Novice

Spremembe ZGD Novosti vezane na MSRP

Računovodske novičke, november 2015

Ste pripravljeni?

V tokratni izdaji računovodskih novičk bomo podrobneje pogledali spremembe ZGD, ki vplivajo na računovodenje in pripravo letnega poročila. Govorili bomo tudi o pomembnih novostih vezanih na MSRP.

Spremembe ZGD vezane na računovodenje in pripravo letnih poročil

Spremembe ZGD so bile objavljene v Uradnem listu RS št. 55/15-ZGD-1I (24.07.2015; veljavnost od 08.08.2015; uporaba od 08.08.2015).

Datum veljavnosti NUPB: od 08.08.2015 naprej

Datum uporabe NUPB: od 08.08.2015 naprej

Pomembne spremembe

1. Pomen Subjekt javnega interesa (53. Člen (4))

2. Razvrščanje družb na mikro, majhne, srednje in velike družbe (55. Člen (1-5))

 • Sprememba meril glede vrednosti prihodkov in vrednosti aktive za posamezno skupino

3. Priprava konsolidiranega letnega poročila (56. Člen (konsolidirano letno poročilo))

 • Pogoji za izdelavo konsolidiranega letnega poročila
 • Obvladujoča družba
 • Priprava konsolidiranega letnega poročila ter prilog

4. Revidiranje (57. Člen)

 • Vsebina revizorjevega poročila revizorjeva preiskava letnih računovodskih izkazov družb, ki po pripoznanju merijo opredmetena osnovna sredstva po revalorizirani vrednosti ali vrednotijo finančne instrumente, za katere ni objavljene cene na organiziranem trgu, vključno z izvedenimi finančnimi instrumenti, ter naložbene nepremičnine po pošteni vrednosti

5. Javna objava na AJPES-u (58. Člen) in pošiljanje podatkov iz letnih poročil (59. Člen)

6. Pomen družb v skupini in pridružene družbe (63. Člen)

7. Kapitalske rezerve se izkažejo tudi zneski, preneseni iz revalorizacijske rezerve in zneski prihodkov iz prenehanja ali zmanjšanja obveznosti na podlagi sklenjene prisilne poravnave, ki presegajo znesek prenesene izgube (64. Člen)

8. Spremembe sheme bilance stanja (65. Člen)

 • Spremembe na postavkah kapitala
 • Pravice na nepremičninah in druge podobne pravice se izkazujejo pod ustrezno
  postavko Zemljišča in zgradbe ter se razkrijejo v prilogi k izkazom

9. Spremembe sheme izkaza poslovnega izida (66. Člen)

 • Iz postavke čisti poslovni izid obračunskega obdobja se zmanjša za dolgoročno odložene stroške razvijanja
  23.a Zmanjšanje za znesek dolgoročno odloženih stroškov razvijanja na bilančni presečni dan in se nadomesti z
  24. Bilančni dobiček/Bilančna izguba (kot vsota čistega dobička/izgube in 20., 22., 23. in 23.a postavke). Bilančno izgubo zmanjšuje tudi sprostitev kapitalskih rezerv (21. postavka). V tretjem odstavku tega člena se kot 18. do 22. postavka izkažejo postavke prejšnjega stavka.

10. Splošna pravila vrednotenja (67. Člen)

 • Določitev splošnih pravil
 • revalorizacijska rezerva v bilanci stanja
 • poštena vrednost finančnih instrumentov
 • pripoznanje dobička ali izgube iz spremembe poštene vrednosti
 • Finančne naložbe v odvisne in pridružene družbe
 • Dividende
 • Vrednost stalnih in gibljivih sredstev ter bioloških sredstev
 • Ustanovitveni stroški
 • Rezervacije

11. Vsebina prilog k izkazom (69. Člen)

 • Obvezna pojasnila v prilogah k izkazom in obvezna razkritja

12. Poseben režim za mikro družbe (70.a člen)

13. Poročilo o plačilih vladam (70.b člen)

 • velja za velike družbe, katerih dejavnost zajema raziskovanje, iskanje, odkrivanje, razvijanje in izkoriščanje zalog mineralov, nafte, zemeljskega plina ali drugih materialov

14. uporaba čistega dobička in bilančnega dobička (230. Člen)

 • vrstni red uporabe čistega dobička (najprej za kritje prenesene izgube, nato (dodano) oblikovanje kapitalskih rezerv na podlagi sklenjene prisilne poravnave, ostalo nespremenjeno)

15. razrešnica in določitev politike prejemkov članov organov vodenja ali nadzora (294. Člen)

 • razkrivanje informacij o prejemkih članov vodenja ali nadzora v prilogi k računovodskim izkazom

16. rezerve in dobiček, ki se lahko preoblikujejo v osnovni kapital (359. Člen)

 • v osnovni kapital se lahko preoblikujejo tudi revalorizacijske rezerve

17. obseg vplivanja in poročilo poslovodstva (545. Člen)

 • sprememba (1) člena (briše se v koncernskih družbah)
 • se nadomesti z V korist odvisne družbe se s pravnim poslom ustanovi zahtevek za nadomestitev prikrajšanja.
 • Dodan člen (3) - Poslovodstvo odvisne družbe mora v prvih treh mesecih poslovnega leta sestaviti poročilo o razmerjih s povezanimi družbami. V njem se navedejo vsi pravni posli, ki jih je družba sklenila v preteklem poslovnem letu z obvladujočo družbo ali z njo povezano družbo ali na pobudo ali v interesu teh družb, in vsa druga dejanja, ki jih je storila ali opustila na pobudo ali v interesu teh družb v preteklem poslovnem letu. Pri pravnih poslih se navedeta izpolnitev in nasprotna izpolnitev, pri dejanjih pa razlogi zanje, koristi in prikrajšanja za družbo. Pri nadomestilu prikrajšanja se natančno navede, kako so nadomestila med poslovnim letom dejansko potekala ali do kakšnih koristi je družba upravičena na podlagi pravnega posla, s katerim je bil ustanovljen zahtevek za nadomestitev prikrajšanja iz prejšnjega odstavka

18. poročilo o odnosih do povezanih družb (546. Člen)

 • poročilo mora skupaj z letnim poročilom preveriti revizor, ki mora o rezultatih revidiranja izdelati pisno poročilo
 • oblika revizorjevega poročila

19. pregled poročila o odnosih do povezanih družb s strani nadzornega sveta (546.a Člen)

20. najvišji znesek odvajanega dobička (550. Člen)

Spremembe so dostopne na spletni strani Uradni list Republike Slovenije.
 

MSRP novice

IASB uradno odložil datum uveljavitve MSRP 15

Upravni odbor za mednarodne računovodske standarde (IASB) je objavila " Datum uveljavitve MSRP 15 odložitev datuma uveljavitve MSRP 15 " Prihodki iz pogodbe s strankami " na 1. januar 2018. Zgodnejša uporaba MSRP 15 je dovoljena.

Oglejte si še:

IASB je odločil predlagati odlog MSRP 9 za zavarovalnice

IASB se je odločil predlagati odlog MSRP 9 za zavarovalnice do 2021. Odlog MSRP 9 za zavarovalnice do leta 2021 se bo iztekel leta 2020, če IASB izda nov standard za zavarovalne pogodbe z dnem uveljavitve 2020. IASB pričakuje, da bo objavila končen standard v letu 2016. Oba osnutka (standard in predlog odloga) bosta predstavljena tekom leta.

Oglejte si še:


Koristne povezave:

Deloitte Slovenija Facebook
Spletna izdaja računovodskih novičk
Posodobljeni žepni MSRP
IASplus spletne publikacije

 

Kontakt

Katarina Kadunc

Pooblaščena revizorka
Tel št.: 051 335 452
E-naslov: kkadunc@deloitteCE.com

Ali ste našli kaj uporabnega?