Artikel

Vad har vi att vänta på från EU-domstolen?

Tax News FSI Q3 2015

21 oktober 2015

Ett flertal intressanta mål som berör finans- och försäkringsbranschen har refererats till EU-domstolen. Nedan finner ni några av de mål där vi väntar på avgörande från EU-domstolen och som vi återkommer om framöver:

  • BRE Ubezpieczenia (C-40/15) - mål refererat från Polen rörande momsplikten för skadehantering (claims handling) tillhandahållen av extern part till ett försäkringsbolag. Nämnda tjänster är undantagna moms i Polen. Skulle EU-domstolen slå fast att detta är korrekt påverkar det Sverige i stor utsträckning då dessa tjänster vanligtvis hanteras med moms här.
  • Bookit (C-607/14) och NEC (C-130/15) - båda målen är refererade från England och avser tolkningen av undantaget för transaktioner rörande betalningar. Bland annat efterfrågas klarhet i vilka principer som ska tillämpas vid fastställandet av huruvida en tjänst ”syftar till att överföra medel och medför rättsliga och finansiella förändringar” vilket är avgörande för undantaget enligt EU-domstolens uttalande i SDC, C-2/95.
  • Kreissparkasse Wiedenbrück (C-186/15) – den fråga som har ställts till EU-domstolen är om medlemsstaterna är skyldiga att tillämpa avrundningsregeln vid beräkningen av fördelningsnyckel även om andra grunder än omsättning används vid beräkningen.
Hade du nytta av den här informationen?