Artikel

Stoppservicetjänst är ingen från moms undantagen försäkringstjänst

Kammarrätten har i en dom[1] i likhet med förvaltningsrätten kommit fram till att den stoppservicetjänst som ett bolag tillhandahåller inte är en från moms undantagen försäkringstjänst.

Ett bolags kunder kan mot en avgift teckna en stoppservicetjänst som består av ett antal deltjänster som inte kan förvärvas separat. Det som ingår i ”paketet” är spärrtjänst för kreditkort, nödbiljetter, nödkontanter, nyckelservice och meddelandeservice. Den fråga som domstolen har att pröva är om den stoppservicetjänst som bolaget erbjuder är en från moms undantagen försäkringstjänst.

En försäkringstjänst kännetecknas av att en försäkringsgivare åtar sig att, mot förskottsbetalning av en premie, tillhandahålla försäkringstagaren den prestation som parterna kom överens om när avtalet ingicks, för det fall försäkringsrisken skulle förverkligas.

Kammarrätten konstaterar att bolaget, trots de olika deltjänsterna, anses tillhandahålla en och samma tjänst. Rätten gör bedömningen att det finns inslag av försäkringstjänst i den stoppservicetjänst som erbjuds, nämligen det ekonomiska skyddet mot missbruk av kort som förlorats. Trots försäkringsinslaget konstaterar ändå domstolen att mot bakgrund av hur stoppservicetjänsten utformats och marknadsförts av bolaget framstår det som uppenbart att kunderna i första hand efterfrågar spärrtjänsten. Övriga delar av tjänstepaketet ingår enbart som ett komplement till den huvudsakliga spärrtjänsten som av domstolen bedöms som en momspliktig tjänst.

Fotnot

1 Dom från Kammarrätten i Stockholm från den 3 april 2012, mål nr 4147-11

Hade du nytta av den här informationen?