Artikel

Sverige fällt av EU-domstolen avseende postmomsen

Enligt EU:s momsdirektiv får ett medlemsland inte ta ut moms på porto och posttjänster som säljs av det offentliga postväsendet.

Publicerat 2015-06-16

Den 21 april 2015 fällde EU-domstolen Sverige på grund av att den svenska momslagen felaktigt tvingat Posten AB att ta ut moms på vissa posttjänster. Den felaktiga implementeringen har inneburit att de bolag och organisationer som betalat moms på posttjänster och som saknar avdragsrätt för ingående moms har drabbats av en fördyring. 

Enligt EU:s momsdirektiv får ett medlemsland inte ta ut moms på porto och posttjänster som säljs av det offentliga postväsendet. EU-domstolen har i en tidigare dom fastslagit att undantag från moms ska gälla för de postbolag som tillhandahåller samhällsomfattande posttjänster, oavsett om det rör sig om statsägda eller privata företag. Undantaget gäller emellertid inte tjänster som tillhandahålls under ”individuellt avtalade villkor”. 

Sverige har, liksom flera andra EU-länder, ansett att något offentligt postväsende inte finns efter avregleringen av postmarknaden och att momsdirektivets undantagsregel därför inte är tillämplig. Enligt den svenska momslagen ska därför alla aktörer som tillhandahåller posttjänster debitera moms. EU-kommissionen varnade Sverige redan 2007 i ett så kallat motiverat yttrande och förklarade att man ansåg att de svenska reglerna strider mot EU:s momsdirektiv då Posten AB har en sådan ställning att det måste anses tillhandahålla samhällsomfattande tjänster. Sverige valde emellertid att inte ändra den svenska momslagen och som följd av detta stämde EU-kommissionen Sverige vid EU-domstolen i mars 2014 för fördragsbrott.

I och med EU-domstolens dom står det nu klart att den svenska momslagen är oförenlig med EU:s momsdirektiv avseende undantaget för posttjänster. Mot bakgrund av detta har regeringen den 18 juni remitterat en promemoria om moms på posttjänster. I promemorian föreslås att ett undantag från momsplikt införs för vissa posttjänster. De posttjänster som enligt promemorian bör undantas är sådana som ingår i den samhällsomfattande posttjänsten enligt postlagen och som tillhandahålls av den som är utsedd att tillhandahålla denna tjänst enligt postlagen, för närvarande PostNord Group AB. Undantaget gäller dock inte för samhällsomfattande posttjänster vars villkor förhandlats individuellt.

I regeringen promemoria föreslås även att frimärken ska undantas från moms. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2016.

Deloittes kommentar

Lagstiftaren synes enligt vår bedömning göra en vid tolkning av vad som är att betrakta som individuellt framförhandlade villkor. Av regeringens promemoria framgår att utgångspunkten bör vara att tjänster som faktureras kunden enligt avtal anses vara individuellt förhandlade. Frågan om innebörden av ”individuellt avtalade villkor” har dock inte kommenterats av EU-domstolen och det kan därför övervägas om det finns utrymme för att ge begreppet en annan innebörd än den som föreslås gälla från 1 april 2016.

Vi anser att köpare av posttjänster som saknar avdragsrätt bör överväga möjligheterna att vidta åtgärder för att få tidigare erlagd moms återbetald. Frågan bör vara intressant bland annat för ideella föreningar, bank- och försäkringssektorn, fastighetsbolag, skola, vård och omsorg.

Kontakta oss gärna om ni vill ha ytterligare information eller hjälp med att analysera era möjligheter att gå vidare med krav på återbetalning av felaktigt uttagen moms.

Läs tidigare artikel om postmomsen >

1 C-357/07, TNT Post UK Ltd
Hade du nytta av den här informationen?