Novice

Finančne novičke

November 2019

Boste kos novemu valu predpisov?

Utrinki iz raziskave, v kateri smo ovrednotili prakse upravljanja bilance ter preučili izzive za banke v Srednji Evropi.

Deloitte je raziskal obstoječe prakse na trgu, povezane z upravljanjem bilance v bankah, ter vlogo enot za upravljanje bilance (asset-liability management – ALM). Namen raziskave je bil predstaviti vodilne prakse in primerjati rešitve, ki jih uporabljajo različne institucije v Srednji ter Vzhodni Evropi.

Regulatorno okolje

Najpomembnejše regulatorne spremembe, uvedene v zadnjih letih, bodo skupaj s spremembami, ki jih pričakujemo v bližnji prihodnosti, bistveno vplivale na upravljanje bilanc v bankah.
Ključni izzivi, s katerimi je v tem pogledu soočen bančni sektor, vključujejo:

 • Tveganje obrestne mere v bančni knjigi (Interest Rate Risk in the Banking Book – IRRBB): nove smernice Evropskega bančnega organa, ki so bile uvedene leta 2018 in so začele veljati 1. julija 2019.
 • Zahteve glede referenčnih vrednosti, povezane s tem, kako banke navajajo referenčne vrednosti in izračunavajo referenčne obrestne mere (LIBOR/EURIBOR, itd.).

Zgornji spremembi sta predstavljali velik izziv za banke in zahtevali večje prizadevanje s strani enot, odgovornih za upravljanje bilance ter tržnih tveganj.

Fokus raziskave

V okviru raziskave smo preučevali spodnje vidike poslovanja in prakse bank:

 1. Ocenjevanje in merjenje tveganj
  - Razdelitev odgovornosti v zvezi z načrtovanjem;
  - pristopi bank v zvezi s tveganjem obrestne mere;
  - pristopi bank v zvezi z likvidnostnim tveganjem;
  - ovrednotenje modelov ALM;
  - modeli in popravki xVA.
 2. Vloga enot za upravljanje bilance v bankah
Ključne ugotovitve

Rezultati raziskave kažejo, da se banke še vedno soočajo z nekaterimi izzivi, povezanimi s skladnostjo z zahtevami glede upravljanja IRRBB, kot jih je julija 2018 predstavila EBA.

Ocenjevanje in merjenje tveganj
 • Večina bank za pripravo scenarijev dogodkov, ki vplivajo na bilanco stanja, uporablja podatke, ki jih pripravijo njihove poslovne enote.
 • Enote za upravljanje bilance sodelujejo pri pripravi tržnih scenarijev, povezanih z likvidnostjo in obrestno mero.
 • Deloitte je pri raziskovanju, ali banke uporabljajo metode in scenarije za upravljanje IRRBB, ki jih ni določil regulator, ugotovil, da 21 bank uporablja dodatne metode in scenarije pri vsaj dveh obravnavanih postopkih.
 • 14 od 33 bank ocenjuje IRRBB z uporabo predpostavk dinamične bilance stanja.
 • Večina (19 od 33) bank, zajetih v raziskavi, uporablja pogojno modeliranje denarnih tokov.
 • Večina bank iz raziskave uporablja obe merski enoti, ki ju navajajo smernice EBA 2018/02, tj. čisti prihodki iz obresti (NII) in ekonomska vrednost lastniškega kapitala (EVE).
 • Velika večina držav, zajetih v raziskavi, uporablja kazalnike likvidnosti, ki temeljijo na metodologiji LCR (količnik likvidnostnega kritja)/NFSR (količnik neto stabilnih virov financiranja).
 • Od 30 bank, ki analizirajo likvidnostno vrzel, jih 17 uporablja tako pogodbeno vrzel kot tudi vedenjsko vrzel.
 • 25 bank uporablja stresne teste in/ali scenarije; deset od teh bank uporablja obe rešitvi.
 • Večina bank pri stresnem testiranju likvidnostnega tveganja uporablja scenarije, ki so jih pripravili strokovnjaki.
 • Večina bank pri stresnem testiranju ne upošteva sprememb obrestnih mer.
 • V okviru validiranja modelov upravljanja bilance večina bank validira modele čistih prihodkov iz obresti (NII), manj kot polovica pa jih validira ekonomsko vrednost lastniškega kapitala (EVE).
 • 15 od 33 bank, ki so sodelovale v raziskavi, ne uporablja metodologije xVA.
Vloga enot za upravljanje bilance v bankah

Upravljanje bilance v bankah ima ob novih predpisih vse pomembnejšo vlogo. Primerjava s prejšnjimi Deloittovimi raziskavami in individualni pogovori s predstavniki bank v okviru raziskave kažejo, da ima upravljanje bilance v okviru finančne funkcije vse večji pomen. Naloge finančne funkcije pogosto vključujejo oblikovanje strateških usmeritev za analitično/operativno podporo, načrtovanje in prestrukturiranje bilance. Umestitev enote za upravljanje bilance v finančno funkcijo z vidika dolgoročnega finančnega načrtovanja omogoča identifikacijo razvoja poslovanja in usklajevanje rasti ter strukture bilance z načrtovano rastjo poslovanja. Funkcija upravljanja bilance je bila umeščena v finančno funkcijo ali je poročala finančnemu direktorju v 21 od 33 bank, udeleženih v raziskavi.

Ali ste našli kaj uporabnega?