Nyheter

Socialförsäkring med anledning av virusutbrott

Tax Alert

Publicerad: 2020-03-11

Deloitte har tidigare publicerat en Tax Alert om beskattning av utlandspersonal med anledning av coronavirusets (COVID-19) utbrott. Även frågor om socialförsäkring kan bli aktuella på grund av olika åtgärder en arbetsgivare vidtar med anledning av virusutbrottet, bland annat vilket lands sociala trygghetssystem som en anställd ska omfattas av och som en följd av detta var arbetsgivaravgifter ska erläggas. Nedan följer några situationer som kan vara värda att beakta.

En arbetsgivares främsta prioritering i en global krissituation som denna bör givetvis vara att säkra sina anställdas hälsa och minimera riskspridningen. När detta beaktats kommer andra frågor in i bilden, bland annat socialförsäkringstillhörighet för de anställda.

Det är inte osannolikt att en arbetsgivare som har anställda, vilka vistas i ett coronavirus-drabbat land, väljer att vidta olika åtgärder med anledningen av viruset, såsom att förflytta sina anställda till ett annat land. I internationella sammanhang så kan socialförsäkringstillhörigheten för den anställde, och skyldigheten för arbetsgivaren att erlägga arbetsgivaravgift, komma att påverkas med anledning av de åtgärder som vidtas.

En persons socialförsäkringstillhörighet bestäms av EU-rättens regler om samordning av de sociala trygghetssystemen, avtal om social trygghet (konventioner) och intern nationell rätt.

Ur ett svenskt perspektiv så ska arbetsgivaravgifter betalas på ersättning som
utges till personer som omfattas av den svenska socialförsäkringen. Om en
person omfattas av socialförsäkringssystemet i ett annat land än Sverige så ska
arbetsgivaravgifter erläggas i det andra landet som utgångspunkt. Notera att
vid tillämpning av vissa konventioner så ska reducerade avgifter erläggas i två
länder.

Nedan exempel och situationer tar främst sikte på utsända från Sverige men
liknande situationer kan också uppstå för personer som är utsända till Sverige
från ett annat land.

I krissituationer är socialförsäkringsfrågor av underordnad betydelse och all
prioritering bör givetvis ta sin utgångspunkt i hälsa och minimering av
riskspridning.

Typfall 1 – utsändning enligt EU-förordningen eller socialförskringskonvention 

En person som enligt EU-förordningen (883/2004) är utsänd från en arbetsgivare i Sverige till ett annat medlemsland, kan fortsätta att tillhöra det svenska sociala trygghetssystemet under högst 24 månader. Om utsändningen och arbetet i det andra landet kommer pågå under en längre tid än 24 månader, till exempel på grund av oförutsedda omständigheter, är det möjligt att den utsände inte längre kommer att omfattas av det sociala trygghetssystemet i Sverige då 24-månadersgränsen passeras. En situation som denna skulle kunna uppstå om en utsänd person är förhindrad att lämna ett medlemsland som är drabbat av coronaviruset. Det kan emellertid vara möjligt att förlänga utsändningen och tillhörigheten till svensk socialförsäkring genom att ansöka om dispens. Ett beslut meddelas dock först efter att båda staternas behöriga myndigheter har fattat ett beslut i enlighet med dispensansökan. Det är således förenat med viss osäkerhet om en dispens alltid medges och osäkerheten är större om en dispensansökan sker för förfluten tid, det vill säga retroaktivt.

Dispens ska dock medges som utgångspunkt om det är till fördel för personen och det undviker att orsaka administrativa problem.

Om en person är utsänd till ett land med vilket EU-förordningen inte är tillämplig och med vilket Sverige har ingått en konvention kan det på motsvarande sätt, som enligt EU-förordningen, finnas möjlighet att helt eller delvis fortsätta omfattas av svensk socialförsäkring. Även i flera av konventionerna finns det bestämmelser om dispens, som möjliggör för en utsänd person att fortsätta omfattas av det svenska sociala trygghetssystemet under en ytterligare period. Notera att reglernas utformning kan variera mellan konventionerna.

I de fall en person, som är utsänd från Sverige för arbete i ett coronavirus-drabbat land, gentemot vilket EU-förordningen alternativt en konvention gäller, tillfälligt behöver förflytta sig till ett tredje land kan det behöva utredas vidare om personen fortfarande kan anses vara utsänd till det ursprungliga landet till exempel, beaktat hur stor del av den totala tiden som arbetet i det andra landet pågår och om personen fortfarande kan anses utföra arbetet inom ramen för den ursprungliga utsändningen.

Typfall 2 – arbete i flera länder 

När en person som normalt arbetar i två eller flera länder som omfattas av EU-förordningen så ska denne omfattas av socialförsäkringssystemet i bosättningslandet om en väsentlig del (minst 25 procent) av arbetet utförs där. Om virusutbrottet föranleder att personen ändrar sitt arbetsmönster så skulle även socialförsäkringstillhörigheten kunna förändras och därmed arbetsgivarens avgiftsskyldighet. Bedömningen av arbetets utförande ska som utgångspunkt göras utifrån den situation som kan förväntas pågå under de följande tolv kalendermånaderna. Likt vid utsändningsfall så kan dispens även sökas vid arbete i två eller flera länder.

Typfall 3 – utsänd till tredje land 

Ett ytterligare scenario som bör uppmärksammas är om en person är utsänd av sin arbetsgivare för arbete under en längre tid än tolv månader till ett land med vilket Sverige inte har någon konvention med eller som inte omfattas av EU-förordningen och personen behöver återvända till Sverige med anledning av coronaviruset. Personen omfattas då som huvudregeln inte av det svenska socialförsäkringssystemet. Detta kan därmed påverka personens rätt till olika förmåner vid en tillfällig vistelse i Sverige.

Kontakta oss

Frida Haglund
Managing Partner
fhaglund@deloitte.se
+46 73 397 12 09 

Andreas Svensson
Senior Manager
asvensson@deloitte.se
+46 70 080 44 61 

Anna Sabelström Holmberg
Partner
aholmberg@deloitte.se
+46 73 397 13 04

Björn Thuresson
Consultant
bthuresson@deloitte.se
+46 70 080 31 72

Hade du nytta av den här informationen?