Novice

MSRP 13 - Merjenje poštene vrednosti

Računovodske novičke, September 2013

"Izobražen je tisti človek, ki ve, kje bo našel tisto, česar ne ve." Georg Simmel

Tudi v septembrski izdaji računovodskih novičk vam ponujamo obilo informacij, s katerimi boste v koraku s časom. V tej izdaji si bomo pogledali MSRP 13 - Merjenje poštene vrednosti, standard, ki je nastal ravno zaradi omejenih smernic v preteklosti o tem, kako se meri pošteno vrednost, in s svojo uporabo z začetkom veljavnosti s 1.1.2013 odpravlja neskladnosti pri zahtevah za merjenje poštene vrednosti. Posebno poglavje je namenjeno tudi Deloitte Akademiji - kaj vse nam ponuja v mesecu septembru.

V tej številki:
 • 500 največjih gospodarskih družb v Srednji Evropi
 • MSRP 13 - Vprašanja in odgovori
 • Deloittova Akademija – kakšna znanja se nam obetajo v mesecu septembru?
 • Korporativno upravljanje – Vprašanje kibernetske varnosti
 • Deloitte pravno svetovanje – za vse tiste, ki še niste vedeli

Za morebitna vprašanja in predloge smo vam na voljo na naslovu: Katarina Kadunc in Tina Kolenc Praznik.

500 največjih gospodarskih družb v Srednji Evropi

Deloitte CE Top 500

Letos ni bilo večjih sprememb na vrhu lestvice 500 največjih podjetij srednje Evrope, saj sta prvi dve mesti znova zasedali podjetji iz sektorja energetike – poljski PKN Orlen in madžarski MOL, na tretje mesto pa se je uvrstila češka Škoda. Poljska podjetja še vedno prevladujejo na seznamu in predstavljajo tretjino vseh
podjetij, ki so se letos uvrstila na Deloittovo lestvico 500 največjih. 

MSRP 13 –Vprašanja in odgovori:

VPLIV MSRP 13 NA PREIZKUS OSLABITVE SREDSTEV PO MRS 36

MRS 36 - Oslabitev sredstev v določenih okoliščinah zahteva, da podjetje izmeri nadomestljivo vrednost sredstva ali denar ustvarjajoče enote (v nadaljevanju »DUE«). Nadomestljiva
vrednost sredstva ali DUE je enaka njegovi pošteni vrednosti, zmanjšani za stroške odtujitve, oziroma njegovi vrednosti pri uporabi, odvisno od tega, katera je višja.

 • V: Kako zahteve po MSRP 13 vplivajo na preizkus slabitve sredstev oz. DUE v skladu z MRS 36?
 • O: Zahteve za merjenje po MSRP 13 vplivajo na preizkus slabitve sredstev (ali DUE) po MRS 36, če mora podjetje oceniti pošteno vrednost sredstva (ali DUE), zmanjšano za stroške odtujitve. To se zgodi v primerih, ko mora podjetje v skladu z zahtevami MRS 36 oceniti nadomestljivo vrednost sredstva (ali DUE), razen če ni že določilo, da je vrednost
  pri uporabi sredstva (ali DUE) višja od njegove knjigovodske vrednosti (glej MRS 36.19).

  Eden od vidikov modela po MSRP 13, ki je še posebej pomemben pri preizkusu oslabitve, je ta, da mora podjetje pri merjenju poštene vrednosti uporabiti predpostavke, ki bi jih uporabili tržni udeleženci, čeprav podjetje sredstva nima namena prodati (glej MSRP 13.22). Pri uporabi netržnih predpostavk MSRP 13.89 navaja, da 'lahko podjetje začne z
  lastnimi podatki, vendar mora te podatke prilagoditi, če razumno razpoložljive informacije kažejo, da bi drugi udeleženci na trgu uporabili drugačne podatke ali da neka posebna značilnost podjetja ni na voljo drugim udeležencem na trgu'. Obstaja torej možnost, da bo moralo podjetje lastne predpostavke prilagoditi predpostavkam, ki bi jih uporabili udeleženci na trgu.

  Poleg tega mora podjetje pri merjenju poštene vrednosti nefinančnih sredstev upoštevati njihovo najboljšo uporabo z vidika tržnih udeležencev, čeprav načrtuje drugačno uporabo (glej MSRP 13.27). Za najboljšo uporabo (»highest and best use«) nefinančnega sredstva lahko velja njegova sedanja uporaba, razen če tržni ali drugi dejavniki nakazujejo na to, da bi se s spremembo načina uporabe s strani udeležencev na trgu najbolj povečala vrednost sredstva.  

  Poudariti je treba, da glede na 7.(c) odstavek zahteve MSRP 13 v zvezi z razkritjem ne veljajo za sredstva (ali DUE), pri katerih mora podjetje izmeriti pošteno vrednost, zmanjšano za stroške odtujitve, saj se mora pri tem ravnati v skladu z zahtevami po razkritju po MRS 36.
FINANČNA SREDSTVA, IZMERJENA PO ODPLAČNI VREDNOSTI, ZA KATERA JE UGOTOVLJENO, DA SO OSLABLJENA

Ko podjetje ugotovi, da je bilo neko finančno sredstvo, izmerjeno po odplačni vrednostni, oslabljeno, se izguba zaradi oslabitve izmeri kot razlika med njegovo knjigovodsko vrednostjo in sedanjo vrednostjo pričakovanih prihodnjih denarnih tokov tega sredstva (za podrobnosti glej 63. odstavek MRS 39 Finančni instrumenti: pripoznavanje in merjenje – velja tudi za podjetja, ki uporabljajo MSRP 9 Finančni instrumenti).

 • V: Ali zahteve MSRP 13 veljajo za oslabljena finančna sredstva, ki so izmerjena po tej metodi?
 • O: Načeloma ne. Pripoznavanje izgube zaradi slabitve z uporabo navedene metode povzroči ponovno merjenje finančnega sredstva po sedanji vrednosti pričakovanih prihodnjih denarnih tokov, zmanjšanih po izvirni efektivni obrestni meri. Znesek je lahko drugačen od zneska poštene vrednosti, saj merjenje slednje vključuje tudi tekočo tržno diskontno mero. Zahteve MSRP 13 v zvezi z merjenjem in razkrivanjem torej v splošnem ne veljajo za oslabljena finančna sredstva, izmerjena po odplačni vrednosti.

  Vendar pa MRS 39.AG84 kot praktičen zgled dovoljuje merjenje slabitve finančnega sredstva, izmerjenega po odplačni vrednosti, na podlagi njegove poštene vrednosti, z uporabo objavljene tržne cene. Rezultat uporabe takšne metode je merjenje finančnega sredstva po pošteni vrednosti, torej veljajo zahteve MSRP 13.

  25. odstavek MSRP 7 Finančni instrumenti: razkritja zahteva tudi razkritje poštene vrednosti vseh skupin finančnih sredstev in obveznosti. Poštena vrednost po odplačni vrednosti izmerjenega finančnega sredstva mora biti razkrita v skladu s temi zahtevami. Razkriti znesek se izmeri v skladu z MSRP 13, razkritja pa morajo vsebovati zahteve točke MSRP
  13.97.
UPORABA KOTIRAJOČIH CEN ZA PODOBNA SREDSTVA IN OBVEZNOSTI

Ko podjetje meri pošteno vrednost sredstva ali obveznosti, vendar predpostavke za Raven 1 ni na voljo, lahko uporabi kotirajoče cene za 'podobna' sredstva oziroma obveznosti nadelujočih trgih kot predpostavke za Raven 2.

MSRP 13.79(a) podobno navaja, da podjetja, ki imajo veliko število 'podobnih' sredstev ali obveznosti, pri čemer pa kotirajoče cene niso dostopne za vsa sredstva in obveznosti, ki se merijo, lahko kot praktičen zgled izmerijo pošteno vrednost z uporabo drugačne metode določanja cen (npr. matrično določanje cen).

 • V: Kako naj podjetje ugotovi, ali je sredstvo oz. obveznost z dostopno kotirajočo ceno 'podobno' sredstvu oz. obveznosti, ki se meri?
 • O: Pomen izraza ‘podobno’

MSRP 13 ne nudi posebne smernice glede pomena 'podobnega' v tem smislu. Določanje podobnega sredstva in obveznosti zajema uporabo presoje ter zahteva:

 • razumevanje pogojev in drugih dejavnikov, ki vplivajo na pošteno vrednost sredstva ali obveznosti, ki se meri, in sredstva oz. obveznosti, za katera kotirane cene obstajajo; in
 • ugotavljanje in ocenjevanje vseh razlik v pogojih in drugih dejavnikih, ki vplivajo na pošteno vrednost zadevnih sredstev ali obveznosti.

Oktobra 2008 je Strokovni svetovalni odbor OMRS izdal poročilo Merjenje in razkrivanje poštene vrednosti finančnih instrumentov na trgih, ki niso več delujoči, ki opisuje prakse podjetij pri merjenju finančnih sredstev po pošteni vrednosti. V 32. odstavku poročila (glej spodaj) so navedeni primeri osnovnih pogojev finančnega instrumenta s pogodbenimi denarnimi tokovi. Pri ugotavljanju, ali je instrument, za katerega kotirana cena obstaja, 'podoben' instrumentu, ki se meri, lahko podjetja upoštevajo omenjene pogoje in vse navezujoče se razlike.

Primeri osnovnih pogojev finančnega instrumenta zajemajo:

a. časovni okvir denarnih tokov: kdaj podjetje pričakuje, da bo realiziralo denarne tokove iz instrument

b. izračun denarnih tokov: npr. pri dolžniških instrumentih je to veljavna obrestna mera (t. i. kupon), pri izvedenih finančnih instrumentih pa način, kako se denarni tokovi izračunajo glede na temeljne instrumente ali indeks (oz. indekse).

c. časovni okvir in pogoji za katero koli opcijo v pogodbi: na primer:

i. opcije predplačila (obe stranki ali le ena do njiju lahko zahteva predplačilo oziroma ga izplača).

ii. opcija podaljšanja (obe stranki ali le ena od njiju lahko podaljša veljavnost instrumenta).

iii. opcija zamenjava (obe stranki ali le ena od njiju instrument lahko zamenja v drug instrument).

iv. prodajna ali nakupna opcija (obe stranki ali le ena od njiju lahko instrument zamenja za določeno vsoto denarja ali za druga sredstva oz. obveznosti).

d. varovanje pravic pogodbenih strank pred tveganji, ki izhajajo iz instrumenta, na primer:

i. pogoji, ki se navezujejo na kreditno tveganje pri dolžniških instrumentih, kot so zavarovanja, zamujanje s plačilom in pozivi h kritju.

ii. podrejenost instrumenta, npr. prednost instrumentov v primeru likvidacije.

iii. pravna uveljavitev pravice do denarnih tokov.

33. odstavek omenjenega poročila dodaja, da 'je potrebno pri merjenju poštene vrednosti instrumenta oceniti donos, ki bi ga udeleženci na trgu za ta instrument zahtevali zaradi kritja določenih tveganj'. To načelo se v veliki meri ujema z načeli merjenja poštene vrednosti v skladu z MSRP 13, zato bi se morale vse razlike med nadomestilom, ki bi ga tržni udeleženci zahtevali za zavarovanje pred tveganji, ki izhajajo iz instrumenta, ki se meri, in nadomestilom, ki se zahteva za instrument, za katerega kotirajoča cena obstaja, upoštevati pri ugotavljanju, ali sta instrumenta podobna in ali je potrebna prilagoditev objavljene tržne cene.

Deloittova Akademija – kakšna znanja se nam obetajo v mesecu septembru?

V Deloittu nenehno stremimo k svežim idejam, novim izzivom in novim znanjem. Tako smo v okviru Deloitte Akademije že pripravili nov program izobraževanj za akademsko leto 2013/2014. Za mesec september se nam obetajo naslednji seminarji:

 • Davčna sestavljanka
  Izplačila fizičnim osebam – vzemite jih osebno
  Četrtek, 12. september 2013 9:00
 • Izzivi elektronskega poslovanja
  Neprekinjeno poslovanje
  Torek, 17. september 2013 9:00
 • Pravni vidiki upravljanja terjatev
  Sreda, 18. september 2013 9:00
 • Posvet leasingodajalcev
  Sreda, 25. september 2013 9:00

 

Korporativno upravljanje – Vprašanje kibernetske varnosti

Kibernetska varnost in revizijska komisija

Kibernetska varnost (»Cyber Security«), je eden izmed najbolj kompleksnih in hitro razvijajočih se vprašanj, s katerim se morajo podjetja v današnjih časih spopadati. Poročila o vse večjih kršitvah zaupnih podatkov in poškodbah na organizacijsko- informacijski infrastrukturi podjetij so postala bolj pogosta v zadnjih letih.
Razvoj mobilne tehnologije, računalništva v oblaku, in socialnih medijev še naprej spreminja informacijsko-tehnološka tveganja. Revizijska komisija ima pomembno vlogo pri spremljanju priprav poslovodstva in njihovega odzivanja na kibernetske grožnje in z njimi povezanega regulativnega in poslovnega razvoja. Spodaj
povezava do celotnega dokumenta.

 

Ali ste našli kaj uporabnega?