Novice

Mednarodni računovodski standard MRS 37 – Rezervacije, pogojne obveznosti in pogojna sredstva

Računovodske novičke, Februar 2014

»Skoraj nikogar ni, ki bi bil povsem brez nadarjenosti. Izobrazba jo odkrije, pridnost jo nadgradi, značaj jo ohrani.« (Curt Goetz).

po vremenskih tegobah se večina izmed nas vrača v običajen vsakdanjik. V februarju smo za vas pripravili odgovore na vprašanja v zvezi s standardom MRS 37 – Rezervacije, pogojne obveznosti in pogojna sredstva. V nadaljevanju bomo predstavili tudi ključne ugotovitve zadnje Deloittove ankete med finančnimi direktorji (CFO Survey), ki še tretje leto zapored, kolikor anketa poteka tudi v Sloveniji, kažejo na pomanjkanje optimizma v slovenskem gospodarskem okolju. Prav tako vas bomo seznanili tudi še z nekaterimi novostmi s področja korporativnega upravljanja.

V tej številki:
 • Deloittova anketa med finančnimi direktorji
 • MRS 37 - Vprašanja in odgovori
 • Korporativno upravljanje – »Vse je v obliki toka, nič ne ostane isto«
 • MSRP v središču – MSRP 14
 • Deloitte akademija marec 2014 

Za morebitna vprašanja in predloge smo vam na voljo na naslovu: Katarina Kadunc in Tina Kolenc Praznik.

Deloittova anketa med finančnimi direktorji

Ključne ugotovitve:
 • Ni zaznati znakov okrevanja slovenskega gospodarstva.
 • Pričakuje se povečanje brezposelnosti.
 • Strožji kreditni pogoji zmanjšujejo možnosti financiranja
 • Povečanje stopnje združitev in prevzemov.
 • Večina finančnih direktorjev največjih slovenskih družb meni, da sta prevelika vključenost vlade v gospodarstvo ter pogoste spremembe gospodarske zakonodaje ključni oviri za rast slovenskega gospodarstva.

MRS 37 –Vprašanja in odgovori:

Določanje kandidatov za prekinitev pogodb o delovnem razmerju na podlagi načrta reorganizacije

V skladu z MRS 37.72 morata biti za pripoznanje rezervacije za prestrukturiranje izpolnjeni dve glavni zahtevi, in sicer: a) da ima podjetje 'podroben uradni načrt reorganiziranja' in b) 'da podjetje z začetkom izvajanja takšnega načrta ali s sporočilom prizadetim o poglavitnih lastnostih načrta povzroči njihovo utemeljeno pričakovanje, da bo reorganizacijo izpeljalo'.

 • V: Ali mora načrt reorganizacije za potrebe pripoznanja takšne rezervacije konkretno določati, s katerimi zaposlenimi bodo delovna razmerja zaradi reorganizacije prekinjena?

O: Ne. V skladu z MRS 37.72(a) mora biti v podrobnem uradnem načrtu določena razmestitev, delovanje in približno število zaposlencev, ki jim bo treba dati nadomestilo zaradi prenehanja službovanja. V splošnem pa ni potrebno, da je načrt do te mere podroben, da so v njem navedeni posamezni zaposlenci, ki bodo podjetje zapustili. Vseeno pa mora biti zadosti podroben, da bodo zaposleni v prizadeti skupini zaposlenih utemeljeno pričakovali, da jih bo načrt reorganizacije prizadel (oz. njihove sodelavce iz zadevane skupine).

Kako prepoznati kočljive pogodbe
 • V: Kako prepoznamo pogodbe, ki so kočljive?

O: Kočljiva pogodba je po MRS 37.10 opredeljena kot 'pogodba, pri kateri neizogibni stroški izpolnjevanja pogodbenih obvez presegajo gospodarske koristi, ki naj bi izhajale iz nje'. Neizogibni stroški po pogodbi kažejo najmanjše pobotane stroške izstopa iz pogodbenega razmerja, ki so (a) stroški njenega izpolnjevanja ali (b) vsa nadomestila oz. pogodbene kazni zaradi njenega neizpolnjevanja, odvisno od tega, kateri so nižji. MRS 37.68:

Kočljivosti pogodbe ni primerno preverjati zgolj s primerjavo vrednosti blaga ali storitev, ki bo prejeto oz. ki bodo izvedene, z izplačanim oz. prejetim zneskom. Zaradi manjšega padca cene pogodba še ni nujno kočljiva. Test kočljivost pogodbe mora biti namreč osredotočen na to, kako bo blago oz. storitev, ki prestavlja predmet pogodbe, uporabljeno/-a pri poslovanju.

Glede na dejstva in okoliščine je lahko pogodba povezana z denar ustvarjajočimi enotami (DUE), kar bo vplivalo na določanje, ali je pogodba kočljiva. Na primer: nezasedena najeta nepremičnina ne spada med DUE najemnika, saj ni uporabljena pri poslovanju. V skladu s tem bo ocenjevanje kočljivosti pogodbe izvedeno na podlagi primerjave denarnih tokov iz oddaje najetega stanovanja in denarnih tokov na podlagi plačane najemnine. Ko napovedani odtoki denarja presežejo napovedane pritoke, mora biti rezervacija pripoznana v znesku neto plačila najemnine (t.j. izplačana najemnina, zmanjšana za pričakovani priliv iz najemnine) ali plačila kazni za predhodno prekinitev najemne pogodbe, odvisno od tega, katero od njiju je manjše.

Pogodba za nakup blaga ali storitev, ki bodo uporabljeni v povezavi z DUE, pa se neposredno nanaša na zadevano DUE. Takšna pogodba bo ocenjena kot kočljiva, če bo strošek nabavljenega predmeta povzročil, da bo DUE poročala o izgubi, oziroma če bo vplival na povečanje izgube, o kateri je DUE poročala. Vendar če DUE poroča o izgubi, še ne pomeni, da gre za kočljivo pogodbo. Pravzaprav bo moralo podjetje pogodbe vedno obravnavati posamezno, da bo lahko ocenilo, ali neizogibni stroški izpolnjevanja obveznosti po katerikoli pogodbi presegajo gospodarske koristi, ki naj bi iz posamezne pogodbe izhajale. Do kočljivih pogodb lahko pride, če podjetje pripravlja računovodske izkaze na kateri drugi podlagi kot na predpostavki delujočega podjetja. V tem primeru lahko pogodbe, ki običajno ne bi veljale za kočljive (npr. pogodbe z zaposlenimi), postanejo kočljive.

Dolgoročne pogodbe o nabavi blaga ali storitev po dvigu stroškov ali po padcu tekočih tržnih cen so lahko kočljive. V kolikor je temu tako, je rezervacija pripoznana do te mere, da bodo prihodnje nabave predstavljale izgubo. Rezervacija se ne pripozna za pogodbo o dobavi blaga, ki je donosna, vendar v primerjavi z drugimi pogodbami predstavlja znižano maržo, saj prenos gospodarskih koristi s strani poročajočega podjetja ni verjeten.

Prekinitev najema

Podjetje je izdelalo podroben uradni načrt reorganizacije poslovanja in je v skladu z merili MRS 37 o glavnih značilnosti prestrukturiranja obvestilo vse prizadete. V sklopu prestrukturiranja je podjetje sklenilo ustni sporazum z lastnikom nepremičnine o prekinitvi najemne pogodbe in poravnavi obveznosti do najemodajalca v višini 1 milijona DE (nastala je zaveza). Cena poravnave predstavlja neposreden strošek iz naslova prestrukturiranja. Podjetje ne pričakuje, da bo lahko najeti prostor dalo v podnajem, zato znesek 1 milijon DE predstavlja minimalno pričakovano obveznost.

 • V: Ali mora podjetje pripoznati rezervacijo za poravnavo obveznosti do lastnika nepremičnine?

O: Da. Rezervacija mora biti pripoznana za 1 milijon DE poravnave najema, saj je med najemodajalcem in najemojemalcem nastalo utemeljeno pričakovanje, da bo najemna pogodba prekinjena.

Zaradi javne objave načrta reorganizacije ima podjetje posredno obvezo reorganiziranja. Takšna najava vpliva na nastanek utemeljenih pričakovanj drugih vpletenih (npr. najemodajalca), da bo podjetje izpeljalo reorganizacijo, ki zajema tudi odpoved najema.

Zaposlitveni spori

Podjetje zaposluje tri poklicne pomorščake. Pomorski zakonik predpisuje izplačilo premij le za registrirane pomorščake. Podjetje pozneje ugotovi, da omenjeni pomorščaki niso registrirani ter da so zato bili preplačani. Posledično jim podjetje zniža mesečne plače, pomorščaki pa na podlagi tega vložijo tožbo. Sodišče tožbi enega zaposlenega ugodi in podjetju naloži izplačilo 70.000 DE. Ostala zaposlena tožbo izgubita zaradi tehničnih pomanjkljivosti, vendar se bosta zoper odločbo sodišča pritožila. Njuna odvetnika sta prepričana, da bo sodišče njunima pritožbama ugodilo.

 • V: Katero rezervacijo mora podjetje pripoznati?

O: Rezervacija mora biti pripoznana v višini najboljše ocene stroškov poravnave spora. Pretekli dogodek se nanaša na prenizko plačilo zaposlenim (po predhodnem mnenju, da so bili preplačani), ki se je zgodil tekom leta. V tekočem letu zaradi sodnega postopka pravna obveznost izplačila nadomestila enemu zaposlenemu (v znesku 70.000 DE). V primeru drugih dveh pomorščakov pretekli dogodek prestavlja razrešitev pod prisilo (t.j. zmanjšanje plač), ki se je zgodila enako tekom leta. Zaradi verjetnosti da bo podjetje spoznano za krivo (bolj verjetno je, da se bo zgodilo, kot ne), obstaja tekoča obveznost. Verjetno je odtekanje gospodarskih koristi iz podjetja.

Korporativno upravljanje: »Vse je v obliki toka, nič ne ostane isto«

Sprememba je nekaj, s čimer se vsaka organizacija sooča več desetkrat ali več stokrat na dan. Običajno se te spremembe nanašajo na trenutne izzive pri delovanju organizacije - pogajanja z novimi dobavitelji, vstop na nove trge, uvajanja novih tehnologij, zaposlovanju novih delavcev, in podobno. Večina organizacij ima vodstvene ekipe, ki so zelo spretne pri predvidevanju in obvladovanju teh vrst sprememb, ki so navadno predvidljivi rezultati njihovih poslovnih strategij in dejavnosti. V branje tako priporočamo članek, ki se osredotoča predvsem na področja inovacij, tehnologije, produktivnosti, strategij rasti in na druga podobno pomembna področja.

MSRP v središču – MSRP 14

IASB objavil MSRP 14 »Zakonsko predpisani odlog plačila računov"

Ta bilten opisuje zahteve MSRP 14 "zakonsko predpisanega odloga plačila računov", ki določa obračunavanje odlog na računih, ki izhajajo iz predpisanih tečajev.

Povezava do biltena: IFRS in Focus — IASB publishes IFRS 14 'Regulatory Deferral Accounts'

Poleg tega si oglejte še povzetek standarda MSRP 14 in komunikacijo glede njega na IASplus strani.

IASplus communication about IFRS 14

Summary of IFRS 14

Deloitte akademija - marec 2014

 • Odličnost v korporativnem upravljanju II: M2, 3. 3. 2014
 • Navigiranje po MSRP: M6, 13. 3. 2014
 • V svetu DDV: M3, 14. 3. 2014
Ali ste našli kaj uporabnega?