Artikel

Tjänster i samband med företagsförmedling anses momsfria

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har fastställt ett tidigare meddelat förhandsbesked som fastslår att tjänster som ett bolag utför i samband med företagsförmedling i sin helhet ska anses momsfria.

Bakgrunden i målet (nr 3476-12) var i allt väsentligt följande. Bolaget åtog sig att förmedla överlåtelse av ett företag. Transaktionen kunde bestå av försäljning av aktier i onoterade företag eller av inkråmet i sådana företag. Bolaget ersattes dels i form av ett mindre fast arvode, dels i form av provision om och när förmedling kommer till stånd. Uppdraget bestod i att vidta en rad åtgärder såsom analys och värdering, dokumentation, marknadsbearbetning, avtalsförhandlingar med mera. 

HFD, liksom Skatterättsnämnden, konstaterar att inslagen av analys med mera i bolagets förmedlingsuppdrag framstår som viktiga och för uppdragsgivarna betydelsefulla inslag i tillhandahållandet. Denna del av åtagandet utgör sådana inslag i verksamheten som ofta synes nödvändiga för att parterna ska kunna sluta avtal. De får dock anses vara av förberedande natur och utgör då endast ett medel för att kunden på bästa sätt ska kunna åtnjuta den förmedlingstjänst som är det centrala i uppdraget. Förmedlingen ska därför anses utgöra det avgörande tillhandahållandet, medan de övriga åtgärder från bolagets sida, som föregår den slutliga överlåtelsen av det förmedlade objektet, får anses underordnade. De ska momsmässigt behandlas på samma sätt som aktieförmedlingen som domstolen fann momsfri.

Deloittes kommentar

Domen ligger i linje med gällande praxis från såväl svenska domstolar som EU-domstolen. Domstolen gör en huvudsaklighetsbedömning av vad som utförs av förmedlaren och finner att det som kunden efterfrågar är förmedlingstjänsten samt att de tjänster i form av analys och värdering med mera är komponenter som är underordnade denna. Det kan noteras att frågeställningen begränsats till att avse förmedling av aktier.

Hade du nytta av den här informationen?