Artikel

Skattskyldighet för marknadsföringstjänst inträder vid mottagandet av betalning

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i en dom den 23 november 2012 meddelat att den ersättning som kunderna erlägger vid utnyttjande av grupprabatter på ett så kallat dealföretags webbplats utgör en förskottsbetalning. Skattskyldigheten inträder således i samband med att betalning erhålls från kunderna.

Bolaget har ingått samarbetsavtal med olika svenska företag. Samarbetet innebär i korthet att privatpersoner kan köpa presentkort av bolaget som berättigar till rabatterade priser hos bolagets samarbetspartners på vissa bestämda varor eller tjänster under en viss tid. Samarbetspartnern får del av kundens betalning, avräknat bolagets provision, efter det att kunden löst in presentkortet. Om presentkortet löses in efter giltighetstidens utgång erhåller samarbetspartnern ingen ersättning från bolaget.

 

HFD konstaterar inledningsvis att bolagets tillhandahållande ska ses som en enda sammansatt tjänst trots att den innehåller flera olika moment såsom marknadsföring, förmedling av kunder, överföring av betalning samt uppgifter av administrativ karaktär. 

 

Vidare bedömer HFD att tjänsten varken ska anses utgöra betalningsförmedling eller förmedling av kunder utan att dessa moment får anses underordnade den reklam som samarbetspartnerna får genom att bolaget presenterar dem och deras produkter på sin hemsida. Bolagets tillhandahållande utgör därmed en marknadsföringstjänst.

 

Bolaget får, enligt HFD, anses ha tillhandahållit sina samarbetspartners tjänster först när kunden utnyttjat sitt presentkort och bolaget har betalat ut ersättningen till samarbetspartnern. Den del av kundens betalning som bolaget alltid har rätt att behålla (det vill säga bolagets provision) har således kommit bolaget tillgodo i förskott. Skattskyldigheten för denna del inträder alltså i samband med att bolaget erhåller betalning från kunden. Om presentkortet inte utnyttjas inom giltighetstiden anses tjänsten tillhandahållen när giltighetstiden löpt ut. Skattskyldigheten för tillkommande ersättning, för det fall presentkortet inte utnyttjas, inträder först när giltighetstiden för presentkortet löpt ut.

 

HFD:s dom är i linje med det ställningstagande avseende så kallade deal-koncept som Skatteverket publicerade den 11 juni 2012 och som tidigare redogjorts för här. Domen avser ett överklagat förhandsbesked från Skatterättsnämnden från tiden innan Skatteverkets ställningstagande publicerades. HFD ändrar nämndens förhandsbesked avseende skattskyldighetens inträde men fastställer beskedet i övrigt.

Hade du nytta av den här informationen?