Artikel

Varor som har bearbetats för säljarens räkning i köparens etableringsland beskattas i köparens etableringsland

EU-domstolen har bedömt i vilket land en vara ska beskattas som har bearbetats för säljarens räkning i köparens etableringsland innan den slutligen har levererats till köparen. Domstolen kom fram till att det förelåg en lokal omsättning av varan i köparens etableringsland.

Publicerad 2014-11-12

I mål C- 446/13 Fonderie 2A har EU-domstolen prövat om varor ska anses vara levererade från det land de skickades eller i köparens etableringsland när varorna, på säljarens uppmaning, bearbetats av tredje part i köparens etableringsland innan själva leveransen till köparen. I det aktuella fallet menade domstolen att varorna skulle anses vara levererade i den medlemsstat där de bearbetats, enligt domstolens bedömning förelåg således en lokal omsättning av varor i köparens land.

Omständigheterna i målet var att en italiensk säljare tillverkade metalldelar i Italien som sedan transporterades till Frankrike. I Frankrike målades delarna av en fransk underentreprenör innan de levererades till den franska köparen. Den italienska säljaren hanterade transaktionen såsom en unionsinternförsäljning och fakturerade köparen ett pris som inkluderade bearbetningen. Den franska underentreprenören debiterade dock den italienska säljaren fransk moms avseende målningstjänsten.

Säljaren ansökte om återbetalning av den franska moms som man debiterats via det elektroniska återbetalningssystemet inom EU (åttonde direktivet). Franska skattemyndigheten nekade återbetalning med motiveringen att leveransen av varor till den franska köparen inte utgjorde en unionsinternförsäljning från Italien utan en lokal försäljning av varor inom Frankrike, varför säljaren borde vara momsregistrerad i Frankrike och istället göra avdrag för fransk moms i sin franska momsdeklaration.

I domen uttalar EU-domstolen att i de fall det saknas ett tidsmässigt och materiellt samband mellan leveransen och transporten av varan så bör platsen för varans leverans vara den plats där varan befinner sig när den blir överensstämmande med kraven enligt avtalet mellan säljaren och köparen. Eftersom det var säljaren som hade anlitat den franska underentreprenören, som färdigställde varorna till att överensstämma med vad köparen förväntade sig, ansåg EU-domstolen således precis som den franska skattemyndigheten att den italienska säljaren genomfört en lokal försäljning av varor inom Frankrike.

Deloittes kommentar

Domen innebär att en unionsintern försäljning av varor under vissa förutsättningar, det vill säga att varorna bearbetas utomlands på uppdrag av säljaren innan leverans sker till kund, ska anses utgöra en lokal försäljning av varor i destinationslandet. Om så är fallet måste säljaren, i motsats till vad som är fallet vid unionsinternförsäljning, registrera sig för moms i varornas destinationsland.

Enligt vår bedömning bör dock tillämpningsområdet för EU-domstolens dom vara relativt snävt och principerna borde främst vara tillämpliga i de fall förutsättningarna är desamma som i målet. Av särskild betydelse är vilken part som anlitat den som färdigställer varan i destinationslandet. Till exempel bör det fortsatt röra sig om en unionsinternförsäljning i det fall varorna bearbetas i destinationslandet på uppdrag av köparen.

I det fall ni har en struktur som innebär att varor bearbetas utomlands innan leverans sker till kund så finns vi naturligtvis tillgängliga för en dialog om vad detta kan få för momskonsekvenser för just er.

Hade du nytta av den här informationen?