Deloitte Global SAP Alliance

Artikel

Digital transformation kräver en förändrad IT-verksamhet

Nio drivkrafter som driver förändringen

Digitaliseringen fortsätter att påverka alla aspekter av dagens organisationer, från strategi till operativa verksamhet. Detta driver en mängd förändringar och organisationer behöver se över hur de identifierar, testar, utvärderar och skalar nya digitala teknologier och gör dem relevanta för verksamheten och dess kunder. För att lyckas finns nio drivkrafter att ta hänsyn till.

Utvecklingen av digitala teknologier kommer fortsätta att driva digitaliseringens disruptiva kraft inom organisationer och branscher över hela världen. Detta driver behov för verksamheter att omvandla den traditionella IT-modellen till en bredare teknikförmåga som spänner över hela organisationen och som kontinuerligt kan hantera hot och ta tillvara på de möjligheter som uppstår.

Allteftersom företag påbörjar eller fortsätter sin digitaliseringsresa skiftar deras fokus, från att i tidigt stadie utforska ny teknologi i pilotprojekt i form av ”doing digital” till att ”being digital” genom att integrera och låta det digitala arbetssättet genomsyra organisationens alla affärsområden, processer och kompetenser och därigenom uppnå ökad effekt av digitaliseringen.

För att behärska de förmågor som krävs för att leverera digitala lösningar som är relevanta för affärsverksamheten snabbt, successivt och i stor skala, måste företag ta hänsyn till nio drivkrafter som är beroende av varandra och som måste tillämpas tillsammans.

Deloittes nio drivkrafter skapar tillsammans ett ramverk som kan användas för att ge insikter om drivkrafternas orsak och verkan och därmed hjälpa företag och organisationer att utforma framtidens IT-verksamhet och planera för övergången till densamma, vilket inkluderar aspekter så som personal, kultur och ledarskap.

 

Vilka drivkrafter utformar framtidens IT-verksamhet?

1. Agility and speed

Organisationer måste snabbt kunna byta riktning baserat på vad som är aktuellt på marknaden. För att göra detta kan företag antingen vara ”fast moving experimenters” eller ”talent and strategy led”.

2. Innovation and ecosystems

Företag behöver utveckla en portfölj med innovationsinitiativ, samt skapa nätverk av aktörer med komplementära förmågor som kan samarbeta och ta gemensamma risker i värdeskapandet.

3. Blurring boundaries

I en teknologidriven verksamhet organiseras IT-förmågor närmare och integreras i affärsverksamheten i högre grad. IT-avdelningens roll och ansvar skiftar när affärsområden i högre grad utvecklar, anpassar och styr IT-lösningarna.

4. Future workforce

I takt med att verksamheters heltäckande IT-förmåga utvecklas försvinner befintliga IT-uppgifter och förmågor. De kvarvarande arbetsuppgifterna kommer omvandlas och nya kommer att uppstå, vilket inte bara skapar nya jobb utan även ett behov av nya kompetenser.

5. Governance and funding

Medel som allokeras till digitala lösningar och teknologier kommer sannolikt att öka över de kommande åren, man går från projekt- till produktfinansiering och större fokus på innovation. Detta kan tvinga organisationer att leta efter finansiering utanför den konventionella IT-budgeten.

6. Leadership and culture

Företag kommer behöva söka upp och fostra digitala ledare med specifika kompetenser och förmågor; förändringsledare med starka relationsbyggande och influerande kvaliteter som kan skapa incitament och bygga förtroende.

7. Organise for digital

Nästa våg av digitalisering närmar sig snabbt och kommer drivas av teknologier som ”augmented reality”, ”virtual reality”, ”Internet of Things”, ”digital twins” och ”intelligent interfaces”.

8. Organise for data

Skiftet i dataanalys involverar att ta fram realtidsvyer av den nuvarande situationen och att göra prognoser om framtiden för att skapa värde för verksamheten, vilket ställer krav på effektiv och utökad arbetsroll för datahantering.

9. Organise for cloud

För många organisationer finns det idag begränsat värde i att underhålla egna servrar och datahallar. Anammande av molntjänster i kombination med automatisering av arbetsuppgifter kommer att förändra den centrala IT-organisationens storlek och roll inom företaget.

 

Hur kan vi hjälpa din verksamhet?

Vill du diskutera hur dessa nio förändringar påverkar din organisation, tveka inte att kontakta Tomas Andersson eller Jonas Widell via kontaktuppgifterna nedan.

Fler insikter

Ta del av fler insikter i vår rapport  "Nine big shifts that will determine your future Business of Technology "

Läs mer >

Hade du nytta av den här informationen?