Artikel

Tjänster från SOS International utgör inte sjukvård

Förvaltningsrätten i Stockholm1  har i en dom från den 17 februari 2012 ansett att den aktuella tjänst som förvärvats från SOS International är ärendebehandling och samordning av hjälpinsatser som i enskilda skadeärenden är nödvändiga. Det är således fråga om en sammansatt tjänst som innehåller samtliga normalt förekommande moment inom skaderegleringsverksamhet och inte en sjukvårdstjänst.

Ett bolag har under 2008 köpt in tjänster för försäkringstagare som med bil förolyckats från SOS International i Danmark. Bolaget menade att den ersättning som betalats till SOS International avsåg sjukvård som utförs av sjukvårdspersonal anställd eller inhyrd av SOS International. Den administration som ingick i åtagandet ansåg bolaget var av underordnad karaktär. I andra hand yrkade bolaget att tjänsterna skulle anses utgöra sådana administrativa tjänster som enligt dåvarande lagstiftning ansågs omsatt i det land tillhandahållaren var etablerad, det vill säga i Danmark i detta fall. (Enligt nu gällande lagstiftning ska tjänster av administrativ karaktär beskattas i det land köparen är etablerad.)

Förvaltningsrätten gick dock på Skatteverkets linje och konstaterade att avtalet mellan bolaget och SOS International reglerar ett samarbete med hänsyn till assistans, skadeservice, administrativ efterbehandling av ärenden samt diverse servicetjänster. Vidare ansåg förvaltningsrätten att inslaget av sjukvård enbart var en begränsad del av tillhandahållandet. Istället ansåg rätten att tillhandahållandet från SOS International innehöll samtliga normalt förekommande moment inom skadereglering. Vad gällde frågan om omsättningsland konstaterade förvaltningsrätten att tjänsten innehöll inslag av sådan rådgivning som tillhandahålls av konsulter och liknande yrkesgrupper varför tjänsten, enligt då gällande lagstiftning, skulle beskattas i det land där köparen var etablerad, det vill säga i Sverige i detta fall.

Deloittes kommentar

Mot bakgrund av domen kan konstateras att de aktuella tjänsterna från SOS International i Danmark inte utgör sjukvård varför en förvärvsbeskattning ska ske i Sverige. Det bör dock tilläggas att bolaget inte yrkat att tjänsterna som förvärvats från SOS International ska anses som momsfria försäkringstjänster varför den frågan inte prövades av förvaltningsrätten. Domen är i dagsläget inte överklagad men tidsfristen går ut senare i april.

Hade du nytta av den här informationen?