Artikel

Statens budget 2015

Den 15 april 2015 offentliggjordes vårändringsbudgeten (prop. 2014/15:99) och 2015 års ekonomiska vårproposition (prop. 2014/15:100). Den ekonomiska vårpropositionen innehåller en redogörelse för regeringens bedömning av det ekonomiska läget och politikens inriktning för de kommande åren. Vårpropositionen ger även en indikation om vad som kan väntas i höstbudgeten som presenteras för riksdagen senast den 20 september 2015.

Momsnytt 2015-06-09

I vårändringsbudgeten presenterar regeringen förslag på reformer avseende den budget som röstades igenom under hösten 2014 för budgetåret 2015. Nedan presenteras de förslag som berör skatteområdet. 

  • Möjligheten till gruppregistrering för moms kommer inte att slopas,
  • Slopande av nedsatta socialavgifter för unga (kommer att ske i en tvåstegsprocess, beräknas vara helt borta 2016),
  • Höjd skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer (1 augusti 2015),
  • Slopat RUT-avdrag för läxhjälp (1 augusti 2015),
  • Höjda miljöskatter på naturgrus och bekämpningsmedel (1 augusti 2015)

Skatteförslag som har lämnats på remiss och som regeringen planerar att ta med i budgetpropositionen i höst:

  • Sänkning av taket för RUT-avdrag till 25 000 kronor för de som vid årets ingång ännu inte fyllt 65 år. Vissa begränsningar föreslås även avseende RUT-avdragets omfattning,
  • ROT-avdragets subventionsgrad planeras sänkas från 50 procent till 30 procent,
  • Höjd bensinskatt med 0,44 kronor per liter, dieselskatt med 0,48 kronor per liter och höjd energiskatt på flytande biodrivmedel,
  • Beskattning av sparande i kapitalförsäkring och på investeringskonto. Schablonen ska enligt det presenterade förslaget beräknas på statslåneräntan plus 0,75 procentenheter. Beskattningen ska inte kunna bli lägre än 1,25 procent. 

Deloittes kommentar

Deloitte välkomnar att möjligheten till gruppregistrering för moms förväntas behållas. Det kommer att underlätta för de företag som med anledning av förslaget om att slopa reglerna stått inför frågor avseende verksamhets- och systemförändringar, för att kunna anpassa sig till nya regelverk.

Hade du nytta av den här informationen?