Artikel

Tillhandahållanden mellan huvudkontor och filial

Förvaltningsrätten i Stockholm ställer frågor till EU-domstolen rörande tolkningen av EU:s momsdirektiv avseende tillhandahållanden mellan huvudkontor och filial där filialen är medlem i en momsgrupp.

Skandia America Corporation (SAC) är etablerat i USA men har en svensk filial som är medlem i en momsgrupp i Sverige. SAC har förvärvat tjänster i USA som sedan har överförts till den svenska filialen. Efter viss bearbetning har filialen sedan tillhandahållit dessa tjänster till koncernbolag inom momsgruppen. SAC:s inställning är att transaktionen mellan huvudkontoret och filialen sker inom samma juridiska person, och egentligen endast avser en allokering av kostnader, varför transaktionen ligger utanför momsens tillämpningsområde. Vidare har filialen hanterat tillhandahållandet till övriga medlemmar i momsgruppen utan moms. Skatteverket hävdar å sin sida att transaktionen skett mellan två separata juridiska personer nämligen SAC och momsgruppen. Allokering av kostnader är således att jämställa med ett tillhandahållande av en tjänst som ska beskattas i Sverige.

Ärendet ligger nu för prövning i Förvaltningsrätten i Stockholm som har beslutat att hänföra följande frågeställningar till EU-domstolen.

  • Utgör tillhandahållanden av externt förvärvade tjänster från ett företags huvudetablering i tredje land till dess filial i en medlemsstat, med en allokering av kostnaderna för förvärven till filialen, beskattningsbara transaktioner, om filialen ingår i en momsgrupp i medlemsstaten?
  • Om svaret på första frågan är jakande, är huvudetableringen i tredje land att betrakta som en beskattningsbar person som inte är etablerad i medlemsstaten enligt momsdirektivet, med följd att förvärvaren ska beskattas för transaktionerna?

Kommentar

Om EU-domstolen skulle komma till slutsatsen att transaktioner mellan huvudkontor och filial ska beskattas i de fall filialen är medlem i en momsgrupp får detta långtgående konsekvenser för många företag inom bank-, finans- och försäkringssektorn. Den mest uppenbara konsekvensen torde vara den ökade kostnaden som beskattningen medför då företag inom nämnda sektor ofta har en begränsad rätt att göra avdrag för ingående moms. Notera även att EU-domstolen i ett annat mål har att pröva om den svenska regleringen avseende momsgrupper är förenlig med EU:s momsdirektiv, se vidare artikeln avseende EU-domstolens prövning av Sveriges regler om momsgrupper. 

Hade du nytta av den här informationen?