Artikel

Regeringens höstbudget för 2017 – nyheter på skatteområdet

Deloitte sammanfattar de viktigaste förslagen 

Idag, den 20 september 2016, har regeringen lämnat fram höstbudgeten för 2017. Budgeten innehåller flera nyheter på skatteområdet för företag, företagare och andra skattebetalare och vi har sammanfattat ett urval av de väsentligaste förslagen nedan.

Publicerad 2016-09-20

För mer information om innehållet i höstbudgeten, se regeringens hemsida på www.regeringen.se/budget.

Delvis slopad avdragsrätt för representationsutgifter – avdrag för mervärdesskatt utökas

Regeringen föreslår att avdragsrätten för representation vid måltider och annan förtäring, utom för enklare förtäring av mindre värde, slopas. Detta innebär således att de tidigare taken helt tas bort. Dessutom föreslås ett utökat tak om 300 kronor per person och tillfälle för avdrag för mervärdesskatt.


Sänkt intäktsränta på skattekontot

Det föreslås att intäktsräntan på skattekontot sänks och en nedre gräns om 0 procent införs. Detta görs för att undvika sparande på skattekontot.


Uppgifter på individnivå i arbetsgivardeklarationen bör införas

I syfte att minska skattefusk och skatteundandragande anser regeringen att uppgifter på individnivå om utbetalda ersättningar för arbete och skatteavdrag bör lämnas månadsvis till Skatteverket. Uppgifterna bör lämnas i en arbetsgivardeklaration i stället för i en kontrolluppgift. Regeringen föreslår att detta system införs stegvis från och med 1 juli 2018.


Avdragsförbud för ränteutgifter på vissa efterställda skuldförbindelser

Ränteutgifter på efterställda skuldförbindelser för banker, värdepappersbolag, fondbolag m.m. föreslås göras ej avdragsgilla. I anslutning till detta konkretiseras även krav på värdeöverföring i samband med koncernbidrag och reglerna för kapitaltillskott vid beräkningen av beloppsspärren förändras.


Ändrade regler för värdering av lager av finansiella instrument

Regeringen föreslår att värdering av lager av finansiella instrument och förpliktelser vid beskattningsinträde genom fusion och fission ändras.


Uppräkning av nedre och övre skiktgräns för statlig skatt begränsas

Den uppräkning som sker av de gränser som finns för statlig skatt på tjänsteinkomster begränsas för beskattningsåret 2017.


Ändrade regler för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av privatbostad

Regeringen bedömer att man för att öka rörligheten på bostads- och arbetsmarknaden bör ändra reglerna för kapitalvinst vid avyttring av privatbostad. Således slopas taket för uppskovsbeloppet under en fyraårsperiod och beräkningen av dess storlek vid förvärv av billigare bostad ändras. Reglerna gäller alla avyttringar från och med 21 juni 2016.


Sänkta arbetsgivaravgifter för enskilda näringsidkare

Ett tillfälligt stöd för enskilda näringsidkare införs, ett så kallat Växa-stöd, som består av nedsatta arbetsgivaravgifter för enmansföretag som anställer en första person.

Hade du nytta av den här informationen?