Artikel

Skatteverkets ställningstagande angående undantag från moms vid tillhandahållande av social omsorg – en mindre utvidgning

Skatteverket har den 5 juli 2013 publicerat ett ställningstagande (131 340930-13/111) i vilket man redovisar sin inställning kring vilka tjänster som omfattas av begreppet social omsorg och som därmed ska undantas från moms.

Skatteverket har den 5 juli 2013 publicerat ett ställningstagande (131 340930-13/111) i vilket man redovisar sin inställning kring vilka tjänster som omfattas av begreppet social omsorg och som därmed ska undantas från moms. Ställningstagandet som är en anpassning till gällande praxis ersätter ett tidigare ställningstagande avseende samma frågeställning från december 2006. Jämfört med tidigare ställningstagande innebär detta nya ställningstagande en mindre utvidgning av vilka tillhandahållanden som Skatteverket definierar som social omsorg.

Enligt momslagen definieras social omsorg såsom offentlig eller privat verksamhet för barn- och äldreomsorg, stöd till funktionshindrade samt annan jämförlig social omsorg. Även tjänster av annat slag som omsätts som ett led i omsorgen innefattas av begreppet. Vilka tjänstetyper som omfattas av ovan samt vilka aktörer som kan tillhandahålla dessa utan att debitera moms är en fråga som varit föremål för Högsta förvaltningsdomstolens prövning ett flertal gånger under senare år. Mot bakgrund av dess praxis har diverse principer utformats vilka Skatteverket följaktligen sammanställer och tolkar i aktuellt ställningstagande.

Skatteverket konstaterar inledningsvis att social omsorg dels innefattar tjänster av social karaktär som utförs av det allmänna eller av företag vilka erkänts som en aktör av social natur, dels tjänster med nära anknytning till tillhandahållande av social omsorg.

Tjänster av social karaktär definieras av Skatteverket såsom omsorgstjänster vilka ska tillhandahållas av det allmänna enligt offentligrättslig lagstiftning såsom socialtjänstlagen, skollagen, färdtjänstlagen, lagen om stöd och service till funktionshindrade etc. Erkända aktörer vars omsättning är undantagen från moms begränsas enligt Skatteverket till myndigheter eller privata aktörer med en offentligrättslig anknytning. Det senare kan bestå av att det allmänna slutit avtal med företaget om tjänsternas utförande, att det allmänna finansierar verksamheten eller att verksamheten präglas av det allmännas insyn och kontroll.

Exempel på tjänster som Skatteverket menar är av social karaktär och som tillhandahålls av erkända aktörer är bland annat en kommuns tillhandahållande av servicetjänster till sina behövande invånare, privata aktörers tillhandahållande av servicetjänster inom ramen för dess tillhandahållande av hemtjänst m.m. Motsatsvis konstateras att gode män och ”fixartjänster” till äldre inte torde omfattas av undantaget.

Tjänster med nära anknytning till social omsorg, undantagna från moms, förekommer enligt Skatteverket bara i de fall köparen i sin tur tillhandahåller social omsorg och då säljaren är en erkänd aktör av social natur. Vidare måste tjänsten vara absolut nödvändig för köparens möjlighet att i nästa led tillhandahålla social omsorg samt att liknande tjänster inte får tillhandahålls av andra aktörer. Kriterierna kan grovt sammanfattas till att den tillhandahållna tjänsten i betydande utsträckning måste vara anpassad efter mottagarens personliga behov samt att säljaren måste ha en anknytning till det allmänna och inte konkurrera andra aktörer på marknaden.

Ett annat exempel på en tjänst som Skatteverket menar har nära anknytning till social omsorg är en socialsekreterares tillhandahållande av utredningsarbete till en kommun. Motsatsvis konstateras att ett städ- eller taxibolags tillhandahållande till en kommun samt en elevassistents tillhandahållande till en skola inte torde omfattas av undantaget.

Kommentar

Nämnda utvidgning består främst i att tjänster som endast indirekt finansieras av allmänna medel kan undantas moms samt att tjänster utan social karaktär – i vissa fall – kan anses ha nära anknytning till social omsorg och därmed undantas.

Aktuell uppdatering var välkommen då Skatteverkets tidigare ställningstagande inte längre korresponderande med gällande rätt. Enligt vår mening är också Skatteverkets tolkning av Högsta förvaltningsdomstolens senare domar riktig i väsentliga delar och vi menar att framhållna kriterier för undantagets tillämplighet ger god vägledning för alla företag verksamma på området.

Trots Skatteverkets ställningstagande kan området vara komplext ur ett momsperspektiv och gränsdragningsproblematik kommer fortsatt att uppkomma. Det är därför viktigt att säkerställa, särskilt i de fall fakturering sker utan moms, att tillhandahållandet ryms inom definitionen för social omsorg.

Hade du nytta av den här informationen?