Artikel

Ytterligare ställningstagande från Skatteverket avseende moms vid företagsförmedling

Vi har tidigare redogjort för två domar från Högsta Förvaltningsdomstolen1 avseende företagsförmedling och berättat att Skatteverket, mot bakgrund av de två domarna, publicerat ett ställningstagande2 i augusti 2011 där man ändrar sin tidigare uppfattning avseende momsplikt vid tillhandahållande av företagsförmedlingstjänster.

I ställningstagandet från augusti anger Skatteverket att om ett uppdrag att förmedla ett företag resulterar i en överlåtelse av aktierna, omfattas tjänsten av undantaget från moms. Om uppdraget däremot resulterar i en överlåtelse av inkråmet omfattas tjänsten inte av undantaget från moms vid aktieförmedling. Skatteverket anger vidare att det inte har någon betydelse om ett förmedlingsuppdrag är formulerat som ett öppet mandat, det vill säga att det kan resultera i antingen en överlåtelse av inkråmet eller en överlåtelse av aktierna i företaget. Det är vad som faktiskt överlåts som avgör om förmedlingstjänsten omfattas av undantaget eller inte. Överlåts aktierna så är förmedlingstjänsten undantagen moms.

Mot bakgrund av Skatteverkets ställningstagande har ett antal frågeställningar uppkommit avseende närliggande frågor och om hur bolag i branschen praktiskt ska hantera detta. Den 21 februari 2012 har Skatteverket i ytterligare ett ställningstagande3 kommenterat vissa av frågorna. Nedan redogörs för en del av frågorna och Skatteverkets uppfattning.

Frågor avseende öppna avtal

Ett uppdrag som formulerats som ett öppet avtal kan resultera i antingen en momspliktig eller en momsfri förmedlingstjänst. Enligt Skatteverkets ställningstagande från augusti 2011 är det vad som slutligen överlåts som avgör om förmedlingstjänsten är momspliktig eller inte.

 1. Hur ska redovisning av moms ske vid förskottsfakturering när det gäller öppna avtal?
  Om det sannolika utfallet vid förskottstidpunkten är att uppdraget resulterar i en aktieöverlåtelse ska moms inte tas ut på förskotten. Om det trots detta visar sig att uppdraget slutligen resulterade i en inkråmsöverlåtelse ska moms tas ut på tidigare erhållna förskott och rättelse ska göras för den redovisningsperiod under vilken tjänsten tillhandahålls.

  Skatteverket anger vidare att i fall där det vid tidpunkten för förskottsbetalningen inte är möjligt att bedöma om uppdraget kommer resultera i en aktieöverlåtelse eller i en inkråmsöverlåtelse, utlöser förskottet ingen skattskyldighet. Moms ska således inte påföras på förskottet. Om det visar sig att uppdraget slutligen resulterade i en inkråmsöverlåtelse ska moms tas ut på tidigare erhållna förskott för den redovisningsperiod under vilken tjänsten tillhandahålls.

 2. Hur ska redovisning av moms ske om ett öppet avtal avbryts och det därför inte blir någon försäljning av bolaget, men förmedlaren trots detta har rätt att behålla hela eller delar av fakturerad ersättning?
  Enligt Skatteverket ska moms redovisas om inte förmedlaren kan visa att avsikten hela tiden varit att förmedla aktierna i bolaget.

 3. Har en förmedlare avdragsrätt för ingående moms på förvärv som ska användas för sådana uppdrag som formulerats som öppna avtal?
  Skatteverket anger att avdragsrätten för ingående moms i princip inträder när förvärvet görs och att det är då som avdragsrätten ska bedömas. Förmedlaren har bevisbördan för att villkoren för avdragsrätt är uppfyllda.

  Om förmedlaren kan göra det sannolikt att förvärvet ska användas för en momspliktig förmedlingstjänst föreligger i princip rätt till omedelbart avdrag för ingående moms. Om användningen är oklar och förvärvet lika gärna kan användas för en momspliktig förmedlingstjänst som för en momsfri förmedlingstjänst, får däremot avdraget inte göras. Enligt Skatteverket kan avdrag för ingående moms därför normalt inte göras om ett förvärv ska användas för ett förmedlingsuppdrag som formulerats som ett öppet avtal.

  Om det senare visar sig att uppdraget resulterar i en momspliktig förmedlingstjänst får avdraget för ingående moms göras genom korrigering i den redovisningsperiod då momsen ursprungligen skulle ha redovisats. Om momsavdrag gjorts vid förvärvet och det senare visar sig att uppdraget resulterar i en momsfri förmedlingstjänst, ska korrigering ske i den redovisningsperiod då avdraget gjordes.

Frågor avseende diverse ämnen

 1. I avtal om företagsförmedling förekommer det ibland att en viss del av eller hela ersättningen utgår i form av fasta arvoden. Om ett sådant avtal resulterar i en försäljning av aktier, har det då någon betydelse för bedömningen av tjänsten att ersättningen helt eller delvis utgår i form av fasta arvoden?
  Enligt Skatteverket saknar det betydelse för bedömningen om ersättningen erhålls helt eller delvis i form av fasta arvoden.

 2. Det förekommer i vissa avtal att förmedlaren har rätt till ersättning för kostnader för externa rådgivare som har direkt samband med den genomförda aktieöverlåtelsen. Om förmedlaren ingår avtal med de externa rådgivarna och sedan vidarefakturerar de inköpta rådgivningstjänsterna till sin kund, ska det då göras en uppdelning av beskattningsunderlaget?
  Skatteverket anger att uppdelning normalt inte ska ske i dessa fall utan hela förmedlarens uppdrag ska ses som ett tillhandahållande. Även om rådgivningen skulle vara betydande så behöver det inte förta att det är en förmedlingstjänst som förmedlaren tillhandahåller. Det är endast i de fall någon tjänst saknar koppling till själva förmedlingen som uppdelning av förmedlarens ersättning ska ske. Detta kan till exempel vara fallet om det ingår tjänster som ska tillhandahållas efter att försäljningen av företaget genomförts.

 3. Ett uppdrag om företagsförmedling som slutligen resulterar i en aktieförmedling kan inkludera rådgivningstjänster som endast utförts för att få fram underlag för en eventuell inkråmsöverlåtelse. Ska sådana tjänster brytas ut och anses utgöra separata momspliktiga tjänster skilda från själva aktieförmedlingen?
  Skatteverket anser att någon uppdelning inte ska ske. Detta eftersom det är fråga om en enda tjänst, en företagsförmedling, som i sin helhet omfattas av undantaget från moms då den resulterade i en överlåtelse av aktierna.

  Rådgivning ingår normalt sett som ett naturligt led i en förmedlares uppdrag. Rådgivningen avseende en eventuell inkråmsöverlåtelse är så nära kopplad till själva förmedlingen att det vore konstlat att se den som en separat tjänst i förhållande till förmedlingsuppdraget i övrigt.

Deloittes kommentar

Även om vissa av Skatteverkets bedömningar i ställningstagandet från slutet av februari 2012 kan ifrågasättas är det positivt för berörda bolag att det nu blivit klarlagt hur Skatteverket ställer sig till vissa av de frågeställningar som uppkom efter ställningstagandet i augusti 2011. Det kan dock konstateras att det nya ställningstagandet väcker ytterligare frågeställningar. Mot bakgrund av detta samt den kammarrättsdom som meddelades den 26 mars 2012, kan det förväntas att Skatteverket publicerar ytterligare ställningstaganden avseende företagsförmedlingsfrågan.

RÅ 2010 not. 91 och HFD 2011 ref. 21
2 Dnr. 131 569884-11/111, 23 augusti 2011
3
Dnr. 131 78171-12/111, 21 februari 2012

Hade du nytta av den här informationen?