Artikel

Växling av bitcoins bedöms vara en momsfri tjänst

Skatterättsnämnden har i ett förhandsbesked slagit fast att en växlingstjänst avseende så kallade bitcoins är en från moms undantagen transaktion.

I sitt förhandsbesked från den 14 oktober 2013, dnr 32-12/I, har Skatterättsnämnden uttalat sig om momskonsekvenserna av att tillhandahålla en tjänst där bitcoins köps och säljs mot svenska kronor.

Bitcoin är en digital valuta vars huvudsyfte är att möjliggöra betalningar över internet direkt mellan användare utan någon inblandning från tredje part. På senare tid har denna valuta frekvent omnämnts i media. Flera näringsidkare, exempelvis caféer och taxichaufförer, har också gått ut med att de numera accepterar betalning via bitcoins.

Frågeställning

Personen som ansökte om förhandsbeskedet förklarade att han ämnade att köpa bitcoins från en internationell växlingssida för bitcoins, alternativt direkt från företag eller privatpersoner, och därefter sälja dessa vidare till företag och privatpersoner via sin hemsida. Någon särskild avgift kommer inte att debiteras utan förtjänsten ligger i det påslag som görs på det pris för vilket han köper bitcoins. Den sökande ansåg att moms inte ska redovisas i samband med transaktionerna, eftersom det skulle göra bitcoins oanvändbara som valuta. Skatteverket i sin tur ansåg att de aktuella transaktionerna inte kunde anses ge upphov till någon konsumtion och därmed inte heller skulle träffas av momssystemet. I det fall Skatterättsnämnden skulle anse att det vara fråga om en transaktion som omfattas av momssystemet ansåg dock Skatteverket att det inte fanns någon grund för att undanta denna tjänst från moms eftersom bitcoins inte utgör ett lagligt betalningsmedel.

Skatterättsnämndens avgörande

Skatterättsnämnden konstaterar inledningsvis att tillhandahållandet till sin natur får anses utgöra en växlingstjänst mot ersättning och att den därför omfattas av momssystemets tillämpningsområde. Efter att ha resonerat kring omfattningen av det undantag som finns på det finansiella området, och även regelverket om anmälningsplikt för finansiell verksamhet samt uttalanden från Finansinspektionen och Europeiska Centralbanken, kommer nämnden fram till att tjänsten ska anses som en momsfri finansiell tjänst avseende valuta. Växlingstjänsten ska därmed inte beläggas med moms.

Deloittes kommentar

Enligt vår bedömning tycks beslutet rimligt då bitcoins de facto kan användas för att genomföra transaktioner och därmed i mångt och mycket liknar en traditionell valuta, som omfattas av undantaget från moms. Vissa frågeställningar uppkommer dock, exempelvis vilka typer av betalningsmedel som ska kunna anses omfattas av undantaget. Skatteverket har överklagat förhandsbeskedet till Högsta förvaltningsdomstolen och även argumenterat för att man ska vända sig till EU-domstolen för ett förhandsavgörande. Vi får därmed säkert anledning att återkomma i ämnet.

Hade du nytta av den här informationen?