Novice

Predlog novele ZFPPIPP-G za preprečevanje zlorab v postopkih osebnih stečajev

Pravne novičke, Januar 2016

Predlog novele ZFPPIPP-G

Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije je objavilo predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP-G). Zadnja novela ZFPPIPP-F je bila sprejeta leta 2013.

Najpomembnejša novost je uvedba možnosti preventivnega prestrukturiranja tudi za majhne gospodarske družbe, medtem ko bi bila uvedba poenostavljene prisilne poravnave možna samo za mikro družbe. Preventivno prestrukturiranje je namreč glede na trenutno veljaven ZFPPIPP namenjeno samo velikim in srednje velikim družbam. Pomembne spremembe se nanašajo tudi na postopek osebnega stečaja, namen katerih je preprečitev zlorabe pravic s strani stečajnih dolžnikov.

Predvidene novosti na področju prestrukturiranja majhnih družb

Po predlogu novele ZFPPIPP-G bodo tudi majhne družbe lahko uvedle postopek preventivnega prestrukturiranja po posebnih pravilih. Postopek preventivnega prestrukturiranja je namreč po sedaj veljavnem zakonu namenjen zgolj srednjim in velikim družbam. Postopek poenostavljene prisilne poravnave se bo po predvideni noveli omejil samo na mikro družbe, s ciljem zavarovati položaj upnikov. Postopek preventivnega prestrukturiranja je bil uveden z novelo ZFPPIPP-F s ciljem razdolžitve slovenskega gospodarstva. Ta postopek dolžnikom, ki jim grozi postopek zaradi insolventnosti, omogoča sklenitev sporazuma o finančnem prestrukturiranju in izvedbo ustreznih ukrepov prestrukturiranja finančnih obveznosti tako, da se odpravijo vzroki finančne nestabilnosti.

Predvidene novosti na področju osebnih stečajev

Izvzem prejemkov iz stečajne mase
Po novem se bodo tudi v postopku osebnega stečaja uporabljala pravila 102. člena ZIZ o omejitvah izvršbe na dolžnikove denarne prejemke, in bodo tako na novo opredeljene omejitve zneska prejemkov, ki bodo izvzeti iz stečajne mase.

Podaljšanje obdobja izpodbojnosti dolžnikovih pravnih dejanj
Obdobje izpodbojnosti pravnih dejanj stečajnega dolžnika se bo po predlogu novele podaljšalo s treh na pet let. Širil se bo tudi obseg dejanj, ki jih bo mogoče v tem obdobju izpodbijati, tako da bo možno poleg poslov z ožje povezanimi fizičnimi osebami, izpodbijati tudi posle in dejanja s pravnimi osebami, ki so povezane s stečajnim dolžnikom ali njegovimi ožje povezanimi fizičnimi osebami. Zakonodajalec tako poskuša omejiti zlorabe, ki se jih stečajni dolžniki poslužujejo pri skrivanju premoženja v obdobju pred uvedbo stečajnega postopka.

Nove ovire za odpust obveznosti stečajnega dolžnika
Z namenom omejiti možnosti zlorab instituta odpusta obveznosti so predvidene nove ovire, zaradi katerih do odpusta ne bo prišlo. Predlog spremembe 399. člena ZFPPIPP tako definira namen odpusta obveznosti, ki je poštenemu in vestnemu stečajnemu dolžniku omogočiti, da preneha tisti del njegovih obveznosti, ki jih ni zmožen izpolniti iz premoženja, ki ga ima ob začetku postopka osebnega stečaja ali ki ga lahko pridobi med postopkom do poteka preizkusnega obdobja.

Poleg sedaj veljavnih ovir za odpust obveznosti, so na novo predvidene naslednje:

  • Zavrnitev predloga stečajnega dolžnika za odpust obveznosti v zadnjih 10 letih zaradi kršitev njegovih obveznosti;
  • Razveljavitev predloga stečajnega dolžnika za odpust obveznosti v zadnjih 10 letih v postopku tožbe zaradi izpodbijanja odpusta obveznosti;
  • Ravnanje stečajnega dolžnika v zadnjih petih letih pred uvedbo stečajnega postopka ali njegov premoženjski status kaže, da bi bil odpust obveznosti takemu dolžniku v nasprotju z namenom instituta in bi šlo za zlorabo pravice do odpusta obveznosti.

Po predlagani noveli bo moral stečajni dolžnik v predlogu za začetek postopka osebnega stečaja navesti kontaktne podatke, na katerih je zanesljivo dosegljiv, stečajnega upravitelja pa obveščati o morebitnih spremembah. Opustitev navedbe ali obvestila o spremembi kontaktnih podatkov bo lahko predstavljala oviro za odpust obveznosti.

Novela predvideva tudi izpodbojne domneve, na podlagi katerih se bo po zakonu domnevalo, da ravnanje stečajnega dolžnika pomeni zlorabo instituta odpusta obveznosti (npr. posredovanje nepravilnih ali nepopolnih podatkov davčnim organom, zloraba na račun javnih sredstev, itd.).

Skrajšanje preizkusnega obdobja
Stečajni upravitelj bo lahko sodišču predlagal skrajšanje preizkusnega obdobja, v kolikor bo stečajni dolžnik prejemal le minimalne socialne prejemke, ki ne presegajo socialnega minimuma. Skrajšanje obdobja bo možno ob predpostavki, da pri stečajnem dolžniku ni možnosti, da bil v naslednjih dveh letih zmožen pridobivati višje prejemke. Sodišče bo lahko določilo preizkusno obdobje krajše od dveh let, a ne krajše od šest mesecev od začetka postopka odpusta obveznosti.

Ali ste našli kaj uporabnega?