Novice

Zaslužki zaposlencev in zaloge

Računovodske novičke, December 2013

bližajo se božični in novoletni prazniki. Ker je to zadnja izdaja računovodskih novičk v tem letu, bomo izkoristili to priložnost, da vam voščimo obilo dobrega v prihajajočem novem letu 2014. Tokrat smo za vas pripravili odgovore na vprašanja standarda MRS 2 – Zaloge. Naj tu omenimo, da se je v skladu s standardom MSRP 13 spremenila definicija čiste iztržljive vrednosti. Razjasnili smo tudi nekatera vprašanja, povezana s spremembami MRS 19 – zaslužki zaposlencev. Ne pozabite tudi, da se je spremenila oblika izkaza drugega vseobsegajočega donosa v skladu z MRS 1.

V tej številki:
 • MSRP novosti – Ali ste vedeli?
 • MRS 2 - Vprašanja in odgovori
 • Korporativno upravljanje – Ključne teme revizijske komisije v letu 2014
 • Deloitte Akademija januar 2014 – Izobraževanja v januarju 2014? 

Za morebitna vprašanja in predloge smo vam na voljo na naslovu: Katarina Kadunc in Tina Kolenc Praznik.

MSRP novosti – Ali ste vedeli?

Spremembe MRS 19 Zaslužki zaposlencev
 • Dopolnila k MRS 19 Zaslužki zaposlenih - z določenimi zaslužki: Prispevki zaposlenih

Odbor za mednarodne računovodske standarde (IASB) je izdal spremembe na prispevkih zaposlenih (spremembe MRS 19 Zaslužki zaposlencev). Spremembe pojasnjujejo zahteve, ki se nanašajo na to, kako naj se prispevki zaposlenih ali tretjih oseb, ki so povezane s storitvijo, pripisujejo obdobju službovanja. Poleg tega standard daje usmeritve v primeru, če je znesek prispevkov neodvisen od števila let delovne dobe. Spremembe se začnejo uporabljati za letna obdobja z začetkom na ali po 1. juliju 2014, z možnostjo vnaprejšnje uporabe.
Več o tem na spodnji povezavi: IASplus summary of Amendments to IAS 19

Pomembno že za leto 2013:

Rezervacije za plačilo odpravnin predstavljajo pozaposlitveni program zaslužkov zaposlencev, medtem ko jubilejne nagrade spadajo med druge dolgoročne zaslužke zaposlenih.
Aktuarski dobički in izgube so bili navadno do leta 2012 pripoznani v poslovnem izidu. V skladu s popravljenim MRS 19 morajo biti aktuarski dobički/izgube od odpravnine pripoznani v drugem vseobsegajočem donosu (posebni presežek iz prevrednotenja) in ne več v izkazu poslovnega izida. Aktuarski dobički/izgube z naslova drugih dolgoročnih zaslužkov zaposlenih (jubilejne nagrade) se pripoznajo v poslovnem izidu.

MSRP 9

IASB je izdal naslednje spremembe MSRP:

 • Spremembe MSRP 9 »Finančni instrumenti«: Računovodenje varovanja pred tveganjem

Odbor za mednarodne računovodske standarde (IASB) je objavil spremembo MSRP 9 Finančni instrumenti, ki vključuje svojo novo splošno računovodsko obravnavanje varovanja pred tveganjem. To predstavlja pomemben mejnik, saj dopolnjuje drugo fazo IASB projekta, ki bo nadomestil MRS 39 Finančni instrumenti: pripoznavanje in merjenje.

MRS 2 –Vprašanja in odgovori:

Transferne cene
 • V: Če proizvodni proces vključuje prenos dela med posameznimi oddelki in se cena tega transferja razlikuje od dejanskega stroška prenosnega oddelka, ali bi moral biti učinek kakršne koli izgube oziroma dobička, ki ga pripozna prenosni oddelek, izbrisan, da bi ugotovili ustrezno knjigovodsko vrednost zalog v izkazu finančnega položaja podjetja?

O: Da. Takšne ureditve transferjev so običajne za proizvodna podjetja, in sicer zaradi računovodske priročnosti ali zato, ker so del sistema za nadzor upravljanja. V takšnih okoliščinah je potrebno za določitev stroška končnih zalog knjigovodsko vrednost prilagoditi dejanskemu strošku, in sicer z izbrisom vseh dobičkov ali izgub prenosnega oddelka.

Čista iztržljiva vrednost zalog v izgradnji

Podjetje P, ki se ukvarja z gradnjo nepremičnin, pripravlja računovodske izkaze za leto, ki se je končalo 31. decembra 20X0. Izkazi bodo odobreni za izdajo 31. marca 20X1. Na dan 31. decembra 20X0 podjetje P evidentira nepremičnine kot delo v teku. Dosedanji stroški znašajo 20 milijonov DE, predvideni strošek zaključnih del pa 10 milijonov DE (skupni strošek bo torej znašal 30 mio DE). Zaključek gradnje in odprodaja nepremičnine naj bi se zgodila v naslednjih 18-24 mesecih.

Podjetje P meri čisto iztržljivo vrednost (ČIV) zaloge v izgradnji na osnovi predvidene prodajne cene dokončane nepremičnine, zmanjšane na sedanjo vrednost. Glede na tržne podatke o prodajnih cenah podobnih dokončanih nepremičnin na dan 31. decembra 20X0 znaša ocena ČIV 32 mio DE (t. j. čisti dobiček nepremičnine v izgradnji znaša 2 milijona DE). Toda cene nepremičnin na trgu padajo. 31. marca 20X1 (dan odobritve izdaje računovodskih izkazov) se opazovane prodajne cene primerljivih dokončanih nepremičnin znižajo na 27 milijonov DE (torej čista izguba razvoja znaša 3 mio DE). Ker je konec obdobja, ostanejo ocenjeni stroški zaključnih del (in drugi zadevni dejavniki) nespremenjeni.

 • V: Ali mora podjetje P v računovodskih izkazih na dan 31. decembra 20X0 pripoznati slabitev zalog?

O: Da. Ob koncu leta nepremičnina v izgradnji ni naprodaj. Glede na MRS 2.30 je za oceno čiste iztržljive vrednosti pomembno "nihanje cen ali stroškov, neposredno povezanih z dogodki po koncu obdobja, kolikor takšni dogodki potrjujejo okoliščine, ki so obstajale na koncu obdobja". Ker podjetje P čisto iztržljivo vrednost meri na podlagi načrtovanih prodajnih cen dovršenih gradenj, znižanih nazaj na sedanjo vrednost, predstavljajo podatki, pridobljeni po koncu obdobja poročanja (vključno s popravljeno oceno prodajne vrednosti), dodaten dokaz o okoliščinah ob koncu obdobja poročanja, če se spremembe prodajnih cen očitno ne nanašajo na določen dogodek po koncu obdobja.

Ali tečajne razlike lahko vključimo v vrednost zalog?
 • V: Ali je sprejemljivo, če tečajne razlike iz nedavno pridobljenih zalog, ki so bile zaračunane v tuji valuti, vključimo v nabavno vrednost zalog?

O: Ne. Čeprav MRS 2 tega vprašanja ne obravnava neposredno, je v uvodnem delu standarda omejeno, da usredstvenje takšnih tečajnih razlik ni dovoljeno (MRS 2.10). Pred popravkom MRS 21 Učinki sprememb deviznih tečajev leta 2003 je standard dovoljeval usredstvenje tečajnih razlik v zelo omejenih okoliščinah. Omenjena izjema splošnega pravila pa je bila iz trenutno veljavnega MRS 21 izbrisana.

Toda če je nakup zalog v tuji valuti zavarovan pred tveganji iz denarnih tokov (hedging) in podjetje uporablja usmeritev prilagajanja podlage za merjenje, potem je lahko efektivni del
dobičkov in izgub iz zavarovanja, ki so bili predhodno akumulirani v kapitalu, vključen med začetno pripoznane vrednosti zalog.

Stroški najema, vključeni med nabavno vrednost zalog

Podjetje sklene pogodbo za najem zemljišča za obdobje 99 let, ker namerava na njem zgraditi stavbo in jo nato prodati skupaj z vsemi preostalimi obrestmi iz najema zemljišča, zato jo ob začetku gradbenih del razvrsti med zaloge. Gradbena dela se zaradi raznih zahtev glede gradbenih dovoljenj začnejo izvajati 6 let po sklenitvi pogodbe, zaključijo pa 10 let po njej.

 • V: Ali mora biti poslovni odhodek iz najema zemljišča (kot je določen v skladu s 33. odstavkom MRS 17 Najemi) vključen v nabavno vrednost zalog?

O: Da. Glede na MRS 2.10 bi morali stroški zalog vključevati vse stroške, "ki se pojavljajo pri usposobitvi zalog na njihovo sedanje mesto in v njihovo sedanje stanje". Odhodki z naslova poslovnega najema zemljišča nastanejo v povezavi z gradnjo stavbe, torej predstavljajo strošek usposobitve stavbe za prodajo. Vendar pa mora biti usredstven le odhodek iz poslovnega najema v času gradnje (t. j. 6 do 10 let, ko podjetje izvaja dejavnosti, ki so potrebne za usposobitev sredstva za prodajo). Vsi odhodki z naslova poslovnega najema, ki se ne nanašajo na omenjeno obdobje, morajo biti pripoznani v izkazu poslovnega izida.

Trgovinski in drugi popusti

Podjetje A je prodajalec na drobno, ki izdelke kupuje pri proizvajalcu in jih nato prodaja končnim kupcem. Proizvajalci podjetju A odobrijo spodbudnine v eni od naslednjih oblik:

 • kot 10-odstotni popust na vse nakupe zalog, ki so poravnani v 30 dneh od nakupa; ali
 • kot rabat glede na količino nabavljenega/prodanega blaga.
 • V: Kako mora podjetje A trgovinske in druge popuste obračunati v naslednjih okoliščinah:

-če podjetje A pri nabavi in prodaji izdelkov končnim kupcem nastopa kot naročnik;

-če podjetje A pri prodaji izdelkov proizvajalcev končnim kupcem nastopa kot posrednik?

 • O: V skladu z MRS 2.11 mora podjetje trgovinske in druge popuste, ki so mu bili odobreni kot znižanje cene nabavljenih zalog, upoštevati pri merjenju nabavne vrednosti teh zalog.
  Popusti, ki so po vsebini dejansko povrnitev stroškov prodaje, ne smejo biti odšteti od stroškov zalog.
Podjetje A je naročnik

Če podjetje A pri nakupu in prodaji izdelkov nastopa kot naročnik, potem mora v skladu z MRS 2.11 pri merjenju nabavne vrednosti zalog upoštevati trgovinske in druge popuste, ki jih je prejelo kot znižanje nabavne cene zalog.

Popusti za takojšnje (denarno) plačilo

Podjetje A mora pri obračunavanju nabavne vrednosti zalog odšteti popust za takojšnje plačilo. Pri merjenju nabavne vrednosti zalog mora podjetje oceniti znesek pričakovanega popusta za takojšnje plačilo.

To se ujema z obračunavanjem na dobaviteljevi strani v skladu z 10. odstavkom MRS 18 Prihodki, ki zahteva merjenje posla "po pošteni vrednosti prejetih povračil oziroma terjatev, upoštevaje znesek vsakršnih trgovinskih in količinskih popustov, ki jih odobrava podjetje".

Količinski popust

Količinski popusti se podobno kot v predhodnem primeru odbijejo od nabavne vrednosti zalog.

Podjetje A nastopa kot posrednik

Če podjetje A izdelkov ne nabavlja kot naročnik in pri prodaji končnim uporabnikom nastopa kot posrednik proizvajalca, potem prodanih izdelkov ne bo obračunavalo na bruto osnovi,
temveč kot del neto prejetega nadomestila.

Korporativno upravljanje – Ključne teme revizijske komisije v letu 2014

Potreba po revizijski komisiji z leti narašča. Istočasno tudi njena primarna odgovornost za nadzor upravljanja podjetij, med drugim računovodskega poročanja in skladnosti z regulativnimi zahtevami, ostaja bistvenega pomena za podjetja. Osredotočenje na porajajoča se vprašanja, kot so vprašanje kibernetske varnosti, vprašanja predlaganih regulativnih sprememb, in razvoja na mednarodnem trgu zna predstavljati poleg primarne odgovornosti kar precejšenj iziv za revizijsko komisijo. Na spodnji povezavi si poglejmo kratek povzetek nekaterih vprašanj revizijske komisije, na katera se bo osredotočila v letu 2014, z namenom povečati svojo učinkovitost.

Deloitte Akademija: Izobraževanja v januarju 2014

Program Deloitte Akademije zajema vrsto zanimivih izobraževanj s področja računovodstva, davkov, korporativnega upravljanja in drugih aktualnih področij. Izobraževanja pripravljajo naši strokovnjaki v sodelovanju z zunanjimi predavatelji, njihovo vsebino pa iz leta v leto ustvarjamo skupaj z udeleženci, ki se zadovoljni vsakič znova vračajo po nova znanja.

januarju 2014 bomo izvedli naslednja izobraževanja:

• Torek, 14. 1. 2014, od 9.00 do 14.00 (na sedežu družbe Deloitte v Ljubljani): Managerska znanja in veščine: 1. modul: Pogajanja

• Četrtek, 16. 2. 2014, od 9.00 do 14.00 (na sedežu družbe Deloitte v Ljubljani): Odličnost v korporativnem upravljanju: 3. modul

• Petek, 17. 1. 2014, od 9.00 do 13.00 (na sedežu družbe Deloitte v Ljubljani): V svetu DDV: 1. modul: Sistem DDV – kaj moram vedeti o njem?

Ali ste našli kaj uporabnega?