Artikel

Skatteverkets förslag till exitbeskattning – uppdatering

Tax alert

Skatteverket lämnade den 29 november 2017, ett förslag till Finansdepartementet om införande av exitbeskattning för fysiska personer. (Skatteverkets promemoria 2017-11-27, dnr 202 467348-17/113)

Exitbeskattning – senaste nytt 

Den 5 mars i år inkom remissvaren avseende Skatteverkets tidigare förslag om införande av utflyttningsbeskattning för fysiska personer. Förslaget möttes av massiv kritik från merparten av remissinstanserna. Sammanfattningsvis riktades stark kritik mot att:

  • Förslaget saknar konsekvensanalys vad gäller påverkan på svenskt näringsliv.
  • Förslaget slår oproportionerligt hårt gentemot familjeägda företag i samband med generationsskifte där en eller flera delägare är bosatta utomlands. 
  • Förslaget innebär en begränsning i Sveriges konkurrenskraft och minskar incitamentet för företagande i Sverige.
  • Skatteverket som statlig myndighet tagit fram förslaget utan konkreta direktiv från regeringen.

Finansminister Magdalena Andersson och regeringen har därefter per den 26 mars 2018 meddelat att regeringen inte kommer att gå vidare med Skatteverkets förslag om utflyttningsskatt. Magdalena Andersson påpekar däremot att problemen med den så kallade tioårsregelns effektivitet kvarstår och poängterar vikten av att värna om det svenska skattesystemets legitimitet, det vill säga regeringens arbete med att motverka skattefusk och aggressiv skatteplanering. Vidare konstaterar Magdalena Andersson att hon ser fram emot (och förutsätter) en konstruktiv dialog med företrädare för det svenska näringslivet om hur en reform av tioårsregeln bäst bör utformas. Finansministerns uttalade syfte med dialogen är att säkerställa såväl finansiering av gemensamma nyttor som konkurrenskraftiga och likformiga skatteregler.

Vad händer härnäst?

Deloittes uppfattning är att det inte är otänkbart att vi kommer att se nya initiativ och liknande förslag till någon form av exitbeskattning i framtiden även om Skatteverkets förslag nu har bordlagts. Under förutsättning att ett nytt förslag till exitskatt inte förhindrar gränsöverskridande generationsskiften samt att en genomgående konsekvensanalys genomförs är det inte otänkbart att kommande förslag får ett annat stöd än det förslag som nu skrotats.

Deloitte följer självklart den fortsatta utvecklingen inom området. 

Har du missat vår första artikel om exitbeskattningen?

Läs den här!

Hade du nytta av den här informationen?