Nyheter

Ersättning överstigande två prisbasbelopp krävs under hela expertskatteperioden

Tax Alert

Publicerad: 2018-05-08

Högsta förvaltningsdomstolen har i dom den 2 maj 2018, mål nr 1158-17, klargjort att förutsättningarna för att bevilja expertskatt enligt den så kallade förenklingsregeln inte är uppfyllda när ersättningen för arbetet i Sverige överstiger två prisbasbelopp per månad de två första åren av anställningsperioden men inte för tiden därefter.

Bakgrund

Målet rör en person vars avsikt var att arbeta högst fem år i Sverige. Personen skulle under de första två åren i Sverige ha en ersättningsnivå som översteg två prisbasbelopp per månad. För tiden därefter skulle hans månatliga ersättning vara lägre än två prisbasbelopp. Ansökan om skattelättnader avslogs av Forskarskattenämnden med hänvisning till att det redan vid tidpunkten för arbetets start framgick att ersättningen inte skulle överstiga beloppsgränsen under hela den tid som expertskatt kunde beviljas, det vill säga tre år.

Förvaltningsrätten och kammarrätten gjorde bedömningen att personen uppfyllde förutsättningarna för att beviljas expertskatt trots att han inte uppfyllde beloppsgränsen under hela perioden av arbete i Sverige. Högsta förvaltningsdomstolen fastställde dock Forskarskattenämndens beslut med hänvisning till det ursprungliga förslaget till förenklingsregeln för expertskatt. Högsta förvaltningsdomstolen framför att lagtexten förvisso fått en otydlig utformning som ger utrymme för olika tolkningar, men menar samtidigt att innehållet i förarbetena tyder på att det varit lagstiftarens avsikt att ersättningsnivån ska vara uppfylld under hela den aktuella perioden.

Deloittes kommentar

Högsta förvaltningsdomstolen har klargjort att förenklingsregeln innebär att den månatliga ersättningen under de tre första åren behöver överstiga två prisbasbelopp för det kalenderår som anställningen påbörjades i Sverige.

Med anledning av domen rekommenderas att arbetsgivare överväger hur eventuella extra ersättningar och förmåner fördelas över anställningsperioden i Sverige. Detta för att säkerställa att ersättningen under hela anställningsperioden överstiger två prisbasbelopp.

Hade du nytta av den här informationen?