Artikel

Uthyrning av idrottslokaler till ideell förening anses momsfritt

Momsnytt november 2015

Kammarrätten har i en dom den 31 augusti 2015 uttalat att ett dotterbolags uthyrning av idrottslokaler till ideell förening inte omfattas av momsplikt.

Publicerat 2015-11-12

Ett dotterbolag till en ideell förening bedrev verksamhet i hyrda lokaler vilka användes till gym och annan idrottsverksamhet. Verksamheten omfattade upplåtelse av lokalerna i andra hand till den ideella föreningen och andra hyresgäster samt tillhandahållande av andra tjänster i mindre omfattning.

Huvudfrågan i målet var om bolagets andrahandsupplåtelser skulle utgöra från moms undantagen upplåtelse av fastighet eller momspliktig korttidsupplåtelse av lokaler för idrottsutövning.

Kammarrätten ansåg, trots att bolaget även tillhandahöll andra tjänster, att det dominerande inslaget i bolagets tillhandahållande till föreningen var det kontinuerliga nyttjandet av lokalerna vilket kännetecknar uthyrning av fast egendom. Upplåtelsen till föreningen utgjorde därför en från moms undantagen upplåtelse av fastighet. I förhållande till övriga hyresgäster var den tid då hyresgästerna nyttjade lokalerna ytterst begränsad. Utmärkande för den uthyrningen var istället att hyresgästerna gavs tillfälle att utöva idrott under en begränsad tid varför upplåtelsen i dessa fall var momspliktig. Domen innebar en ändring av förvaltningsrättens dom i vilken bolagets upplåtelse i samtliga fall ansågs utgöra från moms undantagen fastighetsupplåtelse.

Deloittes kommentar

Att uthyrning av lokaler och anläggningar för idrottsutövning till ideella föreningar ses som ett momsfritt tillhandahållande, trots att andra kringtjänster ingår i tillhandahållandet, kan försvåra för ideella föreningar i liknande situationer att hitta lämpliga lokaler för sin verksamhet. Det följer av att hyresvärdar i många fall föredrar att lokalerna används i en momspliktig verksamhet eftersom hyresvärden då kan debitera moms på hyran och således även göra avdrag för kostnader hänförliga till lokalen.

Har du frågor om domen eller den momsmässiga hanteringen av uthyrning av lokaler i övrigt är du välkommen att kontakta Deloitte.

Hade du nytta av den här informationen?