Artikel

Skatteverkets ställningstagande - ränta vid återbetalning av kupongskatt

Tax News FSI april 2015

Baserat på domar från kammarrätten under hösten 2014 har skatteverket i ställningstagande angivit principer för beräkning och utbetalning av ränta på återbetalning av kupongskatt.

Publicerad: 2015-04-07

Kupongskatt är en definitiv källskatt som bland annat utgår på utdelning ifrån svenskt aktiebolag. Kupongskatten uppgår i dagsläget till 30 procent och uttas på bruttobeloppet. Fysiska och juridiska personer som är begränsat skattskyldiga är i regel skattskyldiga för kupongskatt. Reglerna om kupongskatt återfinns i kupongskattelagen (1970:624), KupL.

Under senare år har det förekommit ett stort antal skatteprocesser där bland annat utländska fonder har krävt återbetalning av kupongskatt. Kraven på återbetalning har grundats på det faktum att den utdelningsberättigade inte ansett sig vara en fysisk eller juridisk person som omfattas av KupL eller att den utdelningsberättigade ansett sig vara föremål för en beskattning som står i strid med Fördraget om den Europeiska unionens fördragsrätt. Kammarrätten i Sundsvall har i flera mål beviljat återbetalning av kupongskatt på ovan nämnda grunder.

Även om KupL inte innehåller regler som berättigar till intäktsränta på felaktigt innehållen kupongskatt har vissa av de fonder som beviljats återbetalning av felaktigt innehållen kupongskatt begärt att intäktsränta ändå ska utgå. Kammarrätten i Sundsvall har avgjort ett antal av de processer som handlar om intäktsränta på felaktigt innehållen kupongskatt och funnit att det strider mot EU-rätten att inte bevilja intäktsränta på den återbetalda kupongskatten. Detta eftersom den  som får skatt återbetald enligt Skatteförfarandelagen har rätt till intäktsränta på det belopp som återbetalas och därför behandlas de som får felaktigt innehållen kupongskatt återbetalad sämre. Kammarrätten beslutade därutöver att ränta ska beräknas från och med dagen efter det datum då ansökan om återbetalning av skatten gjordes till dagen då den återbetalades.

Den 29 januari 2015 publicerade Skatteverket med anledning av Kammarrättens avgörande ställningstagandet ”ränta vid återbetalning av kupongskatt” (dnr 131 50824-15/111).

Enligt Skatteverket gäller följande.

  • Intäktsränta ska utgå på all kupongskatt som återbetalas oavsett återbetalningsorsak.
  • Intäktsränta ska utgå även om ränta inte begärs i ansökan om återbetalning av kupongskatt. 
  • I redan avgjorda ärenden där kupongskatt har återbetalats ska intäktsränta enbart utgå om den utdelningsberättigade begär det. 
  • Intäktsränta ska beräknas enligt 65 kap. 2-4 SFL, detta eftersom en utländsk medborgare inte får behandlas sämre än en svensk medborgare.
  • Ansökan om intäktsränta på felaktigt innehållen kupongskatt ska göras senast vid utgången av det femte kalenderåret efter året för utdelningstillfället. I detta hänseende anser Skatteverket att tidsbegränsningen i Kupongskattelagen som gäller för ansökan om återbetalning av kupongskatt ska tillämpas analogt.  
  • Intäktsränta ska beräknas från och med dagen efter den dag när ansökan om återbetalning inkom till Skatteverket till och med den dag då skatten återbetalas.

Deloittes kommentar

Några av kammarrättsdomarna avseende ränta på återbetalning av kupongskatt är överklagade och det kan bland annat ifrågasättas om det är rätt att räntan ska beräknas från tidpunkten för ansökan om återbetalning och inte redan från tidpunkten då kupongskatten har erlagts. Vidare kan vi notera att Skatteverkets uppfattning om att en begäran om intäktsränta på återbetald kupongskatt måste ha inkommit till Skatteverket senast vid utgången av femte kalenderåret efter året för utdelningstillfället saknar uttryckligt lagstöd och har inte heller varit föremål för kammarrättens prövning. 

Hade du nytta av den här informationen?