Novice

Mednarodni standard računovodskega poročanja MSRP 8 - Poslovni segmenti

Računovodske novičke, April 2014

kljub predprazničnemu času vas pozdravljamo z novo številko računovodskih novičk. V tokratni izdaji bomo pod drobnogled postavili standard MSRP 8, nekaj novosti na področju mednarodnih računovodskih standardov ter kakšen naj bi bil okvir za bodoče korporativno upravljanje. Vljudno vabljeni tudi k sodelovanju na 15. Deloittovem natečaju za najhitreje rastoča tehnološka podjetja v Srednji Evropi – FAST 50, ki se bo začelo v maju.

V tej številki:
 • MSRP v središču
 • MSRP 8 – Vprašanja in odgovori
 • Korporativno upravljanje – Postavitev okvira za bodoče korporativno upravljanje
 • Deloitte akademija maj 2014
 • Central Europe Technology Fast 50 

Za morebitna vprašanja in predloge smo vam na voljo na naslovu: Katarina Kadunc in Tina Kolenc Praznik.

MSRP v središču:

Predlagane spremembe k MRS 1

Poglejmo si področja predlaganih sprememb standarda MRS 1.

Predstavljanje računovodskih izkazov:

 • pomembnost;
 • zkaz finančnega položaja, izkaz poslovnega izida in izkaz drugega vseobsegajočega donosa;
 • postavke v drugem vseobsegajočem donosu, ki se računovodijo skozi kapital.

Več na spodnji povezavi: IFRS in Focus — IASB proposes amendments to IAS 1 'Presentation of Financial Statements' under the Disclosure Initiative

Izdan dokument za razpravo makro varovanja pred tveganjem
Več na povezavi: IFRS in Focus — IASB issues macro hedging discussion paper

Odločitve, sprejete okviru projekta najemov
Več na povezavi: IFRS in Focus — Decisions reached on leases project at March 2014 joint IASB and FASB meeting 

MSRP 8 – Vprašanja in odgovori:

NOVOUSTANOVLJENE POSLOVNE ENOTE

Podjetje F, ki je farmacevtsko podjetje, je razporedilo 11 % skupnih sredstev vseh svojih poslovnih segmentov za potrebe ustanovitve nove poslovne enote za raziskave novih zdravil za točno določeno vrsto virusa. Kljub nastalim stroškom mora poslovna enota kakršne koli prihodke iz svojih dejavnosti šele zaslužiti. Za poslovno enoto obstajajo ločeni računovodski podatki, ki jih pri sprejemanju poslovnih odločitev in ocenjevanju poslovne uspešnosti pregleduje vodstveni delavec, ki sprejema odločitve.

 • V: Ali je poslovna enota za raziskave podjetja F poslovni segment?

O: Da. Merila po MSRP 8.5 so namreč izpolnjena. Poslovni segment je lahko takšen, da nima ne zunanjih ne notranjih prihodkov, vodstveni delavec, ki sprejema odločitve, pa sprejema odločitve in ocenjuje uspešnost segmenta izključno na podlagi stroškov.

V tem primeru je namen podjetja razporeditev virov za posebne poslovne namene raziskav za zdravljenje točno določene vrste virusa. Kljub tveganju, da segment ne bo nikoli imel prihodkov iz tega naslova, je poslovodstvo sprejelo tveganje/koristi, da bodo stroški raziskave poravnani iz bodočih prihodkov. Poslovna enota v primeru takšne razporeditve virov in pregleda podatkov s strani vodstvenega delavca, ki sprejema odločitve, velja za poslovni segment. Pred takšno odločitvijo je potrebno upoštevati vsa pomembna dejstva in okoliščine.

UPORABA KVANTITATIVNIH PRAGOV – PRIMER

Podjetje I je identificiralo naslednje poslovne segmente: računalniško strojno opremo, programsko opremo in podporo strankam. Pri preverjanju kvantitativnega praga v skladu s MSRP 8.13 za prepoznavanje segmentov poročanja, bi podjetje I presojalo na sledeči način (podatki so prikazani v spodnji tabeli):

 • Za določitev, ali prihodki poslovnih segmentov znašajo 10 % ali več, mora podjetje i določiti celotne prihodke (zunanje in notranje) za vse poslovne segmente (5.500 DE). Ta znesek zajema 500 DE prihodkov med segmenti. 10 % tega zneska oz. 550 DE bi predstavljalo prag.
 • Za določitev, ali poslovni izid poslovnih segmentov znaša 10 % ali več, mora podjetje I določiti 'višjo od absolutne vrednosti (i) sestavljenega izkazanega poslovnega izida vseh poslovnih segmentov, ki niso izkazali izgube, oz. (ii) sestavljene izkazane izgube vseh poslovnih segmentov, ki so izkazali izgubo'. Na podlagi spodnjega izračuna je absolutna vrednost celotnega dobička vseh poslovnih segmentov, ki niso izkazali izgube, v višini 350 DE višja od absolutne vrednosti segmenta z izgubo v znesku 50 DE. 10 % od 350 DE, t. j. 35 DE, bi moralo veljati kot prag poslovnega izida za določanje segmentov poročanja.
 • Za določitev, ali sredstva poslovnih segmentov znašajo 10 % ali več, bi moralo podjetje I izračunati prag glede na 10 % celotnih sredstev vseh identificiranih poslovnih segmentov (800 DE) pred izključitvijo znotraj skupine.
Segment Prihodki segmenta Poslovni izid Segmenti brez izgube Segmenti z izgubo Sredstva segmenta
  DE DE DE DE DE
Strojna oprema 500
-50
  50*
400*
Programska oprema 2.500* 200 200*
  300*
Storitve 2.500* 150 150*   100*
Skupaj pred izločitvami 5.500 300 350 50 800
Izločitve -500 -10 - - -10
Skupaj 5.000 290 350 50 790
Izmerjeni prag 550a   35b 35b 80c*Segment, ki dosega določen prag

(a) Skupaj prodaja pred izključitvijo prodajnih dejavnosti med segmenti 5.500 DE x 10%

(b) izračun praga glede na višjo od absolutne vrednosti celotnega dobička vseh poslovnih segmentov, ki niso izkazali izgube, in absolutne vrednosti segmentov z izgubo 350 DE x 10%

(c) skupna sredstva pred upoštevanjem izločitve med segmenti 800 DE x 10%
Ob upoštevanju vsakega poslovnega segmenta posebej:

 • Segment strojne opreme presega prag poslovnega izida (50>35) in sredstev (400>80);
 • Segment programske opreme presega prag prihodkov (2,500 > 550), prag poslovnega izida (200 > 35) in prag sredstev (300 > 80);
 • Storitveni segment presega prag prihodkov (2,500 > 550), prag poslovnega izida (150 > 35) in prag sredstev (100 > 80).

V skladu z zgoraj navedenim vsi trije segmenti izpolnjujejo kriterij vsaj enega praga, zato so vsi poročajoči segmenti.

Opomba: Ko so podatki o segmentu posredovani vodstvenemu delavcu, ki sprejema odločitve, po vnosu popravkov, izključitvi in razporeditvi prihodkov, odhodkov in dobička oz. izgube v skladu z MSRP 8.25, mora biti prag pri uporabi kvantitativnega praga za določanje poročajočega segmenta po MSRP 8.13 uporabljen v skladu s tem, torej po popravkih, izključitvah in razporeditvah.

PREDSTAVITEV POSLOVNIH SEGMENTOV, O KATERIH SE NE POROČA

 • V: Ali je sprejemljivo, če podatke o poslovnih segmentih, o katerih se ne poroča, združimo in pripoznamo v kategoriji 'ostalo' skupaj z usklajevalnimi postavkami po MSRP 8.28?

O: Ne. Kot je navedeno v MSRP 8.16, računovodski podatki o 'drugih poslovnih dejavnostih in poslovnih segmentih', o katerih se ne poroča, ker ne izpolnjujejo kvantitativnega praga po MSRP 8.13-15, 'se združijo in razkrijejo v kategoriji 'ostali segmenti'. O njih se poroča ločeno od ostalih usklajevalnih postavk pri usklajevanjih zneskov segmentov v konsolidiranih računovodskih izkazih v skladu z MSRP 8.28.

SPREMEMBE SEGMENTOV, O KATERIH SE POROČA, PO OBDOBJU POROČANJA
 • V: Ali mora podjetje segmente, o katerih poroča, spremeniti tako, da bodo odražali spremembe v notranji organizaciji po koncu obdobja poročanja, toda pred objavo računovodskih izkazov?

O: Ne. Poročajoči segmenti podjetja morajo odražati njegovo organizacijo in podatke, ki jih je preveril vodstveni delavec, ki sprejema odločitve, ob koncu poročevalnega obdobja.

MSRP 8.5 (b) navaja, da je poslovni segment sestavni del podjetja, ‘katerega poslovne rezultate redno pregleduje vodstveni delavec, ki sprejema odločitve, da lahko na njihovi podlagi sprejema odločitve o virih, ki jih je potrebno razporediti v določen segment, in ocenjuje uspešnost poslovanja podjetja’. Odločitve in ocenjevanja vodstvenega delavca, ki sprejema odločitve, bi temeljili na notranji organizaciji na dan bilance stanja, in ne na strukturi, ki je nastala po koncu obdobja poročanja.

Potrebno je upoštevati splošno načelo MRS 10 Dogodki po datumu bilance stanja, in sicer da morajo biti računovodski izkazi pripravljeni tako, da bodo odražali dogodke, ki so se zgodili do dne bilance stanja ter tedanje razmere. Upoštevati je treba, da MRS 10.22 navaja večje reorganiziranje po datumu bilance stanja kot primer nepopravljalnega dogodka.

Vsakršna sprememba notranje organizacije podjetja, ki privede do spremembe v določanju njegovih segmentov poročanja, se mora odražati v računovodskih izkazih obdobja, ko je do reorganizacije prišlo, vključno s preračunom ustreznih podatkov za prejšnja obdobja (razen če zahtevani podatki niso na voljo ter bi bilo njihovo pridobivanje predrago).

Korporativno upravljanje – Postavitev okvira za bodoče korporativno upravljanje

Deloittov okvir upravljanja

Za akterje korporativnega upravljanja so to dinamični časi. Dogodki zadnjega desetletja so med drugim prinesli tudi gore objavljenih člankov in raziskovalnih poročil o različnih vidikih upravljanja, kot so vloga nadzornikov, prejemki najvišjega poslovodstva, strateški pregled in podobno.

Številni nadzorni sveti pa se še vedno ukvarjajo s številnimi bistvenimi vprašanji, kot so:

Kakšna je vloga nadzornega sveta v programu korporativnega upravljanja podjetja?

Kaj natanko bi morali početi na kritičnih področjih nadzora, kot so strategija in tveganja?

Deloittov okvir upravljanja je bil zasnovan z namenom, da bi to nezadovoljstvo olajšal, saj ponuja celovit pregled nad korporativnim upravljanjem ter predstavlja podlago za orodja, ki nadzornim svetom in izvršnim odborom omogočajo hitro prepoznavanje priložnosti za izboljšanje tako učinkovitosti kot uspešnosti.

Skupni imenovalec vseh elementov okvira je infrastruktura korporativnega upravljanja. Infrastruktura upravljanja združuje operativne modele upravljanja – z zaposlenimi, procesi in tehnologijami – ki jih mora izvršni odbor uveljaviti za potrebe vodenja tekočih dejavnosti podjetja, kot tudi procese zbiranja podatkov in poročanje o njih nadzornemu svetu in zunanjim deležnikom.

Zgornji polkrog okvira poudarja tista področja sistema upravljanja, kjer je odgovornost nadzornega sveta običajno najpomembnejša

V skladu z načeli Deloittovih metodologij obveščanja o tveganjih predstavljata nadzor nad tveganji in kultura osrednji del okvira upravljanja. Obveščanje o tveganjih je v samem središču učinkovitega okvira korporativnega upravljanja in predstavlja temelj vsega, kar nadzorni svet in poslovodstvo storita za primerno vodenje organizacije.

Več o okviru upravljanja si lahko preberete v objavi na spodnji povezavi.
Postavitev okvira za bodoče korporativno upravljanje

Deloitte akademija - maj 2014

Izobraževanje Vrsta dogodka Datum Lokacija
Navigiranje po MSRP
• MRS 18 - Prihodki
• MRS 11 - Gradbene pogodbe
• MRS 38 - Neopredmetena dolgoročna sredstva
• MRS 36 - Oslabitev sredstev
• MSRP 13 - Merjenje poštene vrednosti
Seminar Petek,
16. maj 2014,
ob 9:00
Ljubljana,
Dunajska 165

 

Povezava do celotnega programa izobraževanj za akademsko leto 2013/2014: Deloitte Akademija

Deloitte Technology Fast 50 in Central Europe

13. maja 2014 se odpira nov, že 15. Deloittov natečaj za najhitreje rastoča tehnološka podjetja v Srednji Evropi (Deloitte Technology Fast 50 in Central Europe). Natečaj je podlaga za objavo lestvice najhitreje rastočih tehnoloških podjetij v regiji, in sicer jih razvršča na osnovi letne rasti prihodkov vobdobju zadnjih petih let (2009 – 2013).

Za več informacij o natečaju obiščite spletno stran Deloitte Technology Fast 50 in Central Europe, kjer najdete rezultate lanskega in tudi vseh prejšnjih natečajev. Če vaše podjetje ustreza pogojem natečaja, vljudno vabljeni k prijavi! Veseli bomo, če boste k prijavi povabili tudi katero izmed podjetij, ki jih že poznate oz. s katerimi sodelujete

Ali ste našli kaj uporabnega?