Artikel

Tillfälligt anstånd med skatteinbetalningar med anledning av coronaviruset

Publicerad: 2020-04-06

Deloitte har tidigare kommenterat regeringens förslag om tillfälligt anstånd med anledning av effekterna av coronavirusets snabba spridning i samhället.  Riksdagen har ställt sig bakom regeringens förslag som nu har resulterat i lagstiftning.

Skatteverket ges möjlighet att bevilja anstånd med inbetalning av arbetsgivares sammanlagda skatteavdrag, arbetsgivaravgifter och mervärdesskatt som gäller redovisningsperioder som infaller under januari–september 2020. Anståndet får beviljas för högst tre redovisningsperioder för skatteavdrag och arbetsgivaravgifter respektive mervärdesskatt. För mervärdesskatt som redovisas kvartalsvis får anstånd beviljas för högst en redovisningsperiod. Anståndstiden får bestämmas till längst ett år.

Möjligheten till anstånd gäller retroaktivt från den 1 januari 2020, vilket innebär att bolag med direkta likviditetsproblem kan begära anstånd av skatt som redan betalats in under februari och mars och därigenom få skatten återbetald.


Räntekostnader på anståndskredit

Som reglerna är utformade i nuläget kommer bolag som beviljas anstånd behöva betala en ränta om 1,25 procent på årsbasis samt en tillkommande anståndsavgift om 0,3 procent per påbörjad kalendermånad (från och med månaden efter att anstånd beviljas till och med den månad då anståndet ska betalas) på det beviljade anståndsbeloppet. Tillsammans kommer dessa avgifter motsvara en avdragsgill ränta om ca 6,6 procent. Regeringen menar att införandet av räntekostnader har en mer begränsad effekt på företagens likviditet än de kostnader företagen står inför om möjligheten till anstånd inte föreligger.

Regeringen har vidare förklarat uttaget av kostnaderna med en vilja att inte snedvrida kreditmarknaden. Ett godkänt anstånd från staten fungerar i praktiken som ett lån och staten konkurrerar således genom anståndsreglerna med andra kreditinstitut på kreditmarknaden. Om staten i det här läget hade erbjudit ett billigare lån än andra kreditgivare finns en risk att staten snedvrider konkurrensen på marknaden.

Riksdagen har dock i betänkande från den 2 april uttryckt att den anser att räntan för de företag som får anstånd är för hög. Riksdagen har därför riktat ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om att skyndsamt återkomma med ett förslag om att sänka kostnaden för tillfälligt anstånd.
 

Personligt företrädaransvar vid anståndstidens utgång

Förslaget om tillfälligt anstånd, som även avser en möjlighet att ansöka om anstånd retroaktivt för redan betalda redovisningsperioder, har aktualiserat frågan kring personligt företrädaransvar i det fall skatterna förblir obetalda när anståndstiden löpt ut.

Skatteverket har i ett ställningstagande klargjort att de som huvudregel inte kommer att ansöka om företrädaransvar för obetalda skatter och avgifter, som omfattas eller har omfattats av anstånd enligt lagen om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall. Vi har i en tidigare artikel utförligt redogjort för företrädaransvaret och Skatteverkets ställningstagande.


Deloittes kommentar

Regeringens förslag om tillfälligt anstånd har varit föremål för många frågor och omfattande diskussion, framförallt med hänsyn till den höga kostnaden som anståndet medför och risken för företrädaransvar. När det kommer till frågan om den höga kostnaden är ännu inte sista ordet sagt och det får ses som sannolikt att regeringen inom kort kommer med förslag som medför en sänkning av avgiften som anståndet medför.

Utöver utökade möjligheter till anstånd med skatteinbetalningar har regeringen tagit fram ytterligare förslag i ändringsbudget för 2020, bland annat i form av kreditgarantier till kreditinstitut som bedriver verksamhet i Sverige för lån till i första hand små och medelstora företag, som på grund av coronaviruset fått ekonomiska svårigheter, men i övrigt bedöms vara livskraftiga. Läs mer om dessa åtgärder.

Hör gärna av dig till din lokala konsult eller någon av nedan kontaktpersoner om du har funderingar kring ansökning av anstånd med skatteinbetalningar. Anmäl dig gärna även till våra webbinarier som behandlar åtgärder med anledning av Covid-19 och andra nyheter inom skatteområdet och det legala området. 

Besök vår globala temasida om COVID-19

Deloitte har tagit fram en internationell temasida om COVID-19 för att hjälpa företag att hantera risker kopplade till rådande situation. Sidan uppdateras löpande med artiklar från Deloittes specialister.

Till temasidan

I en global krissituation som denna, bör alla prioriteringar ta sin utgångspunkt i att säkra människors hälsa och minimera riskspridning kring COVID-19. Först när detta beaktats kommer andra frågor in i bilden.

Kontakta oss

Anna Sabelström Holmberg
aholmberg@deloitte.se
+46 73 397 13 04

Per Elmby
pelmby@deloitte.se
+46 70 080 44 16

Mathilda Sahlström
masahlstrom@deloitte.se
+46 70 080 32 97

Jesper Forsgren Vickhoff
jforsgrenvickhoff@deloitte.se
+46 70 080 34 08

Hade du nytta av den här informationen?