Novice

MSRP 10 – Konsolidirani računovodski izkazi

Računovodske novičke, Oktober 2013

zaključevanje izkazov se nezadržno bliža. Nekateri ste že osvojili novosti, ki so jih prinesli mednarodni standardi računovodskega poročanja za poslovno leto 2013 in se že ozirate po novostih, ki jih prinaša leto 2014. V časih, ko se družbe prestrukturirajo, ko banke vstopajo v lastništva družb in ko smo končno osvojili vse glavne skrivnosti konsolidiranja, se pojavi nov izziv. Leto 2014 prinaša paket novih standardov, o katerih se že dolgo šušlja, večina pa se vanje še ni uspela poglobiti. V tej izdaji računovodskih novičk vam bomo skušali odgovoriti na nekaj vprašanj, ki jih prinaša MSRP 10. Vabimo pa vas tudi na Deloitte Akademijo, kjer bomo skupaj našli rešitve na odprte dileme – tako stare, kot nove.

V tej številki:
 • MSRP novosti
 • MSRP 10 - Vprašanja in odgovori
 • Deloittova akademija oktober 2013 – Na enostaven način do novega znanja
 • Korporativno upravljanje – Vroča tema
 • Deloittova paleta storitev

Za morebitna vprašanja in predloge smo vam na voljo na naslovu: Katarina Kadunc in Tina Kolenc Praznik.

MSRP novosti

FINANČNI INSTRUMENTI – Modeli za oslabitve:

FASB in IASB sta se okvirno odločila, da pojasnita nekatere elemente svojih modelov oslabitve na podlagi pisma v katerem komentirata povratne informacije na določene teme. Kaj bomo lahko našli v končnem standardu:

1. pojasnilo ocene pričakovanih kreditnih izgub,

2. smernice o dejavnikih, povezanih s trenutnimi pogoji in o utemeljenih in podprtih napovedih, katere naj bi podjetje upoštevalo pri prilagajanju izkušenj preteklih izgub.

3. pojasnilo namena modela oslabitve,

4. zahtevo, da podjetja uporabljajo opredelitev pojma "default".

FINANČNI INSTRUMENTI - ODZIVNOST MODELA ZA OSLABITVE

IASB je diskutiral o pomislekih, da predlagani model oslabitve ne bo zmožen zajeti znatnega povečanja kreditnega tveganja pravočasno, če takšno povečanje ni razvidno na ravni posamezne izpostavljenosti. To velja zlasti za posojila prebivalstvu, ko se kreditno tveganje ni sproti ocenjevalo na ravni posamezne izpostavljenosti pred zapadlostjo posojil. Skrb se pojavi zaradi informacij, ki bi se uporabljale za predlagani model, še posebej ker so sistemi kreditnega tveganja močno odvisni od elementov zapadlosti.

PROJEKT PRIHODKOV

FASB in IASB sta razpravljala o treh vidikih osnutka predlaganega standarda za pripoznavanje prihodkov: (1) izterljivosti, (2) omejevanju prihodkov, in (3) prihodkih iz naslova licenčnin.
Revenue project - FASB and IASB discuss feedback

MSRP 10 –Vprašanja in odgovori:

PODLAG ZA IZKLJUČITEV ODVISNIH PODJETIJ IZ KONSOLIDACIJSKEGA POSTOPKA NI
 • V: Ali podjetje, ki pripravlja konsolidirane računovodske izkaze v skladu z MSRP 10.4 lahko izključi določena odvisna podjetja iz konsolidiranih računovodskih izkazov?
 • Ne. MSRP 10 ne omogoča nikakršne podlage za izključitev odvisnih podjetij iz konsolidacije. Podlage za morebitno izključitev so bile obravnavane (in tudi ovržene) v sklopu podlage za sklepe glede MSRP 10: 
  MSRP 10. BCZ20 - BCZ28:

◦ odvisno podjetje ni izključeno iz konsolidacije na podlagi začasnega obvladovanja. Če odvisno podjetje ob pridobitvi izpolnjuje pogoje za uvrstitev kot sredstvo namenjeno za prodajo v skladu z MSRP 5 Nekratkoročna sredstva za prodajo in ustavljeno poslovanje, je vključeno v postopek konsolidacije, vendar se računovodsko obravnava v skladu s tem standardom;

◦ odvisno podjetje ni izključeno iz konsolidacije na podlagi obstoja strogih dolgoročnih omejitev, ki slabijo njegovo sposobnost za prenos sredstev na obvladujoče podjetje. OMRS je določil, da mora obvladujoče podjetje pri ocenjevanju svoje sposobnosti za obvladovanje drugega podjetja upoštevati omejitve prenosa sredstev tega podjetja na obvladujoče podjetje, vendar pa te omejitve same po sebi obvladovanja ne preprečujejo;

◦ odvisno podjetje ni izključeno iz konsolidacije na podlagi svojih dejavnosti, ki se pomembno razlikujejo od dejavnosti obvladujočega podjetja oz. drugih podjetij v skupini. Podatki, ki se nanašajo na drugačnost dejavnosti odvisnega podjetja, so lahko ustrezno razkriti v skladu z MSRP 8 Poslovni odseki;

◦ odvisno podjetje ni izključeno iz konsolidacije, le zato, ker je naložbenik organizacija tveganega kapitala, vzajemni sklad, naložbeni sklad z enotami ali podobno podjetje

IZGUBA OBVLADOVANJA BREZ SPREMEMB V ABSOLUTNIH ALI RELATIVNIH LASTNIŠKIH DELEŽIH – POGOSTI PRIMERI

Ko obvladujoče podjetje izgubi obvladovanje odvisnega podjetja, odvisno podjetje ne izpolnjuje več definicije odvisnega podjetja, torej se več ne konsolidira. Do prenehanja obvladovanja lahko pride s spremembo absolutnih ali relativnih ravni lastništva ali brez nje.

To se lahko zgodi, na primer, če odvisno podjetje pride pod nadzor vlade, sodišča, upravitelja ali regulatorja. Do tega lahko pride tudi zaradi pogodbenega dogovora. Običajen primer izgube pomembnega vpliva brez sprememb v absolutnem ali relativnem lastniškem deležu je začetek insolvenčnega postopka za odvisno podjetje, ki zajema določitev stečajnega ali likvidacijskega upravitelja, če je učinek tega izguba obvladovanja s strani delničarjev. Čeprav je to pogost primer pri likvidacijskih, stečajnih ali upraviteljskih postopkih, še ne pomeni izgube obvladovanja za delničarje.

Drug primer izgube pomembnega vpliva brez sprememb v absolutnem ali relativnem lastniškem deležu je lahko tudi zaseg sredstev ali poslovanja odvisnega podjetja v tujini s strani domačih oblasti. Kratkoročne omejitve denarnih tokov od odvisnega podjetja, morda zaradi izmeničnega obvladovanja ali omejevanja porazdelitve dobička v okviru tujih zakonodaj, običajno ne privedejo do izgube obvladovanja. Dejstvo, da obvladujoče podjetje ne bi bilo zmožno prenesti dividend z odvisnega podjetja ali sredstev uporabiti za druga podjetja v skupini, ki so zunaj države njegovega poslovanja, samo po sebi ne nakazuje na pomembno slabitev možnosti za prenos sredstev na dolgi rok. Navsezadnje so odvisna podjetja pogosto ustanovljena kljub takšnim omejitvam ter se od njih pričakuje ustvarjanje gospodarskih koristi za obvladujoče podjetje. 

SPREMEMBA V OBDOBJU POROČANJA ODVISNEGA PODJETJA

V prejšnjih poročevalskih obdobjih je datum izkaza finančnega položaja odvisnega podjetja (podjetje S) bil 31. december, medtem ko odvisno podjetje pripravlja izkaze 31. marca. V skladu z MSRP 10. B93 obvladujoče podjetje vsako leto za potrebe konsolidacije prilagodi računovodske izkaze podjetja S za finančno leto z zaključkom 31. decembra za pomembne
transakcije ali dogodke, ki so se zgodili med 1. januarjem in 31. marcem.
V letu 20x2 podjetje S spremeni svoj datum poročanja tako, da ga uskladi z datumom poročanja svojega matičnega podjetja (31. marec). Zaradi navedene spremembe bo podjetje S pripravilo računovodske izkaze za 12-mesečno obdobje z zaključkom 31. marca 20x1 in 31. marca 20x2. Računovodski izkazi za poslovno leto z zaključkom 31. marca 20x1 se lahko
razlikujejo od izkazov za konsolidacijo v predhodnem obdobju, saj so bili pri slednjem uporabljeni računovodski izkazi z dne 31. decembra 20x0, ki so bili prilagojeni za učinke pomembnih dogodkov med 1. januarjem 20x1 in 31. marcem 20x1.

 • V: Ali naj bo popravek, ki izhaja iz spremembe v datumu poročanja podjetja S, pripoznan v konsolidiranih računovodskih izkazih kot sprememba računovodske usmeritve ali kot sprememba računovodske ocene?
 • O: V prejšnjih poročevalskih obdobjih je obvladujoče podjetje za potrebe konsolidacije ocenilo, kakšni bi bili računovodski izkazi podjetja S za obdobje z zaključkom 31. marca, če bi izkaze odvisnega podjetja za obdobje z zaključkom 31. decembra prilagodilo za pomembne transakcije ali dogodke, ki so se zgodili v vmesnem obdobju. Sprememba datuma poročanja podjetja S bo povzročila spremembo predhodne ocene obvladujočega podjetja, ki se nanaša na računovodske izkaze podjetja S na dan 31. marca 20x1. Zahtevani popravek pri pripravi konsolidiranih računovodskih izkazov mora biti zato pripoznan kot sprememba računovodske ocene.

Ker se je datum poročanja podjetja S spremenil v obračunskem obdobju z zaključkom 31. marca 20x2 v skladu s 36. odstavkom MRS 8 Računovodske usmeritve, spremembe računovodskih ocen in napake, bi moral biti učinek spremembe v računovodski oceni pripoznan za naprej v konsolidiranem poslovnem izidu za leto, ki se konča 31. marca 20x2.

Deloittova akademija oktober 2013 – Na enostaven način do novega znanja

Program v oktobru zajema vrsto zanimivih izobraževanj s področja računovodstva, davkov, korporativnega upravljanja in drugih aktualnih področij.

Izobraževanja pripravljajo naši strokovnjaki v sodelovanju z zunanjimi predavatelji, njihovo vsebino pa iz leta v leto ustvarjamo skupaj z udeleženci, ki se zadovoljni vsakič znova vračajo po nova znanja. Poglejmo si vsebino prihajajočih predavanj:

Deloitte akademija v oktobru 2013:

 • Skok v MSRP za top management
  Managerski program, Sreda, 16. oktober 2013 9:00, Ljubljana
  Za poslovodstva družb organiziramo enodnevni zgoščen pregled vseh Mednarodnih standardov računovodskega poročanja (MSRP), s poudarkom na sivih področjih, ki jih prinašajo standardi, ter tveganjih in priložnostih, ki jih ponujajo. Na seminarju bodo obravnavani posamezni standardi s teoretičnega vidika, podprti s praktičnimi primeri.
  Osredotočili se bomo na standarde, ki so za poslovodstva najzanimivejši, ter tiste, ki obravnavajo ocene poslovodstva.
 • Pravni vidiki upravljanja terjatev
  Druga izobraževanja, Sreda, 23. oktober 2013 9:00, Ljubljana
  Izobraževanje je namenjeno vsem zaposlenim v podjetjih, ki se v okviru svojega dela srečujejo s pravnimi problemi gospodarskih družb. Še posebej je namenjeno finančnikom in računovodjem, saj bomo na izobraževanju obravnavali tudi osnovna pravna vprašanja. Rdeča nit izobraževanja je upravljanje s terjatvami, seznanili pa vas bomo tudi z novostmi s
  področja prava gospodarskih družb.
 • Odličnost v korporativnem upravljanju
  Korporativno upravljanje, Četrtek, 24. oktober 2013 9:00, Ljubljana
  Program se izvaja že četrto leto zapored. Namenjen je sedanjim in bodočim nadzornikom, vključno z zunanjimi člani revizijskih komisij, ki že imajo osnovno znanje in izkušnje na področju vodenja in nadzorovanja gospodarskih družb. Program je v celoti zasnovan na praktičnih primerih, s katerimi vas bomo opozorili na pasti in tveganja, ki jih nadzornik
  prevzame pri izvajanju svoje funkcije, in koristnih metodah, s katerimi lahko prispevate k uspešnemu razvoju podjetja, ki ga nadzorujete. Zunanji predavatelji so vodje oziromanadzorniki največjih slovenskih družb.
 • Navigiranje po MSRP
  Računovodstvo, Petek, 25. oktober 2013 9:00, Ljubljana
  • Okvirna navodila za pripravo računovodskih izkazov
  • MRS 1 – Predstavljanje računovodskih izkazov
  • MRS 8 – Računovodske usmeritve, spremembe računovodskih ocen in napake
  • MRS 10 – Dogodki po datumu bilance stanja
  • MRS 37 – Rezervacije, pogojne obveznosti in pogojna sredstva

 

Korporativno upravljanje – Vroča tema

Angažiranost delničarjev: nova doba v korporativnem upravljanju

Angažiranost delničarjev je bila v preteklih časih upodobljena v obliki prisotnosti na konferenčnih klicih, klicih o četrtletnih rezultatih ter prisotnosti na letnem srečanju delničarjev. Zdaj se vse bolj pogosto delničarji srečujejo ena na ena s predstavniki družb, v katere vlagajo. Pojavil se je nedavni trend delničarjev, ki zahtevajo osebno interakcijo z direktorjem in ne sprejemajo več le vloge investitorja ali člana vodstva. To odraža novo obdobje v korporativnem upravljanju. Več o tem si poglejmo v spodnji povezavi.

 

Deloittova paleta storitev

Smo ena izmed vodilnih svetovnih družb za celovite strokovne storitve. Naš globalni integrirani pristop znanje in inovativnost iz več disciplin združuje s podrobnim poznavanjem poslovanja in panog ter tako pomaga strankam dosegati odličnost. Nudimo davčno svetovanje, finančno svetovanje, obvladovanje tveganj, poslovno svetovanje, revizijo in povezane storitve, German Desk in Legal. Storitve na področju pravnega svetovanja po novem dopolnjujejo in razširjajo širok nabor naših storitev tudi v Sloveniji.

 

Ali ste našli kaj uporabnega?