Hot topics in global tax

Artikel

Utvidgad tidsgräns för expertskatt, sänkt statlig inkomstskatt och skattereduktion för förvärvsinkomster 

Tax Alert

Publicerad: 2020-06-25

Inledning

Finansdepartementet har inför budgetpropositionen för 2021 i en promemoria föreslagit att skattelättnader för experter, forskare och andra nyckelpersoner utvidgas från att gälla de tre första åren av den tidsbegränsade vistelsen i Sverige till att i stället gälla under de fem första åren. Därtill har man föreslagit sänkt statlig inkomstskatt och skattereduktion för förvärvsinkomster.

Om förslagen kommer att presenteras i budgetpropositionen för 2021, och med vilken utformning, blir beroende av de överläggningar som förs i det slutliga arbetet med budgetpropositionen.


Utvidgad tidsgräns

I syfte att underlätta rekrytering av utländska experter, forskare och liknande nyckelpersoner i Sverige ges en viss skattelättnad för dessa yrkesgrupper under förutsättning att de uppfyller vissa kvalifikationer alternativt erhåller en månatlig ersättning överstigande två prisbasbelopp. Reglerna syftar till att stärka Sveriges internationella konkurrenskraft samt att skapa incitament för internationella företag att välja Sverige för nyetableringar och stimulera företag att förlägga eller behålla bland annat koncernledande funktioner som kräver utländsk personal i Sverige.

För personer som omfattas av skattelättnaderna undantas 25 procent av tjänsteinkomsten från beskattning. Även vissa ersättningar för utgifter förenade med vistelsen i Sverige som individen haft är skattefria. Den inkomst som undantas från beskattning ska heller inte utgöra underlag för arbetsgivaravgifter. Dagens lagstiftning medger skattelättnader för de första tre åren av den tidsbegränsade vistelsen i Sverige. Vistelsen i Sverige får ej vara avsedd att pågå längre än 5 år.

Förslaget innebär att de svenska reglerna i större utsträckning motsvarar reglerna i andra länder i Europa vilket gör reglerna mer konkurrenskraftiga. Det ger även företag som är etablerade i Sverige bättre förutsättningar att rekrytera experter, forskare och andra nyckelpersoner från utlandet.

Ändringen föreslås tillämpas första gången för vistelse i Sverige som påbörjas efter 31 maj 2020. Vistelser som påbörjas från och med den 1 juni 2020 kan därmed beviljas skattelättnad enligt de nya reglerna, efter att en ny ansökan hos Forskarskattenämnden lämnas in, trots att beslut redan utfärdats om en treårig skattelättnad. För vistelser som påbörjas under perioden 1 juni - 31 december 2020 ska ansökan ha kommit in till Forskarskattenämnden senast den 31 mars 2021.

Ändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.


Deloittes kommentar

En utvidgad tidsgräns för expertskatt skulle innebära att det skulle bli mer attraktivt för utländska experter, forskare och andra nyckelpersoner att fortsatt arbeta i Sverige under hela den femårsperiod som vistelsen är avsedd att pågå. Förslaget innebär även en starkare position och bättre konkurrensmöjligheter för Sverige i relation till andra länder i Europa och i synnerhet Norden.

Det kommer även innebära besparingar för arbetsgivare som anställer utländska experter, forskare och andra nyckelpersoner på grund av lägre arbetsgivaravgifter.

Sänkt statlig inkomstskatt

Regeringen föreslår två alternativ för att sänka den statliga inkomstskatten i det fall det träffas en överenskommelse om att sänka skatten i budgetförhandlingarna. Det första alternativet är en höjning av skiktgränsen för statlig inkomstskatt, vilket skulle innebära att färre personer betalar statlig inkomstskatt på förvärvsinkomster. Det andra alternativet är en sänkning av procentsatsen för statlig inkomstskatt på förvärvsinkomster från 20 till 19,5 procent.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2021 och tillämpas första gången på det beskattningsår som inträder efter den 31 december 2020.

Skattereduktioner för förvärvsinkomster

En ny skattereduktion föreslås för fysiska personer med förvärvsinkomster. Två olika alternativ presenteras. I det första alternativet föreslås skattereduktionen vara högst 1 700 kr per år och ges till personer med beskattningsbara förvärvsinkomster mellan 40 000 kronor och skiktgränsen för statlig inkomstskatt. I det andra alternativet ges skattereduktionen med högst 1 300 kr per år, utan begränsning till skiktgränsen för statlig inkomstskatt.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2021 och tillämpas första gången på beskattningsår som börjar efter den 31 december 2020.

Kontakta oss

Anna Sabelström Holmberg
Partner
+46 73 397 13 04
aholmberg@deloitte.se

Charlotta Hansen
Senior Manager
+46 70 080 42 29
chhansen@deloitte.se

Christian Schwartz
Assistant Manager
+46 70 080 42 13
cschwartz@deloitte.se

Laurita Krisciunaite
Associate
+46 70 080 41 05
lkrisciunaite@deloitte.se

Hade du nytta av den här informationen?