Analize

Malo upanja za hitro okrevanje V-oblike

V naslednjih petih letih velika večina podjetij verjetno ne bo mogla doseči rezultatov, ki so jih načrtovala pred trenutno krizo. Njihovi pribitki za kapitalsko tveganje (ang. Equity risk premium, ERP) so se ustalili, a so še vedno okrog 200 bazičnih točk nad ravnijo pred krizo.

Cene delnic so se v zadnjih tednih na vseh ključnih finančnih trgih močno znižale, čeprav se razlogi med različnimi panogami razlikujejo. Z uporabo Deloitte-ovega interno razvitega modela, ki preverja pričakovano prihodnje poslovanje velikih podjetij v Evropi in izračunava impliciran pribitek za kapitalsko tveganje za posamezne panoge, smo opazili pomemben obrat pri finančnih projekcijah, slabše razpoloženje investitorjev in spremenjeno zaznavanje tveganja po različnih panogah.

Evropski delniški trgi so si malenkostno opomogli, a po podatkih iz aprila 2020 je 90 % podjetij iz indeksa STOXX Europe 600 še vedno takšnih, ki bodo glede na napovedi analitikov predvidoma poslovala slabše v primerjavi z ravnjo pred krizo. Med najbolj prizadetimi panogami so avtomobilska, transport in prostočasne aktivnosti. Naš model kaže, da se je upanje na hiter preobrat na normalno stanje razblinil, saj pričakovanja analitikov nakazujejo na negativne učinke na dobičke podjetij tudi v prihajajočih letih. 

Vir: Institutional Brokers’ Estimate System (I/B/E/S), Deloitte analiza

Graf prikazuje, da v naslednjih petih letih večina podjetij v Evropi ne bo mogla doseči rezultatov, ki so bili napovedani v obdobju pred krizo. 
  

Pomembne ugotovitve:

 • Velik vpliv se pričakuje na panogo prometne infrastrukture, hotele, restavracije in prostočasne aktivnosti. Napovedi neto dobičkov v navedenih panogah v 2020 naj bi bile v povprečju več kot 50 % pod napovedmi pred krizo (graf 2).
 • Napovedi neto dobička proizvajalcev avtomobilov za 2020 so se v povprečju zmanjšale za 29 %. Napovedi za 2024 so -7 % v primerjavi z napovedmi pred krizo.
 • Za medije in proizvajalce pijač lahko trenutna situacija povzroči težave ne zgolj v prihajajočih mesecih, ampak tudi dolgoročno.
 • Sprememba v napovedih neto dobička v izbranih panogah v podjetjih, ki so v indeksu STOXX Europe 600 – 15. april 2020 v primerjavi z 19. februarjem 2020.
 • Pričakujemo, da bo imel COVID 19 letos pomemben vpliv na maloprodajo, a hkrati le relativno omejen dolgoročen vpliv.
 • Tako farmacevtska podjetja, kot tudi podjetja, ki zagotavljajo komunalne storitve, bodo po trenutnih napovedih preživela krizo v dobrem stanju, tako kratkoročno, kot tudi dolgoročno.

Za celovit prikaz smo uporabili model za oceno pričakovanih donosov za delnice v posameznih panogah. Prilagodili smo napovedi neto dobičkov, kapitalskih izdatkov in/ali drugih denarnih tokov. Prilagodili smo tudi netvegano stopnjo donosa in bete ter izračunali implicitne pribitke za kapitalsko tveganje za posamične panoge. V nadaljevanju so prikazane panoge z največjim potencialom glede donosnosti in tveganja.

Ključno vprašanje je, ali nedavni padec cen delnic odraža nižje napovedi prihodnjih denarnih tokov. Na to vprašanje je mogoče odgovoriti preko implicitnega pribitka za kapitalsko tveganje (ERP), ki označuje dodatni donos za vlagatelja. Prvi graf prikazuje spremembe ERP v primerjavi z začetkom leta. Pribitek se je v primerjavi z začetkom leta znižal, a je še vedno nad ravnijo pred krizo.

Implicitni ERP daje zanimiv vpogled, še posebno, če ga razčlenimo po posamičnih sektorjih. Ker izračunamo beto za vsako podjetje posebej, se tveganje po posamičnih sektorjih že odraža v modelu. Zato implicitni ERP za panogo lahko služi kot pokazatelj zaupanja vlagateljev na trgu. Večji kot je porast, večja je negotovost in manj je vlagateljem jasen prihodnji razvoj. Na drugi strani pa se lahko povečajo tudi investicijske priložnosti, pod pogojem, da se bodo pričakovanja glede prihodnje uspešnosti uresničila. Večja kot je sprememba premije, večji je potencial za presežne donosnosti za vlagatelje.

Pomembne ugotovitve:

 • Avtomobilska panoga in ponudniki zdravstvenih storitev so bili podvrženi zanimivemu razvoju, še posebej, če gledamo skozi spremembe pribitka za kapitalsko tveganje.
 • Pribitek za avtomobilsko panogo se je v primerjavi z ravnijo pred krizo povečal za 250 bazičnih točk, medtem ko je predviden pribitek za kapitalsko tveganje za ponudnike zdravstvenih storitev padel za 140 bazičnih točk. Če se napovedi uresničijo, bo avtomobilska panoga dosegla bistveno večji letni donos kot izvajalci zdravstvene oskrbe.
 • Implicitni pribitek za kapitalsko tveganje največjih evropskih podjetij se je v zadnjih tednih znižal, vendar je še vedno približno 200 bazičnih točk nad ravnijo pred krizo.   

Ključne informacije za investitorje in ocenjevalce:

 • Poiščite panoge ali podjetja z nenavadno visokim ali nizkim ERP in poskusite ugotoviti razloge za takšno stanje; višina pribitkov lahko nakazuje ugodno naložbeno priložnost.
 • Negotovost, pribitki za tveganje ter naložbene priložnosti se po panogah bistveno razlikujejo.
 • Poiščite čim bolj posodobljene vhodne podatke, kot so bete in pribitki za kapitalsko tveganje.

Vir: Institutional Brokers’ Estimate System (I/B/E/S), Deloitte analiza
Jan Marek

Valuation and Modeling leader
Deloitte Central Europe
jmarek@deloittece.com

Ali ste našli kaj uporabnega?