tekniktrender

Deloitte Insights

Tech Trends 2023

The technology forces shaping tomorrow

Deloittes årliga Tech Trends-rapport utforskar påverkan av nya tekniska möjligheter inom innovationsområden såsom interaktion, information och beräkning samt de grundläggande områdena inom affärsverksamheter understödda av teknologi, cybersäkerhet och tillit samt modernisering av kärnteknologier. Genom berättelser från banbrytande organisationer lyfter vi fram de tekniska skiftena som nu sker över sektorer och geografier, vilka förväntas bli normen de kommande 18 till 24 månaderna, samt hur trenderna förutspås se ut under det kommande decenniet.

Prolog: En kort inblick i framtiden

Hela IT-historien har varit en ständig utveckling av samma tre bestående områden: interaktion, information och beräkning. IT:s framtid kommer fortsätta att utvecklas längs samma tre spår mot specifika och samspelande slutmål: enkelhet, intelligens och överflöd. Tre ytterligare kategorier – affärsverksamheter med understöd av teknologi, cybersäkerhet och tillit samt modernisering av kärnteknologier - bevisar att det är den centrala affärsverksamheten som styr riktningen och behoven för tekniken, inte tvärtom, och att befintliga system och investeringar måste samspela med banbrytande innovationer så att företag kan fungera sömlöst samtidigt som de växer. Tillsammans utgör dessa sex drivande krafter ryggraden för informationstekniken.


Tre bestående fenomen

IT-historien har varit en ständig utveckling av banbrytande innovationer inom interaktion, information och beräkning, de tre bestående fenomenen som kännetecknar den moderna informationsteknologin.

Trend 1:

Ett djupare internet för företag – användning av hybrid verklighet

I över en generation har kopplingen till den digitala världen förmedlats genom en följd av ständigt krympande rektangulära skärmar. Skärmarna kan inte fortsätta att krympa i all oändlighet; snarare sker ett paradigmskifte mot användning av gränssnitt som tar användarna genom skärmen och vidare in i virtuella upplevelser, vilket inkluderar den digitala värld som kallas metaverse. Under de närmaste åren kommer det fysiska och virtuella interaktiva gränssnitten fortsätta att utvecklas från att utgöra ”leksaker” till att bli värdeskapande verktyg för företag. Medan vissa företag bygger lukrativa affärsmodeller kring de möjligheter som en "oändlig verklighet" erbjuder, tillhandahåller andra företag miljöer för anställda att utbilda, samarbeta och effektivisera verksamheten i en säker och virtuell miljö. I takt med att tekniken utvecklas ytterligare under det kommande decenniet bör organisationer vara beredda på att verklighetens gränser flyttas genom mänskliga interaktioner i den hybrida verkligheten.

Trend 2:

Att lära oss lita på våra AI-kollegor

Då AI-verktyg blir alltmer standardiserade och kommersialiserade får endast ett fåtal företag konkurrensfördelar från att skapa bättre algoritmer. Det som sannolikt i stället kommer att skilja det AI-drivna företaget från sina konkurrenter, är till vilken grad de nyttjar AI som del av sina processer. Nyckeln här, som har utvecklats betydligt långsammare än tekniken för maskininlärning, är tillit. I takt med att maskiner tar sig an människoliknande uppgifter som går bortom grundläggande siffertolkning och in på området för urskiljning och beslutsfattande via AI, behöver organisationer utveckla en ny förståelse för vad det innebär att lita på maskiner.

Trend 3:

Att skapa ordning bland molnen

För att förenkla hanteringen av flera molntjänster, börjar vissa företag använda sig av ett abstraktions- och automatiseringslager som ligger ovanpå det växande multimolnet. Denna kategori av verktyg och tekniker, som ibland kallas ”Metacloud” eller ”Supercloud”, kan hjälpa till att minska komplexiteten i miljöer med flera molntjänster genom att ge tillgång till gemensamma tjänster som lagring och beräkning, AI, data, säkerhet, drift, styrning samt utveckling och distribution av applikationer. ”Metacloud” erbjuder exempelvis en central kontrollpanel för organisationer som känner sig överväldigade av komplexiteten i användandet av flera molntjänster.


Tre grundläggande krafter

Befintliga system och investeringar - som representeras av områdena affärsverksamhet understöd av teknik, cybersäkerhet och tillit samt modernisering av kärnteknologier - bör integreras väl med banbrytande innovationer så att företag kan fungera sömlöst samtidigt som de växer.

Trend 4:

Ett flexiblare sätt att se på IT-arbetskraften

Det senaste året har många organisationer erfarit den hårda konkurrensen om det begränsade utbudet av teknisk kompetens. Men då tekniska färdigheter föråldras med några års mellanrum, är anställning för att täcka nuvarande behov inte en vinnande långsiktig strategi. I stället för att konkurrera på en marknad med glest utbud, kan ledare agera med utgångspunkt i att teknisk kompetens kan skapas och utvecklas. Företag bör vara beredda att avstå från rigida IT-principer och snarare värdera flexibilitet som den bästa förmågan. Genom att bygga upp en kompetensbaserad organisation, utnyttja kreativa källor för kompetens och erbjuda en attraktiv och utmanande miljö för kompetensutveckling, kan företag uppnå sina kompetensbehov. På längre sikt bör organisationer planera att konstant anpassa personalens kompetensområden, eftersom AI-tekniken utvecklas mot att kunna utföra många av de mindre viktiga uppgifter som IT-teamen belastas med i dag.

Trend 5:

De-centraliserade arkitekturer och ekosystem – blockkedjan tillbaka i fokus

Blockkedjedrivna ekosystem blir nyckeln, inte bara för att utveckla och tjäna pengar på digitala tillgångar, utan också för att skapa digital tillit. När organisationer börjar förstå blockkedjeteknikens användbarhet inser de att en av dess främsta fördelar är att skapa förtroende. Från vardagliga företagsapplikationer till affärsmodeller inbäddade i blockkedjor förflyttar decentraliserade arkitekturer och ekosystem tilliten från enskilda personer eller organisationer till samtliga användare. Organisationer kan befästa sin trovärdighet genom att hjälpa till att skapa ett mer decentraliserat internet, ”Web3”, där en enda, oföränderlig version av verkligheten baseras på offentliga blockkedjor. I den världen kommer digitala användare i allt högre grad att kräva starkare bevis för sanning och kvalitet. Tekniker för digitala huvudböcker och decentraliserade affärsmodeller som uppnår konsensus genom kod, kryptografi och teknikprotokoll visar att ingen av oss är lika pålitlig som oss alla tillsammans.

Trend 6:

Moderniseringen av stordatorer tar fart

I stället för att riva och ersätta gamla kärnsystem försöker företag i allt högre grad föra in dem i den moderna eran genom att ansluta och utvidga dem till växande teknologier. Genom beprövade metoder för modernisering av äldre kärnsystem nyttjar företag sina stordatorer och deras värdefulla data för att driva den digitala förändringen.

Fullwidth SCC. Do not delete! This box/component contains JavaScript that is needed on this page. This message will not be visible when page is activated.

Hade du nytta av den här informationen?