Artikel

Uthyrning av loger i en arena ses som flera olika tillhandahållanden

Skatterättsnämnden har i förhandsbesked, 2013-02-28 (dnr 52-11/I), ansett att uthyrning av loger i en arena ska bedömas som flera separata tillhandahållanden. Uthyrningen av de aktuella logerna innefattar flera tjänster än enbart tillhandahållandet av inträde till olika evenemang, men ingen del av de definierade tjänsterna anses utgöra uthyrning av fastighet.

Bakgrunden till frågeställningen är att ett bolag avser att hyra ut loger i en arena från vilka kunder kan följa olika evenemang som äger rum i anläggningen. Enligt avtalet mellan parterna får kunderna tillgång till en loge för ett visst antal evenemang per år. Utöver tillträdet till evenemangen får kunderna också med vissa begränsningar, tillgång till loger även vid andra tillfällen, till exempel för att hålla möten eller konferenser. Skatterättsnämnden ombads att ta ställning till om tillhandahållandet av logerna var det ett enda tillhandahållande avseende inträde till kulturella eller sportsliga evenemang, vilket skulle beskattas med en reducerad momssats om 6 procent. Utifall svaret på den första frågan skulle vara nekande, ville bolaget vidare veta om uthyrningen av loger till någon del utgjorde från moms undantagen uthyrning av fastighet.

Skatterättsnämnden valde att först besvara den andra frågan. Inledningsvis konstaterades att undantaget för uthyrning av fastighet enligt EU-domstolens praxis bl.a. innefattar ett krav på att kunden erhåller besittningsrätt till den aktuella fastigheten. Mot bakgrund av alla begräsningar avseende kundernas användande av logerna såsom förhandsbokning samt att kunderna inte hade egen nyckel, ansåg Skatterättsnämnden att besittningskravet inte var uppfyllt vid denna uthyrning. Uthyrningen av logerna kunde därför inte till någon del ses såsom uthyrning av fastighet.

Slutligen konstaterar Skatterättsnämnden att det är fråga om ett enda tillhandahållande i det fall två eller flera delar av ett tillhandahållande har ett så nära samband att det vore konstlat att skilja dem åt samt då ett tillhandahållande är att anse som det huvudsakliga varpå övriga tjänsteelement ska betraktas som underordnade. Skatterättsnämnden utredde därefter vad som var kännetecknande för transaktionen i fråga. Nämndens slutsats var att bolagets åtagande; - att dels tillhandahålla tillträde till evenemang och att dels tillhandahålla lokaler för andra aktiviteter såsom möten osv. faktiskt kännetecknas av två huvudsakliga tillhandahållanden vilka båda har ett självständigt värde för kunden. I ett sådant fall ansågs det inte konstlat att skilja tillhandahållanden åt varpå uthyrningen av logerna innehöll flera tillhandahållanden vilka kan beskattas olika. Övriga tillhandahållanden inom ramen för avtalet, såsom parkering och direktkontakt med personal, definierades dock som underordnade till något av de två huvudsakliga tillhandahållandena.

Deloittes kommentar

Förhandsbeskedet visar återigen att frågan huruvida ett tillhandahållande är att betrakta som ett sammansatt eller flera olika tillhandahållanden är en svår och ibland oförutsägbar bedömningsfråga. Viktigt att ta fasta på är att samtliga omständigheter som omgärdar transaktionen måste beaktas när dess känntecknande delar ska fastställas. Det kan vidare vara svårt att från avgöranden från Högsta förvaltningsdomstolen och Skatterättsnämnden få en klar bild för när den så kallade huvudsaklighetsprincipen ska upprätthållas eller inte. Aktuell bedömning är mot bakgrund av de omständigheter som rådde i målet i linje med vår uppfattning av gällande rätt. Då förhandsbeskedet har överklagats av Skatteverket återstår att se om Högsta förvaltningsdomstolen delar denna bedömning.

Hade du nytta av den här informationen?