Nyheter

Vinstmarginalbeskattning vid resebyråverksamhet

Momsnytt 

I ett förhandsbesked daterat den 10 juni 2016 (dnr 24-15/I) har Skatterättsnämnden bedömt frågor om förvärv av inhyrda lägenheter och stugor kommit resenärer direkt till godo och därmed omfattas av reglerna om vinstmarginalbeskattning (VMB).

Publicerad: 2016-09-14

Skatterättsnämnden har ansett att förvärven, enligt vissa typfall, var gjorda för sökandebolagets egenproducerade tjänster och därmed omfattas av det allmänna systemet för moms. Skatteverket har överklagat förhandsbeskedet till Högsta Förvaltningsdomstolen.

Sökandebolaget bedriver egen hotellverksamhet samt förmedling av annat korttidsboende i Sverige. Förmedlingen sker i eget namn av stugor och lägenheter som ägs av såväl privatpersoner som företag. Bolaget tillhandahåller ofta ett ”paket” som kan innehålla både förmedlat boende och egenproducerade tjänster (bokning, service, information etc). Resemomentet, att ta sig till och från det förmedlade boendet, står normalt gästen själv för. 

Den fråga som uppkommit var hur korttidsupplåtelse till gäster ska hanteras ur VMB-synpunkt, när överlåtelsen sker i objekt som hyrts in för längre tid av Bolaget. Tre typfall av inhyrning av fastigheter nämns:

1. Fastigheten hyrs in tom och utrustas av Bolaget

2. Fastigheten hyrs in möblerad, men utrustas i övrigt med textilier, sängkläder, köksutrustning etc. av Bolaget.

3. Fastigheten hyrs in fullt möblerad och utrustas av fastighetsägaren.

Skatterättsnämnden framhåller att de svenska bestämmelserna om VMB vid resebyråverksamhet har utformats annorlunda jämfört med motsvarande reglering i momsdirektivet. Enligt momslagen krävs omsättning av resor som en resebyrå tillhandahåller resenärer för att resebyråer ska omfattas av aktuella bestämmelser. I direktivet krävs ett tillhandahållande av reseprestationer. Enligt EU-domstolen kan direktivet anses tillämpligt när en resebyrå endast tillhandahåller semesterbostad men resenären själv ordnar med transporten. För att de sammansatta tjänster som tillhandahålls av Bolaget utan resemoment ska omfattas av VMB-reglerna, måste Bolaget åberopa direkt effekt av direktivsbestämmelsen. 

Skatterättsnämnden understryker faktumet att Bolaget, under långa kontraktstider (normalt tre år eller längre), disponerar fastigheterna som om det vore ägare till dem och använder egna resurser för att förädla inköpta tjänsterna till egna tjänster. Mot denna bakgrund anser Skatterättsnämnden att Bolagets förvärv av de inhyrda lägenheterna och stugorna inte kommer resenärer direkt till godo. Tjänsterna anses egenproducerade och faller därmed utanför bestämmelserna om VMB. 

Deloittes kommentar

Vid försäljning av en resetjänst med vinstmarginalmoms är vinstmarginalen skillnaden mellan resans pris och reseföretagets kostnader (inkl moms) för de varor och tjänster som ingår i resetjänsten och som kommer resenären direkt till godo. För att beräkna vinstmarginalmomsen är det därför viktigt att kunna avgöra vad som ska anses komma resenären direkt till godo. Vidare kan noteras att om det, som i aktuellt fall, anses ingå egenproducerade tjänster i pakettillhandahållandet till resenären ska sådana deltjänster avskiljas från paketpriset och beskattas endast med tillämpning av momslagens allmänna bestämmelser. Att detta ska ske framgår varken av momslagen eller av momsdirektivet utan har enbart behandlats av EU-domstolen. Generellt kan noteras att reglerna rörande VMB är komplexa. Frågor uppstår därför ofta kring beräkningen av moms på tjänster som tillhandahålls av reseföretag. Deloitte har erfarenhet av att arbeta med dessa frågor. Tveka inte att kontakta oss om ni önskar assistans.

Hade du nytta av den här informationen?