Artikel

Teckningsoptioner kan användas för att fullgöra åtagande att leverera aktier enligt kvalificerade personaloptioner 

Deloitte Tax Alert

Publicerad: 2020-09-14

Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) har genom dom i mål 406-20, meddelad 8 september 2020, gjort bedömningen att användande av teckningsoptioner för förvärv av aktier genom personaloptioner, inte utesluter tillämpning av den skatteförmånliga behandling som gäller för kvalificerade personaloptioner. Domen underlättar möjligheterna för bolag att i praktiken använda sig av kvalificerade personaloptioner.

Bakgrund

Ersättning som en anställd får från sin arbetsgivare ska normalt beskattas i inkomstslaget tjänst. En förmån i form av personaloptioner ska under vissa förutsättningar inte tas upp till beskattning. En personaloption är en rätt att i framtiden förvärva ett värdepapper på förmånliga villkor, utan att optionen i sig är ett värdepapper. Om vissa krav på optionerna, utgivande företag och mottagare av optionerna är uppfyllda (kvalificerade personaloptioner) undantas personaloptionen från förmånsbeskattning och arbetsgivaren behöver inte betala sociala avgifter på förmånen. Om villkoren för undantag från förmånsbeskattning är uppfyllda kommer beskattning att ske först när aktierna avyttras.

Syftet med reglerna om undantag från förmånsbeskattning för kvalificerade personaloptioner är att små och unga företag med begränsad tillgång till kapital ska kunna ge ett attraktivt erbjudande om kompensation genom att kunna erbjuda andelar i bolaget i framtiden på förmånliga villkor. Ett av kraven för att skattelättnader för optionen ska vara tillämplig är att optionsinnehavaren utnyttjar optionen för förvärv av andel i företaget.

Skatteverket har varit av uppfattningen att förfarandet med en mellanliggande teckningsoption utesluter tillämpning av de skattegynnade reglerna om kvalificerade personaloptioner eftersom det inte är en andel i bolaget som direkt förvärvas vid utnyttjande, utan i stället en teckningsoption. Dessutom är vederlagsfri tilldelning av teckningsoptioner i regel skattepliktig inkomst av tjänst för mottagaren och arbetsgivaren ska betala sociala avgifter.

Kravet om att det ska vara en andel som förvärvas har gjort det svårt för företag att tillämpa reglerna, bland annat då privata aktiebolag har begränsade möjligheter att förvärva och inneha egna aktier. Att använda teckningsoptioner som leveransmetod för kvalificerade personaloptioner ger företag en möjlighet att utan inblandning av nuvarande eller framtida aktieägare uppfylla åtagandet att leverera aktier. 

HFD har i domen kommit fram till att en tilldelning av en teckningsoption som omedelbart utnyttjas för att teckna en aktie möter kravet i lagstiftningen avseende kvalificerade personaloptioner på att det är en andel i företaget som förvärvas. 

Deloittes kommentarer

HFD:s dom är ett välkommet klargörande avseende tillämningen av reglerna om kvalificerade personaloptioner och underlättar för företag att i praktiken kunna använda sig av regelverket.


Domen bör inte ses som en generell utvidgning av skattefrihet enligt reglerna om kvalificerade personaloptioner till att även omfatta teckningsoptioner, utan en möjlighet att använda teckningsoptioner för att säkerställa leverans av aktier för kvalificerade personaloptioner.


Vid bedömningen lades vikt vid att utnyttjande av personaloptionen ovillkorligen ledde till att en aktie i bolaget förvärvades. Optionsinnehavaren kunde inte förfoga över teckningsoptionen på annat sätt än omedelbart förvärv av andel i bolaget inom ramen för personaloptionen. Det ställs således vissa krav på hur teckningsoptionen används för att skattelättnader ska ges.


Det är viktigt att observera att samtliga villkor vad gäller optionerna, utgivande företag och mottagare av optionerna för reglerna om kvalificerade personaloptioner måste vara uppfyllda för att skattelättnader ska medges. Optioner som inte uppfyller samtliga villkor kan leda till att utnyttjandet av optionen och/eller efterföljande tilldelning eller utgivande av teckningsoptioner vederlagsfritt utgör en skattepliktig förmån för den anställde och att arbetsgivaren därmed åläggs skyldighet att rapportera förmånen, innehålla skatt och betala sociala avgifter.


Kontakta gärna Deloitte för hjälp med utformning av optionsprogram eller vid frågor om reglerna.

Contact us

Olle Kinnman 
Partner 
okinnman@deloitte.se  
+46 73 397 12 30     

Aija Englund
Director
aenglund@deloitte.se
+46 73 397 12 08

Therese Nilsson
Senior Manager 
thnilsson@deloitte.se
+46 70 080 42 72


Fredrik Hagmann

Consultant
fhagmann@deloitte.se
+46 70 080 42 57
 

Hade du nytta av den här informationen?