Nyheter

Utdelning på preferensaktier ska beskattas som lön

Tax Alert

Publicerad: 2019-12-05

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i en dom den 11 november 2019, med ändring av Skatterättsnämndens förhandsbesked, ansett att löpande utdelning till anställd som innehar preferensaktier ska beskattas i inkomstslaget tjänst.

Bakgrund

Sökanden i förhandsbeskedsärendet avsåg att till marknadspris förvärva preferensaktier i bolaget han var anställd i. Preferensaktierna gavs ut i olika serier där varje serie var kopplad till en av bolagets verksamhetsgrenar. Varje verksamhetsgren bestod av ett team på mellan två och sju personer och den anställde kunde endast äga aktier inom den gren där denne var verksam. Fördelningen av antalet aktier mellan de anställda inom teamen berodde bland annat på den anställdes senioritet och det angavs även att inte alla teammedlemmar med säkerhet skulle få möjligheten att äga aktier.

En av frågorna i målet var om utdelning på preferensaktier skulle anses som ersättning för arbetsprestation och därmed beskattas i inkomstslaget tjänst.

HFD konstaterade att som utgångspunkt saknas anledning att behandla belopp som enligt beslut på bolagsstämma betalas ut till aktieägarna som annat än utdelning. Mot bakgrund av tidigare praxis, RÅ 2000 ref. 56, finns dock undantag från nämnd princip. Detta är fallet när aktier av samma slag ger olika utdelning beroende på vem som äger aktierna och det finns en direkt koppling mellan lönsamheten i aktieägarens verksamhetsgren och utdelningen på dennes aktier.

HFD konstaterar att teammedlemmarna ska förvärva preferensaktier som emitteras mot respektive verksamhetsgren och att preferensaktierna inom varje serie kommer ägas av utomstående ägare och ett fåtal anställda eller konsulter samt att utdelningen på preferensaktierna kommer vara beroende av teammedlemmarnas gemensamma arbete i verksamhetsgrenen. HFD anser med beaktande av detta att det finns en direkt koppling mellan lönsamheten i aktieägarens verksamhetsgren och utdelningen på dennes aktier.

HFD noterar även att en skillnad från den situationen som behandlats i tidigare praxis, RÅ 2000 ref. 56, nämligen att i detta mål har preferensaktier inom samma serie inbördes lika rätt till utdelning, men att beroende på vilka fördelningsprinciper som används kan i praktiken en differentiering av utdelning mellan ägare av aktier av samma slag uppnås. Mot denna bakgrund ansåg HFD den aktuella situationen var jämförbar med den som bedömdes i tidigare praxis. HFD kom därmed till slutsatsen att den löpande utdelningen bör ses som ersättning för en arbetsprestation som ska beskattas i inkomstslaget tjänst.

Deloittes kommentar

Det förhållandet att utdelningen var kopplad till resultatet i en verksamhetsgren där den anställde varit verksam i kombination med möjligheten att i praktiken styra avkastningen på aktierna genom möjligheten att variera antalet aktier, ger enligt HFD en sådan koppling mellan utdelningen och arbetsprestation att det ska beskattas i inkomstslaget tjänst.

Det kan noteras att utdelningen i aktuellt fall var hänförlig till en mindre verksamhetsgren med 1-7 personer (teammedlemmar), vilket sannolikt haft en avgörande betydelse. En utdelning som är hänförlig till en större verksamhetsgren bör sannolikt bedömas annorlunda (jfr. utgången i RÅ 2007 not. 129 där utdelningen differentierats mellan två olika aktieslag beroende på resultatet i bolagets två regioner och det inte ansågs finnas utrymme att behandla utdelning som lön).

Kontakta oss

Frida Haglund
Partner
fhaglund@deloitte.se
+46 73 397 12 09

Aija Englund
Director
aenglund@deloitte.se
+46 73 397 12 08

Therese Nilsson
Manager
thnilsson@deloitte.se
+46 70 080 42 72

Dennis Karlsson
Manager
dkarlsson@deloitte.se
+46 70 080 41 21

Hade du nytta av den här informationen?