Poročilo o napredku za doseganje ciljev spolne raznolikosti iz pobude 40/33/2026

Vpogled

Poročilo o napredku za doseganje ciljne spolne raznolikosti iz pobude 40/33/2026 na dan 31.12.2022

Le 18 izmed 55 družb na dan 31. 12. 2022 dosega cilje iz pobude 40/33/2026 in pravkar sprejete evropske direktive za uravnoteženo zastopanost spolov

Deloitte Slovenija in ZNS od leta 2019 skupaj obdobno spremljata, kako se cilju spolne raznolikosti iz pobude 40/33/2026 v državnih in javnih delniških družbah približujemo ali oddaljujemo z vsakim kadrovanjem v uprave ali nadzorne svete teh družb. Naša pobuda je, da bi vsaka izmed 55-tih državnih in borznih družb do leta 2026 ohranila ali dosegla dva cilja: 40 % zastopanost manj zastopanega spola (običajno so to ženske) v NS in 33 % v NS in upravi skupaj.

Oglejte si poročilo o napredku glede doseganja spolne raznolikosti v organih vodenja in nadzora na dan 31.12.2022, ki ga redno pripravljamo skupaj s partnerjem ZNS in spremljamo stanje v 55 družbah, na katere se nanaša pobuda 40/33/2026.
V njem smo predstavili podatke za zadnje obdobje (1.9. do 31.12.2022), v katerem so bile v 22 družbah spremembe v organih vodenja in nadzora in s tem priložnost za izboljšanje in ohranjanje uravnotežene spolne zastopanosti v organih.
Pogledali smo, ali so se približale ciljem iz pobude 40/33/2026:

  • 4 družbe so napredovale in ena izmed njih zdaj dosega cilje iz pobude (HIT d.d.);
  • družb je kljub možnosti za približevanje ciljem iz pobude ohranilo obstoječe stanje in med njimi le 4 že dosegajo cilje iz pobude (Cetis d.d., Koto d.d., Unior d.d., Uradni list d.o.o.);
  • 8 družb je nazadovalo in med njimi 3 družbe zdaj več ne dosegajo ciljev iz pobude (NLB d.d., Geoplin d.d., Casino Bled d.d.).

V skupnem vzorcu 55 družb je na dan 31.12.2022 le 18 družb dosegalo cilje iz pobude, medtem ko jih je 8 še vedno brez spolne raznolikosti: 7 jih nima žensk in 1 nima moških v organih vodenja in nadzora.

Naj spomnimo, da je v času od zadnjega poročanja o spremljanju ciljev iz pobude 40/33/2026, Evropski parlament 22. novembra lani sprejel Direktivo o zagotavljanju uravnotežene zastopanosti spolov v upravnih odborih družb, ki kotirajo na borzi in s tem povezanih ukrepih. Javne delniške družbe v EU morajo tako sprejeti ukrepe, da bi do 30. junija 2026 uresničile minimalni cilj, 40 % zastopanost manj zastopanega spola med neizvršnimi direktorji oziroma direktoricami ali 33 % zastopanost med vsemi člani oziroma članicami upravnega odbora.

Čaka nas še kar nekaj dela, da bomo direktivi in njenim ciljem do sredine leta 2026 lahko zadostili tudi v praksi.

Ali ste našli kaj uporabnega?