Artikel

Automatisering med intelligens

Deloitte’s Intelligent Automation Report 2019: Reimagining the organization in the ’Age of With’

I strävan efter digitaliserade arbetssätt har många företag börjat använda robotisering för att automatisera repetitiva och standardiserade processer. Nu vill de skala sina lösningar och göra dem smartare genom att integrera artificiell intelligens.

Sammanfattning

I maj 2019 frågade Deloitte 523 företagsledare i olika branscher och 26 länder inom Europa, USA, Asien och Afrika om deras strategi för intelligent automatisering samt hur den påverkar deras medarbetare. Med intelligent automatisering avses en kombination av Robotic Process Automation (RPA), Artificiell Intelligens (AI) och andra automationsteknologier. Av de 523 företagsledarna som deltog representerar 34 bolag i Norden.

Rapporten visar att företagen inte bara fortsätter att använda robotisering (RPA) utan också satsar på intelligent automatisering med hjälp av Artificiellt Intelligens (AI). Respondenterna förväntar sig att intelligent automatisering kommer att öka företagets arbetskapacitet med 27 procent: motsvarande 2,4 miljoner heltidsanställda. 

Nästan två tredjedelar av företagen har ännu inte räknat på i vilken utsträckning deras anställda behöver vidareutveckling som resultat av automatiseringen. 

Åtta procent av de svarande har automatiserat i större skala, en fördubbling från 2018. De som implementerar intelligent automatisering i större skala är företag med en tydlig vision, strategi och metod för att skapa värde.  

Deloitte’s Intelligent Automation Report 2019: Reimagining the organization in the ’Age of With’

Framgångsfaktorer för intelligent automatisering

Undersökningens visar att de företag som lyckas med intelligent automatisering karaktäriseras av följande: 

  1. Företagsövergripande strategi för intelligent automatisering, vilket genererar högre avkastning i form av arbetskapacitet, kostnadsbesparing och tillväxt.
  2. Kombinerar RPA och AI, något som i genomsnitt leder till nio procent tillväxt, jämfört med tre procent hos de som inte kombinerar teknikerna.
  3. Teknik, infrastruktur och cybersäkerhet finns på plats och möjliggör 21 procent lägre kostnader, jämfört med 13 procent hos företag som saknar detta.
  4. Mogna processdefinitioner, standarder och processer, vilket i genomsnitt ökar kapaciteten inom stödfunktioner med 19 procent, jämfört med 12 procent hos andra företag.
  5. Tydlig förståelse för hur värde skapas med i genomsnitt 21 procent lägre kostnadersom följd, jämfört med 15 procent hos företag med sämre förståelse.
  6. Väsentlig förenkling driven av ett behov att sänka kostnader, vilket går att se hos 73 procent av företagen som skalat, jämfört med endast 61 procent i de som driver pilotprojekt.
Hade du nytta av den här informationen?