Artikel

Valutaomräkning när moms ska betalas i Sverige

Skatteverket har i ett ställningstagande från den 27 februari 2013 redogjort för vissa frågeställningar kring valuta i fakturor och omräkning av momsbeloppet när momsen ska betalas i Sverige.

Ställningstagandet är en följd av de nya faktureringsregler som trädde i kraft den 1 januari 2013, nedan följer en sammanfattning av Skatteverkets bedömning.

Oavsett i vilken valuta säljaren fakturerar måste momsen i en faktura anges i svenska kronor när denna ska betalas i Sverige. Om säljaren har euro som redovisningsvaluta ska dock momsen istället anges i euro. Vid omräkning till svenska kronor eller euro får säljaren tillämpa antingen den växelkurs som noterats på Nasdaq OMX eller den växelkursen som offentliggjorts av Europeiska centralbanken. Samma metod ska användas när köparen själv räknar ut momsbeloppet (så kallad självfakturering). Vid omräkning mellan andra valutor än euro ska omräkningen göras med användande av växelkursen i euro för varje valuta för sig.

Det är kursen på den dag som skattskyldigheten inträder som ska användas vid omräkningen, det vill säga kursen på dagen för leverans, tillhandahållande eller betalning i förskott. Om skattskyldigheten inträder på en dag då kurs inte fastställs till exempel vid helgdag används den senast fastställda valutakursen. Om faktura upprättas i snar anslutning till leverans eller förskottsbetalning kan emellertid fakturadatumet användas som datum för skattskyldighetens inträde.

Vid kontinuerliga leveranser av varor eller tjänster får den växelkurs användas som gäller vid den sista dagen i leveransen för den period fakturan avser. Vid unionsinterna förvärv av varor där leveransen pågår kontinuerligt under mer än en månad inträder skattskyldigheten vid utgången av varje kalendermånad om inte leveransen upphör dessförinnan. Vid sådana leveranser ska således växelkursen vid utgången av varje kalendermånad användas. För vissa gränsöverskridande tjänster utsträckta i tiden, t.ex. managementtjänster kan skattskyldigheten under vissa förutsättningar inträda den 31 december varje år. Vid bygg- och anläggningstjänster inträder skattskyldigheten när faktura utfärdas.

Skatteverket anser att om säljaren har angett momsen i euro så bör köparen normalt kunna utgå från att detta är korrekt. Köparen ska normalt heller inte i andra fall vägras avdrag för ingående moms enbart på den grunden att skatten på fakturan är angiven i fel valuta.

Om köparen betalar i annan valuta än vad som är angivet på fakturan skall en omräkning ske för att bestämma beskattningsunderlaget. Om beloppet i fakturan är högre än den ersättning som säljaren erhåller efter växling ska skatt ändå redovisas enligt fakturabeloppet. För eventuell ändring av betalningsskyldigheten av moms krävs enligt Skatteverket att en kreditnota utfärdas.

Deloittes kommentar

Den lagstiftning som trädde i kraft den 1 januari 2013 är i mångt och mycket överensstämmande med tidigare ställningstaganden och praxis. Nytt är att den växlingskurs som använts inte längre behöver anges utan istället gäller för den som ställer ut fakturan att tillämpa den växelkurs som gäller för inträdet av skattskyldigheten.

Vi rekommenderar att företag ser över sina rutiner för att säkerställa att den korrekta växlingskursen som gäller vid tidpunkten för skattskyldighetens inträde används vid faktureringen.

Hade du nytta av den här informationen?