värde minskat med en viss procent. Båda typerna av factoring ska enligt Skatteverket hanteras som momspliktiga tjänster. Beskattningsunderlaget utgörs av den totala ersättningen för tjänsten, det vill säga mellanskillnaden mellan köpeskillingen och fakturornas nominella värde plus samtliga debiterade avgifter.

Fakturabelåning innebär att ett finansbolag tillhandahåller kredit mot säkerhet i gäldenärens fakturafordringar. Som utgångspunkt utgör fakturabelåning ett tillhandahållande av en finanseringstjänst som ska undantas från moms. Enligt Skatteverkets ställningstagande ska dock fakturabelåning hanteras som en momspliktig indrivningstjänst i det fall finansbolaget i tillägg till krediten även övertar ansvaret för indrivning av de belånade fakturafordringarna. Beskattningsunderlaget ska utgöras av den totala ersättningen för tjänsten, det vill säga mellanskillnaden mellan lånebeloppet och fakturornas nominella värde plus samtliga debiterade avgifter.

Att enbart köpa fakturafordringar, utan att få ersättning för att driva in dessa för säljarens räkning, innebär inte att köparen tillhandahåller en indrivningstjänst till säljaren. Detta är aktuellt när ett fakturaköp avser osäkra fakturafordringar där köparen hoppas kunna driva in ett belopp som överstiger det pris som betalats. Skatteverket anser att köp av osäkra fordringar är en så kallad icke ekonomisk verksamhet som inte ska omfattas tillämpningsområdet för moms.

Deloittes kommentar

Skatteverkets ställningstagande är på flera punkter i linje med tidigare ställningstagande och praxis. Däremot bedömer vi att Skatteverkets tydliggörande av hur de anser att fakturabelåning tillsammans med en indrivningstjänst ska hanteras är en faktisk ändring och bör därför särskilt uppmärksammas

Ställningstagandet ger dessvärre en mycket begränsad vägledning när ett fakturaköp ska anses avse osäkra fordringar och därmed inte omfattas av tillämpningsområdet för moms. Då avvägningen mellan ett fakturaköp utan regress som avser indrivning av fordringar och övriga fakturaköp är viktig för momshanteringen är det synd att Skatteverket inte ger tydligare riktlinjer.

Seminarium

Vi har sedan tidigare ett inplanerat seminarium den 7 april om momshantering avseende fakturaköp, fakturabelåning och inkasso.

Läs mer och anmäl dig här > 

Hade du nytta av den här informationen?