Artikel

Kosmetiska skönhetsingrepp utgör inte momsfri sjukvård

Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 24 september 2013 dom i ett mål rörande moms vid estetiska operationer och ingrepp. Domstolen anser att kirurgiska ingrepp som utförs av rent kosmetiska skäl inte ska undantas från moms, vilket också innebär att bolaget ifråga har rätt till avdrag för ingående moms på kostnader kopplade till dessa åtgärder.

Domstolens avgörande

Högsta förvaltningsdomstolen har i en begäran om förhandsbesked från EU-domstolen ställt frågan om estetiska operationer och behandlingar är att betrakta som sjukvård i den mening som avses i momsdirektivet. Vidare ställdes frågan om syftet med åtgärden ska påverka denna bedömning samt om patientens subjektiva uppfattning om ändamålet med ingreppet kan beaktas. Högsta förvaltningsdomstolen ville även ha klarhet i huruvida det har någon betydelse för bedömningen om de aktuella tjänsterna utförs av legitimerad sjukvårdspersonal.

EU-domstolen konstaterade, med utgångspunkt i domstolens praxis, att syftet med de tjänster som tillhandahålls har betydelse vid bedömningen av huruvida dessa omfattas av begreppen ”sjukvård” eller "sjukvårdande behandling” och därmed kan anses undantagna från momsplikt. Estetiska operationer och behandlingar bör alltså endast omfattas av dessa begrepp i den mån de utförs i syfte att behandla eller tillhandahålla vård för personer som till följd av sjukdomar, skador eller medfödda kroppsfel är i behov av estetisk kirurgi. Ingrepp som utförs av rent kosmetiska skäl kan däremot inte anses utgöra sådan sjukvård eller sjukvårdande behandling som undantas från momsplikt.

Vidare konstaterade EU-domstolen att den rent subjektiva uppfattningen hos en person som genomgår ett estetiskt ingrepp inte i sig är avgörande vid bedömningen av huruvida ingreppet har ett terapeutiskt syfte. En sådan bedömning är av medicinsk karaktär och måste grunda sig på medicinska överväganden gjorda av medicinskt kvalificerad personal. Detta medför att omständigheter som att estetiska operationer och ingrepp utförs av legitimerad sjukvårdspersonal kan påverka den momsmässiga bedömningen av dessa tjänster.
Efter det att EU-domstolen kom med sitt avgörande den 21 mars 2013 har Högsta förvaltningsdomstolen nu slutligt avgjort saken. I sin dom hänvisar domstolen till avgörandet från EU-domstolen och konstaterar att ingrepp som utförs av rent kosmetiska skäl inte kan anses utgöra momsfri sjukvård.

Kontakta oss

Henrik Karlsson
Manager, Tax
hkarlsson@deloitte.se
+46 75 246 43 93

Deloittes kommentar

Skatteverket har tidigare hävdat att det inte funnits tillräckligt stöd i praxis för att göra en så restriktiv bedömning av momsundantaget för sjukvård att tjänster i form av estetiska operationer och behandlingar ska anses momspliktiga. Mot bakgrund av Högsta förvaltningsdomstolens avgörande står det dock klart att syftet med dessa ingrepp ska beaktas samt att operationer och behandlingar som utförs av rent kosmetiska skäl inte kan anses omfattas av undantaget från momsplikt. För bolag som tillhandahåller estetiska operationer och behandlingar innebär detta att viss del av verksamheten ska bedömas som momspliktig, varpå även avdragsrätt för ingående moms föreligger.

Hade du nytta av den här informationen?